Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực hành công nghệ môi trường

Được đăng lên bởi lehuyen08-93
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 769 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI 3.XÁC ĐỊNH HỆ SỐ HẤP PHỤ
CỦA THAN HOẠT TÍNH ĐỐI VỚI CROM
I.CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1. Mục tiêu
- Tìm hiểu về cơ chế hấp phụ, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của quá trình hấp
phụ.
- Xác định hệ số hấp phụ của vật liệu hấp phụ của vật liệu hấp phụ của các phương
trình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich.
2. Phương pháp tiến hành
- Phương pháp lắc: giúp làm tăng khả năng tiếp xúc của Cr và than hoạt tính.
- Phương pháp li tâm: sau khi li tâm, than hoạt tính sẽ bám vào thành ống, giúp cho
hiệu quả lọc sẽ cao hơn.
- Phương pháp lọc: để tách hỗn hợp than-Cr với Cr còn lại trong dung dịch.
- Phương pháp chuẩn độ: nhằm xác định lượng Cr còn lại trong dung dịch sau hấp
phụ.
3. Dụng cụ và hóa chất
- Cân phân kỹ thuật, giấy cân, máy lắc,ống li tâm dung tích 50ml.
- Buret, bình tam giác, phễu, giấy lọc, bình định mức 50ml, 25ml.
- Vật liệu hấp phụ: than hoạt tính kích thước < 450µm
- Chất bị hấp phụ:dung dịch K2Cr2O7
- Muối sắt, chỉ thị diphenylamine.
4. Tiến hành thí nghiệm
Bước 1: Chọn kích thước than hoạt tính<100 µm.
Cân lần lượt m (g) than hoạt tính vào ống li tâm, m lần lượt có giá trị 1, .5, 2, 2.5, 3
(g) than hoạt tính.
Bước 2: Cho vào mỗi ống li tâm 20 ml dung dịch Cr+6 có nồng độ 0,2 N
Bước 3: Cho các ống li tâm trên vào máy lắc. Lắc trong thời gian 1h. Sau đó đưa đi li
tâm 15 phút trên máy li tâm. Rồi lọc lấy phần dịch trong và đưa đi chuẩn độ lượng Cr +6 trong
dung dịch sau lọc.
Mẫu trắng được hút như trên (20ml) và đem đi chuẩn độ xác định lại nồng độ.
Cách chuẩn độ lượng Cr+6 còn trong dung dịch sau lọc:

+ Cho 2-3 giọt chỉ thị mầu diphenylamine vào dịch lọc, dung dịch chuyển sang mầu
tím (màu của phức tạo bởi diphenylamine với dung dịch crom dư).
+ Chuẩn độ bẳng muối Morh 0.2N đến khi dung dịch chuyển sang mầu xanh lá cây
thì dừng lại. Ghi lại số ml muối Morh đã dung để chuẩn độ.
II.KẾT QUẢ TÍNH TOÁN
1.Cơ sở tính toán
Phản ứng chuẩn độ:
Cr2O72- + 14H+ + 6Fe2+ → 2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O
Cân bằng điện tử:
Cr2+6O7 + 6e → 2Cr+3
Fe+2 - 1e → Fe+3
Đương lượng của Cr+6 :
ĐCr

+6

=

M Cr+ 6
n

52
6

=

( n là số điện tử Cr+6 nhận, n=6)

2.Tính toán
Bảng 1 : Khối lượng than và thể tích các dung dịch
Mẫu
Khối lượng than (g)
Thể tíchK2Cr2O7 (ml)
Thể tích muối Morh (ml)

Trắng
0
20
25

1
1
20
19.5

2
1.5
20
16.8

3
2
20
13.7

4
2.5
20
10.3

5
3
20
7.2

Xác định nồng độ thực của dung dịch K2Cr2O7:
Gọi N0 và V0 lần lượt là nồng độ và thể tích dung dịch K2Cr2O7 thực tế của mẫu trắng
(ban đầu).
NMorh và VMorh lần lượt là nồng độ và thể tích dung dịch muối Morh dùng ...
BÀI 3.XÁC ĐỊNH HỆ SỐ HẤP PHỤ
CỦA THAN HOẠT TÍNH ĐỐI VỚI CROM
I.CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1. Mục tiêu
- Tìm hiu về chế hấp phụ, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của quá trình hấp
phụ.
- Xác định hệ số hấp phụ của vật liệu hấp phụ của vật liu hấp phụ của các phương
trình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich.
2. Phương pháp tiến hành
- Phương pháp lắc: giúp làm tăng khả năng tiếp xúc của Cr và than hoạt tính.
- Phương pháp li tâm: sau khi li tâm, than hoạt tính sbám vào thành ống, giúp cho
hiệu quả lọc sẽ cao hơn.
- Phương pháp lọc: để tách hỗn hợp than-Cr với Cr còn lại trong dung dịch.
- Phương pháp chuẩn độ: nhằm xác định lượng Cr còn lại trong dung dịch sau hấp
phụ.
3. Dụng cụ và hóa chất
- Cân phân kỹ thuật, giấy cân, máy lắc,ống li tâm dung tích 50ml.
- Buret, bình tam giác, phễu, giấy lọc, bình định mức 50ml, 25ml.
- Vật liệu hấp phụ: than hoạt tính kích thước < 450µm
- Chất bị hấp phụ:dung dịch K
2
Cr
2
O
7
- Muối sắt, chỉ thị diphenylamine.
4. Tiến hành thí nghiệm
Bước 1: Chọn kích thước than hoạt tính<100 µm.
Cân lần lượt m (g) than hoạt tính vào ống li tâm, m lần lượt giá trị 1, .5, 2, 2.5, 3
(g) than hoạt tính.
Bước 2: Cho vào mỗi ống li tâm 20 ml dung dịch Cr
+6
có nồng độ 0,2 N
Bước 3: Cho các ống li tâm trên vào máy lắc. Lắc trong thời gian 1h. Sau đó đưa đi li
tâm 15 phút trên máy li tâm. Rồi lọc lấy phần dịch trong và đưa đi chuẩn độ lượng Cr
+6
trong
dung dịch sau lọc.
Mẫu trắng được hút như trên (20ml) và đem đi chuẩn độ xác định lại nồng độ.
Cách chuẩn độ lượng Cr
+6
còn trong dung dịch sau lọc:
Báo cáo thực hành công nghệ môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực hành công nghệ môi trường - Người đăng: lehuyen08-93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Báo cáo thực hành công nghệ môi trường 9 10 482