Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực hành quá trình thiết bị

Được đăng lên bởi phamvangiang30112810
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 3224 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Báo cáo thực hành QTTB – Trường ĐH Bà Rịa Vũng Tàu

NHẬN XÉT CỦA GIAO VIÊN HƯỚNG DẪN
1.Thái độ, tác phong, khi tham gia thí nghiệm:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2.kiến thức chuyên môm:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3. nhận thức thực tế:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
4. Kết quả thí nghiệm:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
5. Đánh giá chung:
...................................................................................................
Báo cáo thực hành QTTB – Trường ĐH Bà Rịa Vũng Tàu
NHẬN XÉT CỦA GIAO VIÊN HƯỚNG DẪN
1.Thái độ, tác phong, khi tham gia thí nghiệm:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2.kiến thức chuyên môm:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3. nhận thức thực tế:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
4. Kết quả thí nghiệm:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
5. Đánh giá chung:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Vũng Tàu, ngày tháng năm 2014
Giảng viên hướng dẫn
(ký và ghi rõ họ tên)
[Type text] Trang 1
Báo cáo thực hành quá trình thiết bị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực hành quá trình thiết bị - Người đăng: phamvangiang30112810
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Báo cáo thực hành quá trình thiết bị 9 10 790