Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thí nghiệm Chưng cất Rượu etanol

Được đăng lên bởi Hoàng Hữu Thắng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3505 lần   |   Lượt tải: 9 lần
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
Bài 3: Chưng luyện
Ca: Sáng thứ 5
Nhóm 3: DƯƠNG THỊ LONG
HOÀNG HỮU THẮNG

I.

MSV: 1152010119
115201213

Hóa chất, dụng cụ, cách tiến hành thí nghiệm
1. Hóa chất
Hỗn hợp ethanol – nước
2. Dụng cụ
Nhiệt kế, rượu kế, ống đong,.......
3.Cách tiến hành











II.

Tiến hành pha hỗn hợp nạp liệu theo nông độ cho trước.Trộn đều hỗn hợp
nạp liệu rồi nồng độ nhập liệu bằng cồn kế.
Nguyên liệu được đưa vào nồi đun. Đo mực chất lỏng ở ống thủy, qua đó ta
biết được lượng nhập liệu.
Bật công tắc nguồn hệ thống. Chạy hệ thống gia nhiệt bằng hơi nước, và
gia nhiệt đáy tháp bằng nguồn điện.
Khi nhiệt độ đỉnh tháp khoảng 800C, mở van hồi lưu sản phẩm đỉnh. Bắt
đầu tính thời gian chưng cất. Duy trì nhiệt độ ở đỉnh là 800C. Bằng cách tắt
gia nhiệt bằng nguồn điện. Và điều chỉnh sự ổn định nhiệt độ bằng van lưu
lượng hệ thống gia nhiệt bằng hơi nước.
Khi các thông số ổn định ta ghi lại nhiệt độ tại đỉnh, đáy, nồi đun, hồi lưu,
vào tháp thông qua các đồng hồ.
Sau 30 phút chưng luyện, tắt hệ thống gia nhiệt hơi nước.
Đo mực chất lỏng còn lại ở nồi đun đáy tháp.
Đo thể tích sản phẩm đỉnh thu được.
Đo nồng độ sản phảm đáy, sản phẩm đỉnh.Tiến hành lấy 3 lần để có kết quả
trung bình.

Kết quả thí nghiệm

Chiều
cao cột
NL đầu
H1(mm)

Nồng
độ NL
đầu xF
(%V)

Lượng
sản
phẩm
đỉnh P
(ml)

Nồng
độ sản
phẩm
đỉnh xP
(%V)

Nồng
độ sản
phẩm
đáy xW
(% V)

Thời
gian
chưng
cất
(phút)

Chiều
cao cột
sản
phẩm
đáy H2

Nhiệt
độ đáy
tháp tW
(0C)

Nhiệt
độ đỉnh
tháp tP
(0C)

153

10

1110

70

7.13

30

139

96.33

82.67

Tính toán

III.

Gọi:




F là lượng nhập liệu ban đầu (mol)
W là lượng sản phẩm đáy (mol)
P là lượng sản phẩm đỉnh (mol)

Ta có: cân bằng vật chất cho toàn hệ:
F = W+P

(1)

Cân bằng vật chất cho cấu tử dễ bay hơi:
F∗x F =W ∗xW + P∗x P

(2)

Tong đó xF, xW, xP là nồng độ phần mol của cấu tử dễ bay hơi trong hỗn hợp đầu, đáy và
đỉnh tháp.
Thể tích nguyên liệu đầu:
2

V hh=S∗H=

2

πD
3.14∗0.3
∗H=
∗0.153=0.01081 m3 =10.81(l)
4
4

Bảng kết quả 3.1
Nhiệt độ
Độ rượu
a

Nhập liệu( F)
36
10
0.1

Sản phẩm đáy(W)
36
7.13
0.0713

Sản phẩm đỉnh(P)
36
70
0.7

Tra bảng khối lượng riêng, trang 9, sổ tay quá trình thiết bị tập 1 ta có:

Bảng 3.2. Bảng khối lượng riêng của nước, rượu ethylic.
200C
998
789

Nhiệt độ
Nước
Rượu

Ta có: khối lượng riêng của nước ở 360C:
992∗( 36−20 ) +988∗( 40−36 )
=¿
40−20
993.2
Y 2∗( X− X 1 ) +Y 1∗( X 2−X )
ρN=
¿

X 2−¿ X =
1

Tương tự ta có khối lượng riêng của rượu ở 360C:
ρR =

772∗( 36−20 ) +789∗( 40−36 )
=775.4
40−20

Ta có...
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
Bài 3: Chưng luyện
Ca: Sáng thứ 5
Nhóm 3: DƯƠNG THỊ LONG MSV: 1152010119
HOÀNG HỮU THẮNG 115201213
I. Hóa chất, dụng cụ, cách tiến hành thí nghiệm
1. Hóa chất
Hỗn hợp ethanol – nước
2. Dụng cụ
Nhiệt kế, rượu kế, ống đong,.......
3.Cách tiến hành
Tiến hành pha hỗn hợp nạp liệu theo nông độ cho trước.Trộn đều hỗn hợp
nạp liệu rồi nồng độ nhập liệu bằng cồn kế.
Nguyên liệu được đưa vào nồi đun. Đo mực chất lỏng ở ống thủy, qua đó ta
biết được lượng nhập liệu.
Bật công tắc nguồn hệ thống. Chạy hệ thống gia nhiệt bằng hơi nước, và
gia nhiệt đáy tháp bằng nguồn điện.
Khi nhiệt độ đỉnh tháp khoảng 80
0
C, mở van hồi lưu sản phẩm đỉnh. Bắt
đầu tính thời gian chưng cất. Duy trì nhiệt độ ở đỉnh là 80
0
C. Bằng cách tắt
gia nhiệt bằng nguồn điện. Và điều chỉnh sự ổn định nhiệt độ bằng van lưu
lượng hệ thống gia nhiệt bằng hơi nước.
Khi các thông số ổn định ta ghi lại nhiệt độ tại đỉnh, đáy, nồi đun, hồi lưu,
vào tháp thông qua các đồng hồ.
Sau 30 phút chưng luyện, tắt hệ thống gia nhiệt hơi nước.
Đo mực chất lỏng còn lại ở nồi đun đáy tháp.
Đo thể tích sản phẩm đỉnh thu được.
Đo nồng độ sản phảm đáy, sản phẩm đỉnh.Tiến hành lấy 3 lần để có kết quả
trung bình.
II. Kết quả thí nghiệm
Báo cáo thí nghiệm Chưng cất Rượu etanol - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thí nghiệm Chưng cất Rượu etanol - Người đăng: Hoàng Hữu Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Báo cáo thí nghiệm Chưng cất Rượu etanol 9 10 760