Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Thí nghiệm hệ thống điện

Được đăng lên bởi Nguyễn Phạm Thiện Bình
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Baùo caùo TN Heä thoáng ñieän
U

BAØI 1 : TÌM HIEÅU TOÅNG QUAÙT VEÀ MOÂ HÌNH NHAØ MAÙY ÑIEÄN
U

I. GIÔÙI THIEÄU CHUNG:
Trong sô ñoà cuûa heä thoáng ñieän goàm coù:
- Heä thoáng ñoäng cô goàm:
+ Ñoäng cô xoay chieàu 3 pha (M3~)
+ Ñoäng cô DC (M)
- Heä thoáng maùy phaùt goàm:
+ Maùy phaùt xoay chieàu 3 pha (G3~)
+ Maùy phaùt DC (G)
- Löôùi ñieän.
- Caùc thieát bò duïng cuï ño töông öùng vôùi heä thoáng ñoäng cô, maùy phaùt vaø löôùi ñieän.
- Heä thoáng ñeøn baùo vaø caùc nuùt ñieàu chænh.
II. NOÄI DUNG BAÙO CAÙO :
Caâu 1: Veõ sô ñoà baûng ñieàu khieån ñöùng vaø baøn ñieàu khieån.
1/ Sô ñoà baøn ñieàu khieån (hình veõ ).
2/ Sô ñoà baûng ñieàu khieån ñöùng (hình veõ ).
U

U

U

U

Caâu 2 :
a/ Lyù do söû duïng ñoäng cô DC ñeå quay maùy phaùt 3 pha:
Ñoäng cô DC coù theå thay ñoåi toác ñoä deã daøng trong daõi ñieàu chænh roäng thoâng qua
ñieàu khieån kích töø cuûa noù, do ñoù coù theå laøm thay ñoåi toác ñoä cuûa maùy phaùt, thay
ñoåi ñöôïc taàn soá khi hoøa ñoàng boä maùy phaùt vaøo heä thoáng ñieän (maùy phaùt vaø ñoäng cô
DC ñoàng truïc). Coøn ñoäng cô khoâng ñoàng boä xoay chieàu AC tuy ñôn giaûn vaø reû tieàn
hôn nhöng khoù ñieàu chænh toác ñoä vaø coù toác ñoä luoân beù hôn toác ñoä ñoàng boä neân
khoâng ñöôïc söû duïng ñeå quay maùy phaùt 3 Pha .
Chính vì lyù do ñoù ngöôøi ta söû duïng ñoäng cô DC chöù khoâng söû duïng ñoäng cô 3 Pha.
U

b/ Öu khuyeát ñieåm cuûa vieäc söû duïng ñoäng cô DC:
Öu ñieåm :
 Ñôn giaûn, reû tieàn
 Coù theå thay ñoåi toác ñoä deã daøng
 Deã daøng ñieàu chænh coâng suaát phaùt P,Q theo yù muoán
 Ñieàu chænh töø thoâng, momen ñoäc laäp
Khuyeát ñieåm : phaûi duøng theâm ñoäng cô 3 pha AC ñeå keùo maùy phaùt ñieän DC
cung caáp ñieän cho ñoäng cô DC.
Khoâng phaûi thay theá moâ hình naøy vì neáu duøng ñoäng cô sô caáp thì khoâng theå
ñieàu chænh ñöôïc toác ñoä cuûa maùy phaùt vaø khoâng thöïc hieän hoøa ñoàng boä maùy phaùt
AC vaøo löôùi ñöôïc. Coøn neáu duøng chænh löu thì muoán ñieàu chænh toác ñoä phaûi
duøng caùc thieát bò ñieàu khieån coâng suaát phöùc taïp, khoù thöïc hieän vôùi moâ hình nhoû
nhö phoøng thí nghieäm.
U

U

U

U

U

1

Baùo caùo TN Heä thoáng ñieän
Caâu 3: Söû duïng khoùa xoay nhaän thay cho nuùt nhaán ñieàu khieån ON, OFF thoâng
thöôøng.
Nuùt xoay nhaän laø loaïi nuùt nhaán khi muoán thöïc hieän moät ñoäng taùc laø ñoùng
hay caét moät thieát bò naøo ñoù ngöôøi thöïc hieän phaûi thöïc hieän 2 taùc ñoäng :

