Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU DJANGO FRAMEWORK

Được đăng lên bởi truongnetcode
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU DJANGO
FRAMEWORK
===oOo===
Người viết báo cáo: Trần Cao Quý (email: quytc@isoftco.com).
Nhận xét:
Mới chỉ nghiên cứu được cách cài đặt Django, Python trên môi trường Apache.
Chưa nghiên cứu sâu về Django:
- Chưa biết được cấu trúc ứng dụng theo framework này.
- Chưa biết được tiện ích, công năng, ưu nhược điểm của nó.
Người nhận xét: HaiBT

I.

Dựng môi trường......................................................................................3





Cài đặt python...............................................................................................................................3
Cài đặt Database............................................................................................................................3
Cài đặt Apache 2.x........................................................................................................................3
Cài đặt mod_python 3.x................................................................................................................4

II.

Cài đặt Django Framework...................................................................4

III.

Tạo một Project trên Django.................................................................4



IV.

Các bước để tạo một Django project.............................................................................................4
Config apache để chạy Django......................................................................................................5

Phụ lục..................................................................................................6

I.

Dựng môi trường.

 Cài đặt python
Nếu có bộ cài python2.4 rồi thì double click vào đó để thực hiện việc cài đặt. Nếu không
có thì có thể doanload nó về từ link: 

 Cài đặt Database
Python có thể làm việc với nhiều database như mysql, postgres, SQLLITE…dưới đây tôi
xin giới thiệu cách cài đặt postgres và cách làm viẹc của python với postgres như thế nào.
Hãy làm theo các bước sau:
1. Cài đặt PostgreSQL
- Nếu chưa có bộ cài postgres bạn có thể dowload postgres 8.x from

- Double click vào file postgresql-8.1.msi để thực hiện việc cài đặt.
2. Cài đặt mx extensions cho python.
- Đối với postgre thì Django yêu cầu psycopg(nếu không có bộ cài thì có thể
down...
BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU DJANGO
FRAMEWORK
===oOo===
Người viết báo cáo

!"#$%&'()*&+,-#./$0'1#23
'#$%456,-#
7 '89&'(:;%#<=#>?*
7 '89&'(@A.0#B#.''(&CDE
#'1FG
BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU DJANGO FRAMEWORK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU DJANGO FRAMEWORK - Người đăng: truongnetcode
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU DJANGO FRAMEWORK 9 10 171