Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đồ án

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 958 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Design Plan : Document Name : ERD SWD/Form :
Effective Date : 12/10/04 Version : 1.0 Page Number :
1
Đây một tài liệu dùng để biểu diễn bản thiết kế
Trò chơi xếp gạch bằng ngôn ngữ Java theo phương pháp
LTHDT “ , do sinh viên Bùi Văn Hải thiết kế và lập trình .Tài
liệu này giúp ta cái nhìn toàn vẹn về cấu của phần mềm,
cũng như chức năng của phần mềm.Do thôøi gian coù haïng
,neân ñoà aùn khoâng theå hoaøng thaønh heát caùc chöùc naêng nhö
döï ñònh ban ñaàøu ñaõ ñaët ra.Tuy nhieân, nhöõng chöùc naêng chöa
hoaøn thieän s sôùm ñöôïc b sung vaø hoaøng chænh trong thôøi
gian sôùm nhaát.
Trong qtrình thiết kế vaø thöïc hieän ñaùn không tránh
khỏi sai xót , mong quí thầy các bạn thông cảm
những góp ý quí báo nhằm hoàn thiện hơn cho sản phẩm.
Xin chân thành cảm ơn !
Buøi Vaên Haûi
Prepared By (Student) Approved By (Faculty)
Project Group No. 2
Buøi Vaên Haûi MR.Nguyeãn Hieàn Löông
Signature
Date - 1 -
Báo cáo đồ án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đồ án - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Báo cáo đồ án 9 10 715