Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo phòng Đúc, Phòng Khuôn

Được đăng lên bởi Chibi Maruco
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 770 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo phòng Đúc, Phòng Khuôn
Ngày 12/11/2014 Ng i vi tườ ế Ng i ki m traườ
B ph n Phòng Kinh Doanh
Nguy n Th H ng ươ
Ph trách Mr. H ng/ Ms. Th mư
Ng i d yườ Mr. H ng/ Ms. Th mư
N i dung chi ti t ế
1. NHÂN L C
Nhân l c
Qu n lý Hàn Qu c 1 Kỹ s ư 10
Qu n lý Vi t Nam 1 Kho 4
Phiên d ch 1 T tr ng ưở 2
Qu n lý sx 1 T phó 3
Qlý ch t l ng ượ 2 Ki m tra 7
Qu n lý nhân l c 1 Công nhân 41
Qlý khuôn, nh a 3 CN Sorting
Q lý thi t b ế 1 V sinh
T ng: 78
Khi nh n đ c PO t khách, Phòng Kinh Doanh ti n hành xác nh n s l ng nhân l c t i ươ ế ượ
Phòng Đúc có đáp ng đ s n xu t hay không?
2. KHUÔN
a. Phân lo i
Khuôn th ng có hai lo i: khuôn l nh và khuôn hot runnerườ
Khuôn l nh: s n ph m s n xu t t khuôn l nh ch a đ c c t runner, s n ph m đ c g p ra ư ư ượ
băng chuy n, sau đó công nhân ti n hành c t g t gate b ng máy ế
Khuôn hot runner: s n ph m s n xu t ra đã đ c c t runner ượ
b. C u t o
Khuôn th ng có c u t o hai ph n:ườ
Khuôn đ ng: khi s n xu t, khuôn này sẽ chuy n đ ng và khuôn đ ng th ng có 1 b n ườ
Khuôn tĩnh: khuôn này đ ng yên và th ng có 2,3 b n ườ
Đ i v i khuôn Hot Runner th ng có c u t o 2 b n, khuôn Cold có c u t o 3 b n ườ
3. MÁY ĐÚC
Hãng Lo i S l ng ượ Xu t x
WOOJIN 110T 12 Korea
SODICK 120T 2 Japan
WOOJIN 130T 3 Korea
SODICK 140T 4 Japan
T NG QUAN V PHÒNG ĐÚC
Báo cáo phòng Đúc, Phòng Khuôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo phòng Đúc, Phòng Khuôn - Người đăng: Chibi Maruco
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Báo cáo phòng Đúc, Phòng Khuôn 9 10 878