Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thí nghiệm cơ học

Được đăng lên bởi docvip80
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

Báo cáo Thí nghiệm Cơ học

Bài 1: THÍ NGHIỆM KÉO MẪU THÉP
I. Mục đích thí nghiệm:
Tìm sự liên hệ giữa lực và biến dạng của vật liệu khi kéo mẫu, từ đó xác định đặc
trưng cơ tính của vật liệu bao gồm:

σ ch

-

Giới hạn chảy

-

Giới hạn bền

-

Độ dãn dài tương đối khi đứt

-

Độ thắt tương đối ψ %

σb

δ%

II. Cơ sở lý thuyết:
Thanh chịu kéo hay nén đúng tâm là thanh mà trên mọi mặt cắt ngang chỉ có một
thành phần nội lực là lực dọc N z.
Các giả thuyết làm cơ sở cho thanh chịu kéo đúng tâm:
- Giả thuyết mặt cắt ngang: Mặt cắt ngang ban đầu là phẳng và thẳng góc với
trục của thanh thì sau khi biến dạng vẫn phẳng và thẳng góc với trục của thanh.
- Giả thuyết về các thớ dọc: Trong quá trình biến dạng, các thớ dọc không ép lên
nhau, cũng không đẩy nhau, các thớ dọc của thanh trước và sau khi biến dạng
vẫn song song với nhau.
- Dưới tác dụng của lực kéo hay nén đúng tâm, trên mặt cắt ngang chỉ có một
thành phần ứng suất pháp σ Z
- Quan hệ giữa ứng suất và lực: σ Z =

P
(kg/mm2, N/mm2)
F

III. Chuẩn bị thí nghiệm:
- Đo kích thước
• Đường kính mẫu thép trước khi kéo: d0 = 12 (mm)
• Tiết diện mẫu thép trước khi kéo: F0 =

π .d 0 π (12)2
=
= 113 (mm2)
4
4
2

• Chiều dài mẫu thép trước khi kéo: L0 = 10d0 = 120 (mm)
- Khắc vạch trên mẫu

d0 >

d0

Vạch
trung
V?ch trung
tâmtâm

< d0

d0

L0 = 10d 0 = 10 khoảng chia

Phạm Thanh Luân – Phạm Văn Sang

Trang 1

Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

Báo cáo Thí nghiệm Cơ học

PBSơ bộ
2
Sơ bộ
π (12)
σB =
=> PB = 60.
= 6786 (Kg)
F0
4
Sơ bộ

- Dự đoán tải trọng :

- Điều chỉnh cấp tải trọng, điều chỉnh kim đồng hồ về 0
- Điều chỉnh hai ngàm kẹp của máy kéo – nén thích hợp với hai đầu kẹp mẫu
- Đặt mẫu vào ngàm kẹp và kẹp chặt mẫu, kiểm tra kim chỉ lực
IV. Tính toán kết quả:
Pđh = 5760 (Kg); Pch = 5800 (Kg); Pb = 6700 (kg)

P dh 5760
=
= 50 (kg / mm2)
F0
113
P
5800
= ch =
= 51 (kg / mm2)
F0
113

-

Giới hạn đàn hồi: σ dh =

-

Giới hạn chảy: σ ch

-

Giới hạn bền: σ b =

4 khoảng chia đầu

20

P b 6700
=
= 59 (kg / mm2)
F0
113
Các khoảng chia còn lại

30

4 khoảng chia đầu

20

* Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực P và biến dạng ∆ L
P
C

6700

D

5800
5700

B
A

O

∆L

* Mẫu đứt nằm trong các khoảng chia còn lại.
Đo được:
• Chiều dài mẫu thép sau khi kéo là: L1 = 155 (mm)
• Đường kính mẫu thép sau khi kéo là: d1 = 8 (mm)

π (d1 )2 π .8 2
=
≈ 50 (mm2)
• Tiết diện mặt cắt sau khi kéo là: F1=
4
4

Phạm Thanh Luân – Phạm Văn Sang

Trang 2

Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

Báo ...
Báo cáo Thí nghim Cơ hc Trường Đại hc Sư Phm K Thut TP.HCM
Phm Thanh Luân Phm Văn Sang Trang 1
Bài 1: THÍ NGHIM O MU THÉP
I. Mc đích thí nghim:
m s liên h gia lc và biến dng ca vt liu khi o mu, t đó xác định đặc
trưng cơ tính ca vt liu bao gm:
- Gii hn chy
ch
σ
- Gii hn bn
b
σ
- Độ dãn dài tương đối khi đứt
%
δ
- Độ tht tương đối
ψ
%
II. Cơ s lý thuyết:
Thanh chu kéo hay n đúng tâm thanh mà trên mi mt ct ngang ch mt
thành phn ni lc là lc dc N
z
.
Các gi thuyết làm cơ s cho thanh chu kéo đúng m:
- Gi thuyết mt ct ngang: Mt ct ngang ban đầu phng và thng góc vi
trc ca thanh thì sau khi biến dng vn phng thng góc vi trc ca thanh.
- Gi thuyết v các th dc: Trong quá trình biến dng, các th dc không ép lên
nhau, cũng không đẩy nhau, các th dc ca thanh trước và sau khi biến dng
vn song song vi nhau.
- Dưới c dng ca lc o hay nén đúng m, trên mt ct ngang ch có mt
thành phn ng sut pháp
Z
σ
- Quan h gia ng sut và lc:
F
P
Z
=σ
(kg/mm
2
, N/mm
2
)
III. Chun b thí nghim:
- Đo ch thước
Đường nh mu thép trước khi o: d
0
= 12 (mm)
Tiết din mu thép trước khi o: F
0
=
(
)
4
12
4
.
2
2
0
π
π
=
d
= 113 (mm
2
)
Chiu dài mu thép trước khi kéo: L
0
= 10d
0
= 120 (mm)
- Khc vch trên mu
L
0
= 10d
0
= 10 khong chia
d0
< d0
d0 >
V?ch trung tâm
d0
Vch trung tâm
báo cáo thí nghiệm cơ học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thí nghiệm cơ học - Người đăng: docvip80
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
báo cáo thí nghiệm cơ học 9 10 624