Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi Vui Vẻ
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1342 lần   |   Lượt tải: 13 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP
Văn Thành

GVHD: ths. Pham

NHẬN XÉT CỦA BAN GIÁM ĐỐC

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
TP HCM, ngày…..tháng…..năm 2011

SVTH: Lê Hải Nam Page 1

BÁO CÁO THỰC TẬP
Văn Thành

GVHD: ths. Pham

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…
TPHCM, ngày…..tháng….năm 2011

SVTH: Lê Hải Nam Page 2

BÁO CÁO THỰC TẬP
Văn Thành

GVHD: ths. Pham

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN DUYỆT BÁO CÁO

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
TPHCM,ngày…..tháng….năm 2011

SVTH: Lê Hải Nam Page 3

BÁO CÁO THỰC TẬP
Văn Thành

GVHD: ths. Pham

LỜI CẢM ƠN

Đề hoàn thành bài báo cáo này, dựa trên sự hiểu biết của bản thân em, nhưng
không thể thiếu sự hỗ trợ của các thấy cô, các cô chú tại dơn vị thực tập, em xin
bày tỏ lòng biết ơn:
- Các thầy cô Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng, đặc biệt là thầy cô
khoa Điện- Điện L...
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. Pham
Văn Thành
NHẬN XÉT CỦA BAN GIÁM ĐỐC
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
TP HCM, ngày…..tháng…..năm 2011
SVTH: Lê Hải Nam Page 1
Báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập - Người đăng: Vui Vẻ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 635