Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo môn công nghệ chế biến thực phẩm "Quy trình công nghệ sản xuất bơ ca cao nhân tạo"

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 4000 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Báo cáo môn công nghệ chế biến thực phẩm 2010

ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
KHOA KÓ THUAÄ T HOAÙ HOÏC
BOÄ MOÂN COÂNG NGHEÄ HOÙ A THÖÏC PHAÅM

Baùo caùo moân coâng ngheä cheá bieán thöïc phaåm

QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT BÔ CA CAO NHAÂN TAÏO

GVHD: PGS.TS.LÊ VĂN VIỆT MẪN

SVTH: Nguyễn Cảnh Hưng
Dương Hoài Nam
Tô Phạm Khánh Trung

Năm học 2009 – 2010

Page 1 of 35

Báo cáo môn công nghệ chế biến thực phẩm 2010

MỤC LỤC
A. TỔNG HỢP BƠ CA CAO TƯƠNG ĐƯƠNG
1. Nguyên liệu ................................................................................................................
1.1 Dầu cọ ...................................................................................................................
1.2 Nhựa trái đu đủ Cariaca papaya ...........................................................................
1.3 Methyl stearate .....................................................................................................
1.4 Phụ gia ..................................................................................................................
2. Quy trình công nghệ ...................................................................................................
2.1 Quy trình 1 ............................................................................................................
2.2 Quy trình 2 ............................................................................................................
3. Giải thích quy trình công nghệ ...................................................................................
3.1 Lọc nhựa đu đủ .....................................................................................................
3.2 Ly tâm nhựa đu đủ ................................................................................................
3.3 Lọc dầu cọ ............................................................................................................
3.4 Ly tâm dầu cọ .......................................................................................................
3.5 Phản ứng ...............................................................................................................
3.6 Lọc bơ ca cao tương đương ..................................................................................
3.7 Lọc ép bơ ca cao tương đương .............................................................................
4. Sản phẩm ........................................................................
Báo cáo môn công ngh chế biến thc phm
2010
Page 1 of 35
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHHOÀ C MINH
KHOA KÓ THUAÄT HOHOÏC
BOÄ MOÂN COÂNG NGHHOÙA THÖÏC PHAÅM
Baùo caùo moân coâng ngheä cheá bieán thöïc phaåm
QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT BÔ CA CAO NHAÂN TAÏO
GVHD: PGS.TS.LÊ VĂN VIT MN
SVTH: Nguyn Cnh Hưng
Dương Hoài Nam
Tô Phm Khánh Trung
Năm hc 2009 2010
Báo cáo môn công nghệ chế biến thực phẩm "Quy trình công nghệ sản xuất bơ ca cao nhân tạo" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo môn công nghệ chế biến thực phẩm "Quy trình công nghệ sản xuất bơ ca cao nhân tạo" - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Báo cáo môn công nghệ chế biến thực phẩm "Quy trình công nghệ sản xuất bơ ca cao nhân tạo" 9 10 745