Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thi nghiệm chuyên môn

Được đăng lên bởi banthe.1704
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 916 lần   |   Lượt tải: 4 lần
THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG TRÌNH

BÁO CÁO
THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN
Giáo viên hướng dẫn:

T.S NGÔ NGỌC QUÝ

Sinh viên thực hiện :

NGUYỄN XUÂN TUẤN

Nhóm

:

5

Lớp

:

CẦU HẦM

Khóa

:

52

Mã sinh viên

:

1122110

Nguyễn Xuân Tuấn Cầu Hầm K52

Page 1

THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN

2

Hà Nội - 2015
MỤC LỤC

MỤC LỤC

A. LÝ THUYẾT

1. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH CHẤT
LƯỢNG CÔNG TRÌNH.
1.1 . Vai trò của công tác thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình:
Trong nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học công nghệ nói chung cũng như của ngành
xây dựng GTVT nói riêng, vai trò của thí nghiệm vật lệu (TNVL) và thí nghiệm công trình
(TNCT) đã được khẳng định nhằm mục đích:
-

Giải quyết các vấn đề của công nghệ và thực tế sản xuất đòi hỏi như đánh giá chất
lượng của vật liệu của kết cấu công trình làm cơ sở cho công tác thiết kế, thi công,

-

nghiệm thu, bàn giao và khai thác v.v...
Giải quyết và hoàn thiện những bài toán mà các phương pháp lý thuyết chưa và không
giải quyết được đầu đủ hoặc đang còn nằm trong ý tưởng gần thăm dò.

Công tác TNVL và TNCT là nhiệm vụ bắt buộc để được sản phẩm có chất lượng, đồng thời
trong suốt thời gian thi công cho đến khi hoàn thành chúng ta luôn kiểm soát được từng hạng
mục của công trình, giúp chúng ta phát hiện kịp thời được những khiếm khuyết, những lỗi
trong giai đoạn thi công để dễ điều chỉnh kịp thời.
Nói tóm lại công tác thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình giúp cho chúng ta kiểm
định và đánh giá chất lượng công trình trên cơ sở khoa học thực tiễn khách quan, giải quyết và
hoàn thiện các bài toán mà phương pháp lý thuyết chưa và không giải quyết được đầy đủ hoặc
Nguyễn Xuân Tuấn Cầu Hầm K52

Page 2

THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN

còn nằm trong ý tưởng càn thăm dò, giúp hoàn thiện cho việc tính toán lý thuyết của kết cấu
công trình được chính xác hơn do các giả thiết khi tính toán gắn với thực tế khách quan hơn.
1.2. Nhiệm vụ cơ bản của thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình.
 Xác định, đánh giá khả năng làm việc và tuổi thọ của vật liệu và KCCT:
- Đây là nhiệm vụ bắt buộc thường được tiến hành đối với tất cả các VLXD và kết cấu công
trình (KCCT) trước khi đưa vào sửdụng và khai thác.
- Khả năng làm việc thực của một KCCT mới xây dựng xong sẽ được phản ánh trong công
việc đánh giá chất lượng chúng thông qua các kết quảthí nghiệm kiểm tra, được thực hiện
trong quá trình xây dựng và kết quả kiểm định trực tiếp trên công trình. Kết quả này là tài liệu
quan tr...
THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG TRÌNH
BÁO CÁO
THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN
Giáo viên hướng dẫn: T.S NGÔ NGỌC QUÝ
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN XUÂN TUẤN
Nhóm : 5
Lớp : CẦU HẦM
Khóa : 52
Mã sinh viên : 1122110
Nguy n Xuân Tu n C u H m K52 Page 1
Báo cáo thi nghiệm chuyên môn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thi nghiệm chuyên môn - Người đăng: banthe.1704
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Báo cáo thi nghiệm chuyên môn 9 10 255