Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thiết kế hệ thông cơ điện tử

Được đăng lên bởi Daniel Hoàng
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1488 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án thiết kế hệ thống Cơ điện tử

CNC Heat Cutter

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
STT

Họ và tên

Đơn vị

TS. Võ Minh Trí

Khoa Công Nghệ trường Đại Học
Cần Thơ

Cán bộ hướng dẫn
1

Sinh viên thực hiện
1

Bùi Bảo Linh

Lớp Cơ điện tử K37, khoa Công
Nghệ, trường Đại học Cần Thơ

2

Nguyễn Duy Hoàng

Lớp Cơ điện tử K37, khoa Công
Nghệ, trường Đại học Cần Thơ

3

Tạ Quang Huy

Lớp Cơ điện tử K37, khoa Công
Nghệ, trường Đại học Cần Thơ

4

Phan Văn Trúc

Lớp Cơ điện tử K36, khoa Công
Nghệ, trường Đại học Cần Thơ

i
4

Đồ án thiết kế hệ thống Cơ điện tử

CNC Heat Cutter

TÓM TẮT
Đề tài dùng sóng cao tần điều khiển nhiệt mũi cắt CNC là đề tài nghiên
cứu về một hệ thống Cơ Điện Tử phục vụ cho học tập và nghiên cứu của
sinh viên khối ngành kỹ thuật. Với sự phát triển nhanh chóng của khoa
học và kĩ thuật, ta có thể bắt gặp máy CNC trong nhi ều lĩnh vực của đ ời
sống. Nó không chỉ quan trọng trong ngành cơ khí mà còn trong nhi ều
lĩnh vực khác, bất kì máy CNC nào cũng có th ể cải thi ện m ức đ ộ t ự đ ộng
hóa của một hoạt động. Vì thế việc nghiên cứu và cải ti ến máy CNC là
một đề tài hữu dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên ti ếp cận t ốt
hơn với sự phát triển của nền công nghệ thế giới. Với những ý tưởng
sáng tạo mới cùng với sự kế thừa từ những người đi trước, việc dùng
sóng cao tần điều khiển nhiệt mũi cắt CNC là một đề tài h ứa hẹn sẽ đem
lại nhiều kết quả khả quan và đóng góp một phần cho công cu ộc phát
triển khoa học kỹ thuật hiện nay.

ABSTRACT

CNC heat cutter is a topic that researches into a mechatronic system, which
support to students’ studying and investigation in engineering major. We can
encounter the CNC machine in a lot of fields in life under development of
science and engineering. CNC machine is important not only in the
mechanical engineering but also in many other areas. Each CNC machine also
can improve the automation’s level of an operation. Therefore, researching
and innovating the CNC machine is a useful theme and this creates advantages
to students who approach better with the development of technology on the
world. With the new creative ideas and the legacy from predecessor, using
CNC heat cutter is a subject that promises to give lots of positive results and
partly contribute to development of science and engineering at present.

ii

4

Đồ án thiết kế hệ thống Cơ điện tử

CNC Heat Cutter

Mục Lục
CHƯƠNG 1: TỔNG
QUAN…………………………………………………………...1
1.1 Đặt vấn đề………………………………………………………………….1
1.2 Giải quyết vấn đề………………………………...
       ế ế ơ 
   
STT Họ và tên Đơn vị
Cán bộ hướng dẫn
1
TS. Võ Minh Trí
Khoa Công Nghệ trường Đại Học
Cần Thơ
Sinh viên thực hiện
1 Bùi Bảo Linh
Lớp Cơ điện tử K37, khoa Công
Nghệ, trường Đại học Cần Thơ
2 Nguyễn Duy Hoàng
Lớp Cơ điện tử K37, khoa Công
Nghệ, trường Đại học Cần Thơ
3 Tạ Quang Huy
Lớp Cơ điện tử K37, khoa Công
Nghệ, trường Đại học Cần Thơ
4 Phan Văn Trúc
Lớp Cơ điện tử K36, khoa Công
Nghệ, trường Đại học Cần Thơ
4
i
Báo cáo thiết kế hệ thông cơ điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thiết kế hệ thông cơ điện tử - Người đăng: Daniel Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Báo cáo thiết kế hệ thông cơ điện tử 9 10 286