Xoay nuùt nhaán : ñeå kieåm tra traïng thaùi thieát bò caàn thao
taùc ñang ôû vò trí coù phuø hôïp vôùi ...
Baùo caùo TN Heä thoáng ñieän
UBAØI 1U: TÌM HIEÅU TOÅNG QUAÙT VEÀ MOÂ HÌNH NHAØ MAÙY ÑIEÄN
I. GIÔÙI THIEÄU CHUNG:
Trong sô ñoà cuûa heä thoáng ñieän goàm coù:
- Heä thoáng ñoäng cô goàm:
+ Ñoäng cô xoay chieàu 3 pha (M3~)
+ Ñoäng cô DC (M)
- Heä thoáng maùy phaùt goàm:
+ Maùy phaùt xoay chieàu 3 pha (G3~)
+ Maùy phaùt DC (G)
- Löôùi ñieän.
- Caùc thieát bò duïng cuï ño töông öùng vôùi heä thoáng ñoäng cô, maùy phaùt vaø löôùi ñieän.
- Heä thoáng ñeøn baùo vaø caùc nuùt ñieàu chænh.
II. NOÄI DUNG BAÙO CAÙO U :
Caâu 1: UVeõ sô ñoà baûng ñieàu khieån ñöùng vaø baøn ñieàu khieån.
U1/ Sô ñoà baøn ñieàu khieån (hình veõ ).
U2/ Sô ñoà baûng ñieàu khieån ñöùng (hình veõ ).
Caâu 2 :
U a/ Lyù do söû duïng ñoäng cô DC ñeå quay maùy phaùt 3 pha:
Ñoäng cô DC coù theå thay ñoåi toác ñoä deã daøng trong daõi ñieàu chænh roäng thoâng qua
ñieàu khieån kích töø cuûa noù, do ñoù coù theå laøm thay ñoåi toác ñoä cuûa maùy phaùt, thay
ñoåi ñöôïc taàn soá khi hoøa ñoàng boä maùy phaùt vaøo heä thoáng ñieän (maùy phaùt vaø ñoäng cô
DC ñoàng truïc). Coøn ñoäng khoâng ñoàng boä xoay chieàu AC tuy ñôn giaûn vaø reû tieàn
hôn nhöng khoù ñieàu chænh toác ñoä vaø coù toác ñoä luoân beù hôn toác ñ ñoàng boä neân
khoâng ñöôïc söû duïng ñeå quay maùy phaùt 3 Pha .
Chính vì lyù do ñoù ngöôøi ta söû duïng ñoäng cô DC chöù khoâng söû duïng ñoäng cô 3 Pha.
Ub/ Öu khuyeát ñieåm cuûa vieäc söû duïng ñoäng cô DC:
UÖu ñieåmU:
Ñôn giaûn, reû tieàn
Coù theå thay ñoåi toác ñoä deã daøng
Deã daøng ñieàu chænh coâng suaát phaùt P,Q theo yù muoán
Ñieàu chænh töø thoâng, momen ñoäc laäp
UKhuyeát ñieåmU: phaûi duøng theâm ñoäng cô 3 pha AC ñeå keùo maùy phaùt ñieän DC
cung caáp ñieän cho ñoäng cô DC.
Khoâng phaûi thay theá moâ hình naøy neáu duøng ñoäng caáp thì khoâng theå
ñieàu chænh ñöôïc toác ñoä cuûa maùy phaùt vaø khoâng thöïc hieän hoøa ñoàng boä maùy phaùt
AC vaøo löôùi ñöôïc. Coøn neáu duøng chænh löu thì muoán ñieàu chænh toác ñoä phaûi
duøng caùc thieát ñieàu khieån coâng suaát phöùc taïp, khoù thöïc hieän vôùi moâ hình nhoû
nhö phoøng thí nghieäm.
1
Báo cáo Thí nghiệm hệ thống điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Thí nghiệm hệ thống điện - Người đăng: Nguyễn Phạm Thiện Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Báo cáo Thí nghiệm hệ thống điện 9 10 597