Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo nhập môn công nghệ phần mềm

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3254 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Baùo caùo Nhaäp moân coâng ngheä phaàn meàm Nguyeãn Quoác Huy
0012561
Baùo Caùo Coâng Ngheä Phaàn Meàm
Quaûn Lyù Thö Vieän
I.Giôùi thieäu veà ñeà taøi.........................................................................2
II.Yeâu caàu ñeà baøi...............................................................................3
1.Danh saùch caùc yeâu caàu...............................................................3
2.Baûng traùch nhieäm caùc yeâu caàu...................................................3
Stt....................................................................................................3
3.Moâ hình hoùa................................................................................5
4.Thieát keá phaàn meàm....................................................................6
III.Thieát keá döõ lieäu :..........................................................................9
1.Sô ñoà logic...................................................................................9
2.Chi tieát döõ lieäu............................................................................9
3.Thieát keá Module.......................................................................11
IV.Thieát keá giao dieän :....................................................................12
1.Thieát keá menu...........................................................................12
1.1.Menu Heä thoáng..................................................................13
1.2.Menu Danh muïc................................................................13
1.3.Menu Tra cöùu.....................................................................14
1.4.Menu Xöû lyù........................................................................14
1.5.Menu Baùo caùo....................................................................14
1.6.Menu Trôï giuùp...................................................................15
2.Thieát keá maøn hình.....................................................................15
2.1.Danh saùch caùc maøn hình....................................................15
2.2.Chi tieát maøn hình...................................................................16
2.2.1.Maøn hình chính...............................................................16
2.2.2.Maøn hình danh muïc saùch...............................................17
2.2.3.Maøn hình danh muïc caùc ñoäc giaû....................................21
2.2.4.Maøn hình laäp theû thö vieän cho ñoäc giaû..........................24
2.2.5.Maøn hình Möôïn – Traû Saùch...........................................25
1
Báo cáo nhập môn công nghệ phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo nhập môn công nghệ phần mềm - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Báo cáo nhập môn công nghệ phần mềm 9 10 956