Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xử lý thuốc bảo vệ thực vật

Được đăng lên bởi Sang Nguyen Dinh
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 840 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo KTKT: Công trình xử lý ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại
tiểu khu 4- khối phố Hưng Thịnh- thị trấn Kỳ Anh- huyện Kỳ Anh- tỉnh Hà Tĩnh

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU...................................................................................................................4
1. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH.........................................4
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TRINHG...................................................................4
1.2. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT......................................................................5
1.3. THÔNG TIN CÔNG TRÌNH..................................................................................9
1.2. THÔNG TIN CHUNG...........................................................................................9
CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN........................................................................12
2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN.....................................................................................................12
2.1.1. Vị trí địa lý........................................................................................................................12
2.1.2. Đặc điểm địa hình.............................................................................................................12
2.1.3. Đặc điểm khí hậu - Thủy văn...........................................................................................13
CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH....16
3.1. HIỆN TRẠNG KHO THUỐC.............................................................................................16
3.2.HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG...........................................................................................17
3.2.1.Hiện trạng môi trường không khí......................................................................................17
3.2.2. Hiện trạng môi trường nước ngầm...................................................................................18
3.2.3. Hiện trạng môi trường nước mặt......................................................................................19
3.2.4. Hiện trạng môi trường đất................................................................................................20
3.3. TÁC ĐỘNG CỦA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TỚI MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC
KHỎE CỘNG ĐỒNG................................................................................................................24
3.3.1. Ảnh hưởng tới môi trường sinh ...
Báo cáo KTKT: Công trình xử lý ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại
tiểu khu 4- khối phố Hưng Thịnh- thị trấn Kỳ Anh- huyện Kỳ Anh- tỉnh Hà Tĩnh
MỤC LỤC



 !"#$%
&'
'
()*+",
+",
2.1.1. Vị trí địa lý
2.1.2. Đặc điểm địa hình
2.1.3. Đặc điểm khí hậu - Thủy văn&
()*-(."/
&-"01/
&-(.2
3.2.1.Hiện trạng môi trường không khí2
3.2.2. Hiện trạng môi trường nước ngầm3
3.2.3. Hiện trạng môi trường nước mặt'
3.2.4. Hiện trạng môi trường đất4
&&567890$:(.
";<5=
3.3.1. Ảnh hưởng tới môi trường sinh thái%
3.3.2. Ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng/
3.3.3. Một số nguyên nhân dẫn đến nhiễm độc hóa chất BVTV3
()*5>&
?,?&
 @AB !&
4.2.2. Lựa chọn phương án công nghệ&
4.2.3. Lựa chọn phương án thi công và xây dựng khu xử lý2
&CDAB !3
4.3.1. Quy trình giải phóng mặt bằng và khai quật đất tại hiện trường'
&CEFGHIJKLMJNJNKO"PQREH
S
THUEPVWGT'
&CEFGHIJKXYZ[JN"PQREH
S
THUEPVWGT'
&\JKGQXJP]^JNK_WLK`G"PQREH
S
THUEPVWGTabaMc%
4.3.3. Quy trình công nghệ Daramend
®
%
&&CEFGHIJK>WHWdTJZ
S
PeY%
&&\JKGQXJP]^JNK_WLK`G>WHWdTJZSabYK[NcW%
"AB !%
KcfGgfJKbabMhiPj%
"KQWJNhiPjUcJKKkLl]^LNcWLmn<8o%
4.4.2. Thiết kế ô xử lý%/
XLp]qLGcfJKbJK%2
%9%3
4.5.1. Giải phóng mặt bằng%3
4.5.2. Nguồn cung cấp vật tư thiết bị%3
4.5.3. Giải pháp thi công%'
Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xử lý thuốc bảo vệ thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xử lý thuốc bảo vệ thực vật - Người đăng: Sang Nguyen Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xử lý thuốc bảo vệ thực vật 9 10 305