Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo kĩ thuật điện tử

Được đăng lên bởi catbuitheogiobay
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 655 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO MÔN KỸ THU ẬT ĐI ỆN T Ử

Nội dung: Vẽ mạch các m ạch đi ện b ằng ph ần m ềm
Multisim. Mô t ả phân tích k ết qu ả.

Giảng viên hướng dẫn :
Sinh viên thực hiện:
-lê văn Được
MSSV:20130971 l ớp:KTHN K58
-Trần văn Bồng MSSV:20130363 lớp:KTHN k58
1.Mạch chỉnh lưu nửa chu kì không có t ụ l ọc

-nhận xét:
+ Nửa chu kỳ đầu (
O CÁO N KỸ THU T ĐI N T
N i dung: Vẽ m ch các m ch đi n b ng ph n m m
Multisim. t phân tích k t qu . ế
Gi ng vn h ng d n : ướ
Sinh viên th c hi n:
-n Đ c MSSV:20130971 l p:KTHN K58ượ
-Tr n văn B ng MSSV:20130363 l p:KTHN k58
1.M ch ch nh l u n a chu không t l c ư
-nhận xét:
+ Nửa chu kỳ đầu (𝑈 vào>0 ).diode d1 phân cực thuận:Uvào=Ura
Báo cáo kĩ thuật điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo kĩ thuật điện tử - Người đăng: catbuitheogiobay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Báo cáo kĩ thuật điện tử 9 10 547