Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo DTM Trung tâm thương mại Markximark Phan Rang

Được đăng lên bởi Như Khùng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 784 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
MARXIMARK PHAN RANG THÁP CHÀM

Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư “Trung Tâm Thương Mại Marximark Phan Rang - Tháp Chàm”

MỤC LỤC
TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.................1
I. Nội dung chính...............................................................................................1
1. Xuất xứ của dự án.......................................................................................1
2. Vị trí địa lý của dự án..................................................................................2
3. Mục tiêu của dự án......................................................................................2
II. Các tác động của dự án đến môi trường.......................................................2
1. Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn chuẩn bị của dự án............2
2. Đánh giá tác động môi trường giai đoạn xây dựng của dự án....................2
3. Đánh giá tác động môi trường giai đoạn hoạt động của dự án...................5
III. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng
phó sự cố môi trường.........................................................................................8
1. Biện pháp giảm thiểu các tác động giai đoạn chuẩn bị...............................8
2. Các biện pháp giảm thiểu tác động giai đoạn xây dựng.............................9
3. Các biện pháp giảm thiểu tác động giai đoạn hoạt động..........................12
IV. Chương trình quản lý và giám sát môi trường...........................................15
1. Chương trình quản lý môi trường.............................................................15
2. Chương trình giám sát môi trường............................................................15
MỞ ĐẦU............................................................................................................17
1. Xuất xứ của dự án........................................................................................17
2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM...............................18
2.1. Cơ sở pháp lý để tiến hành đánh giá tác động môi trường....................18
2.3 Các văn bản liên quan tới dự án..............................................................19
2.4. Nguồn tài liệu, dữ liệu sử dụng trong quá trình lập ĐTM của dự án.....20
3. Phương pháp áp dụng trong quá trình lập ĐTM.........................................21
4. Tổ chức thực hiện lập ĐTM của d...
CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN
BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
MARXIMARK PHAN RANG THÁP CHÀM
Báo cáo DTM Trung tâm thương mại Markximark Phan Rang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo DTM Trung tâm thương mại Markximark Phan Rang - Người đăng: Như Khùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Báo cáo DTM Trung tâm thương mại Markximark Phan Rang 9 10 434