Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo ĐTM lò đốt rác Đà lạt

Được đăng lên bởi mu_1986
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 3019 lần   |   Lượt tải: 15 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG
CÔNG NGHIỆP XANH

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN

"ĐẦU TƯ LẮP ĐẶT LÒ THIÊU HỦY CHẤT
THẢI NGUY HẠI” KHU XUÂN MAI 1 PHƯỜNG PHÚC THẮNG - THỊ XÃ PHÚC
YÊN - TỈNH VĨNH PHÚC

1

MỤC LỤC
MỤC LỤC...............................................................................................................................
MỤC LỤC...............................................................................................................................
DANH SÁCH CÁC BẢNG....................................................................................................
DANH SÁCH CÁC HÌNH.....................................................................................................
MỞ ĐẦU.................................................................................................................................
1. Xuất xứ của dự án..............................................................................................................
2. Căn cứ pháp luật và các tài liệu kỹ thuật thực hiện đánh giá tác động môi trường
(ĐTM)......................................................................................................................................
3. Tổ chức thực hiện ĐTM.....................................................................................................
CHƯƠNG I.............................................................................................................................
MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN...................................................................................................
I.1. Tên dự án..........................................................................................................................
I.2. Chủ dự án.........................................................................................................................
I.3. Hình thức đầu tư..............................................................................................................
I.4. Vị trí địa lý của dự án......................................................................................................
I.5. Nội dung chủ yếu của dự án............................................................................................
1.5.1. Phạm vi hoạt động của Dự án......................................................................................
1.5.2. Công suất xử lý...............................................................
1
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG
CÔNG NGHIỆP XANH
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN
"ĐẦU TƯ LẮP ĐẶT LÒ THIÊU HỦY CHẤT
THẢI NGUY HẠI” KHU XUÂN MAI 1 -
PHƯỜNG PHÚC THẮNG - THỊ XÃ PHÚC
YÊN - TỈNH VĨNH PHÚC
Báo cáo ĐTM lò đốt rác Đà lạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo ĐTM lò đốt rác Đà lạt - Người đăng: mu_1986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Báo cáo ĐTM lò đốt rác Đà lạt 9 10 180