Ktl-icon-tai-lieu

Báo cao thí nghiệm xử lý số tín hiệu

Được đăng lên bởi phamvantruongbk
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 739 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 1. Mô phỏng hệ thống và tín hiệu rời rạc bằng MATLAB
A. Tín hiệu và hệ thống rời rạc ở miền n
1.1. Viết chương trình con tạo một dãy thực ngẫu nhiên xuất phát từ n1 đến n2 và có
giá trị của biên độ theo phân bố Gauss với trung bình bằng 0, phương sai bằng 1. Yêu
cầu chương trình con có các tham số đầu vào và đầu ra được nhập theo câu lệnh với cú
pháp:
[x,n] = randnseq(n1,n2);
Điền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:
function [x,n] = randnseq(n1,n2)
n = [n1:n2];
x = randn (size(n));

1.2. Viết chương trình tạo hàm năng lượng của một dãy. Yêu cầu chương trình con có
các tham số đầu vào và đầu ra được nhập theo câu lệnh với cú pháp:
Ex = energy(x,n);
Điền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:
function Ex = energy(x,n)
n = [n1,n2];
Ex = sum(abs(x).^2)

1.3. Cho x ( n )={ 1,2, 3, 4, 5,6, 7,6, 5, 4,3, 2, 1 }−2 ≤n ≤ 10 Viết chương
↑

trình thể hiện trên đồ thị các dãy sau đây:
a . x1 ( n )=2 x ( n−5 ) −3 x (n+ 4)
b . x2 ( n )=x ( 3−n )−x ( n ) x (n−2)

Điền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:
n = [-2,10];
x = [1:7,6:-1:1];
% ve tin hieu x1[n]
[x11, n11] = sigshift(x, n, 5);
[x12, n12] = sigshift(x, n, -4);
[x1, n1] = sigadd(2 * x11, n11, -3 * x12, n12);

1

subplot(2,1,1);
stem(n1, x1);
title('Day so theo dau bai 1.3a');
xlabel('n');
ylabel('x1(n)');
% ve tin hieu x2[n]
[xt, nt] = sigfold(x, n);
[x21, n21] = sigshift(xt, nt, 3);
[xt, nt] = sigshift(x, n, 2);
[x22, n22] = sigmult(x , n, xt , nt);
[x2, n2] = sigadd(x21, n21, -x22, n22);
subplot(2,1,2);
stem(n2, x2);
title('Day so theo dau bai 1.3b');
xlabel('n');
ylabel('x2(n)');

Vẽ phác hoạ đồ thị vào phần trống dưới đây:

1.4. Cho hệ thống được mô tả bởi phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng như
sau:
y ( n )− y ( n−1 )+ 0.9 y ( n−2 )=x (n)

2

Sử dụng hàm filter của MATLAB, viết chương trình thực hiện các công việc sau:
a. Biểu diễn bằng đồ thị hàm đáp ứng xung đơn vị của hệ thống với -20 ≤n ≤100
b. Biểu diễn bằng đồ thị dãy đáp ứng của hệ thống với -20 ≤n ≤100 khi dãy đầu vào là
dãy nhảy đơn vị.
Điền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:
n = -20:100;
b = 1;
a = [1, -1, 0.9];
% dap ung xung
x1 = impseq(0, -20, 100);
h = filter(b, a, x1);
subplot(2, 1, 1);
stem(n , h);
title('Dap ung xung');
xlabel('n');
ylabel('h(n)');
% dap ung nhay
x2 = stepseq(0, -20, 100);
s = filter(b, a, x2);
subplot(2, 1, 2);
stem(n, s);
title('Dap ung nhay');
xlabel('n');
ylabel('s(n)');

3

Vẽ phác hoạ đồ thị vào phần trống dưới đây:

B. Tín hiệu và hệ thống rời rạc ở miền Z, miền tần số liên tục ω, và miền tần số rời
r...
BÀI 1. Mô phỏng hệ thống và tín hiệu rời rạc bằng MATLAB
A. Tín hiệu và hệ thống rời rạc ở miền n
1.1. Viết chương trình con tạo một dãy thực ngẫu nhiên xuất phát từ n1 đến n2 và
giá trị của biên độ theo phân b Gauss với trung bình bằng 0, phương sai bằng 1. u
cầu chương trình con có các tham số đầu vào và đầu ra đưc nhập theo câu lệnh với cú
pháp:
[x,n] = randnseq(n1,n2);
Điền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:
function [x,n] = randnseq(n1,n2)
n = [n1:n2];
x = randn (size(n));
1.2. Viết chương trình tạo hàm năng lượng của một dãy. Yêu cầu chương trình con có
các tham số đầu vào và đầu ra được nhập theo câu lệnh với cú pháp:
Ex = energy(x,n);
Điền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:
function Ex = energy(x,n)
n = [n1,n2];
Ex = sum(abs(x).^2)
1.3. Cho
x
(
n
)
=
{
1,2, 3, 4,5,6, 7,6, 5, 4,3, 2, 1
}
2 n 10
Viết chương
trình thể hiện trên đồ thị các dãy sau đây:
a . x
1
(
n
)
=2 x
(
n5
)
3x (n+4)
b . x
2
(
n
)
=x
(
3n
)
x
(
n
)
x(n2)
Điền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:
n = [-2,10];
x = [1:7,6:-1:1];
% ve tin hieu x1[n]
[x11, n11] = sigshift(x, n, 5);
[x12, n12] = sigshift(x, n, -4);
[x1, n1] = sigadd(2 * x11, n11, -3 * x12, n12);
1
Báo cao thí nghiệm xử lý số tín hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cao thí nghiệm xử lý số tín hiệu - Người đăng: phamvantruongbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Báo cao thí nghiệm xử lý số tín hiệu 9 10 390