Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thí nghiệm ôtô

Được đăng lên bởi dinhminh90
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2084 lần   |   Lượt tải: 6 lần
`

Báo cáo thí nghiệm ô tô &Máy công trình

GVHD: TS.LÊ VĂN TỤY

Phần I:
ĐO ĐẶC TÍNH LỰC CẢN CHUYỂN ĐỘNG CỦA XE TRÊN ĐƯỜNG BẰNG
PHƯƠNG PHÁP LĂN TRƠN
1.1 Cơ sở lý thuyết về sự hình thành lực cản. Để từ đó chỉ ra các cảm biến cần
dùng & phương pháp đo.

1.1.1 Sự hình thành lực cản lăn

Pω
G

XK

Pf 1

Pf 2
Z2

b

a

Z1

L

a,,b hg :Các tọa độ trọng tâm L : Chiều dài cơ sở của xe.
Hình 1: Tọa độ trọng tâm và các lực tác dụng lên ô tô trên đường nằm
ngang.
Đầu tiên ta tiến hành đo Z1, Z2 bằng phương pháp cân trên mặt phẳng ngang.
Z1 + Z2 = G

(1)

L = a+ b

(2)

Z1,Z2 – phản lực tại các bánh xe trước và sau.
SVTH: Lê Như Thành nhóm14

Trang 2

Báo cáo thí nghiệm ô tô &Máy công trình

GVHD: TS.LÊ VĂN TỤY

Tổng mô men tại điểm O1 :
ΣM/O1 = Z2.L – G.a = 0 ⇒ a = (Z2/G).L
Từ phương trình ( 2) ⇒ b = L – a
Từ sơ đồ hình vẽ ta có phương trình cân bằng lực kéo như sau:
Pf1 + Pf2 + Pω = XK;
Xk = Mk/ Rbx ;
Pf = G.f ;


v2 

f = fo 
1
+

1500 



;

Pω = K.F.v2
Trong đó: Pf1 – Lực cản lăn ở hai bánh trước [ N].
Pf2 – Lực cản lăn ở hai bánh sau [ N].
XK – Lực kéo tiếp tuyến tại bánh xe chủ động [ N]..
Pω – Lực cản không khí [ N]..
G – Trọng lượng của xe [ N].
f – Hệ số cản lăn của xe.
Khi xe chuyển động trên mặt đường sẽ có lực cản lăn tác dụng song song với
mặt đường và ngược chiều với chiều chuyển động tại vùng tiếp xúc giữa bánh xe với
mặt đường.
Theo định nghĩa : Pf = Pf1 + Pf2 = G1f1 + G2f2
Trong đó:
f(i) =

a( i )

Rbx( i )

xem như:

f1 , f2 - hệ số cản lăn của bánh trước và bánh sau của xe ⇒ 
⇒ Đo a(i), Rbx(i) . Hơn nữa trong chuyển động a sẽ thay đổi ( a = f(v) ); Nếu
f1 = f2 = f ⇒ Pf =( G1 + G2 ).f = G.f

Ta đo hệ số cản lăn f : f = f (v)
SVTH: Lê Như Thành nhóm14

Trang 3

Báo cáo thí nghiệm ô tô &Máy công trình

GVHD: TS.LÊ VĂN TỤY

Phương pháp đo lực cản lăn của xe.

Hình 2: Sơ đồ đo lực cản lăn.
Từ sơ đồ trên ta đo được Pf ⇒ Pf = G.f ⇒ f 0 =

Tại vK ⇒ Pf = G.f ⇒ f vk =

VK+1 ⇒

Pf = G.fK+1

⇒

Pf ( k )
G

Pf ( 0 )
G

;

f K +1 =

Pf ( k +1)
G

Tiếp tục ta đo các điểm tiếp theo. Sau đó ta có bảng sau:
S
TT

Vận tốc [ m/s ]

Lực cản Pf
[ N]

Hệ số cản lăn f

1

V1

Pf1

f1

2

V2

Pf2

f2

3

V3

Pf3

f3

4

V4

Pf4

f4

…

…

…

…

k

VK

Pfk

ff

…

…

…

…

n

Vn

Pfn

fn

Sau khi có được các điểm đo ta dùng phương pháp xấp xỉ bình phương để tìm
ra hệ số cản lăn f.
SVTH: Lê Như Thành nhóm14

Trang 4

Báo cáo thí nghiệm ô tô &Máy công trình

GVHD: TS.LÊ VĂN TỤY

f = a0 + a1.V + a2V2
Đo gia tốc là cần thiết để đánh giá
+ Khả năng gi...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thí nghiệm ôtô - Người đăng: dinhminh90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Báo cáo thí nghiệm ôtô 9 10 4