Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi Tựa Vào Vai Anh
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1699 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo Cáo Thực Tập

MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................... 1
DANH MỤC BẢNG....................................................................................................3
DANH MỤC HÌNH.....................................................................................................3
LỜI NÓI ĐẦU.............................................................................................................. 4
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ VIỄN THÔNG.....................................6
1.1.

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGHÀNH VIỄN THÔNG....................................................6

1.2. THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI BƯU ĐIỆN..............................................................................6
1.2.1. Điện báo truyền dẫn....................................................................................6
1.2.2. Truyền ảnh tĩnh (Fax).................................................................................8
1.2.3. Máy điện thoại ấn phím.............................................................................11
1.3. THIẾT BỊ ĐÂU CUỐI ÂM THANH...........................................................................14
1.3.1. Tín hiệu điện thanh...................................................................................18
1.3.2. Micro và Loa.............................................................................................19
CHƯƠNG 2: CÁC KHỐI CHỨC NĂNG TRONG TỔNG ĐÀI EWSD
VERSION.10..............................................................................................................24
2.1. ĐƠN VỊ GIAO TIẾP ĐƯỜNG DÂY SỐ DLU (DIGITAL LINE UNIT)........24
2.1.1. Giới Thiệu.................................................................................................24
2.1.2. Sơ đồ khối DLU.........................................................................................26
2.1.3. Chức Năng Của Từng Bộ Phận:...............................................................26
2.1.4. Chức năng của DLU:................................................................................35
2.2. NHÓM ĐƯỜNG DÂY TRUNG KẾ LTG (LINE TRUNK GROUP)..............41
2.2.1. Chức năng của LTG:.................................................................................41
2.2.2. Chức năng các Module trong LTG :.........................................................42
2.2.3. Phân Loại LTG:................................................................
Báo Cáo Thực Tập
MỤC LỤC
MỤC LỤC....................................................................................................................1
DANH MỤC BẢNG....................................................................................................3
DANH MỤC HÌNH.....................................................................................................3
LỜI NÓI ĐẦU..............................................................................................................4
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ VIỄN THÔNG.....................................6
1.1. S PHÁT TRIỂN CỦA NGHÀNH VIỄN THÔNG....................................................6
1.2. THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI BƯU ĐIỆN..............................................................................6
1.2.1. Điện báo truyền dẫn....................................................................................6
1.2.2. Truyền ảnh tĩnh (Fax).................................................................................8
1.2.3. Máy điện thoại ấn phím.............................................................................11
1.3. THIẾT BỊ ĐÂU CUỐI ÂM THANH...........................................................................14
1.3.1. Tín hiệu điện thanh...................................................................................18
1.3.2. Micro và Loa.............................................................................................19
CHƯƠNG 2: CÁC KHỐI CHỨC NĂNG TRONG TỔNG ĐÀI EWSD
VERSION.10..............................................................................................................24
2.1. ĐƠN VỊ GIAO TIẾP ĐƯỜNG DÂY SỐ DLU (DIGITAL LINE UNIT)........24
2.1.1. Giới Thiệu.................................................................................................24
2.1.2. Sơ đồ khối DLU.........................................................................................26
2.1.3. Chức Năng Của Từng Bộ Phận:...............................................................26
2.1.4. Chức năng của DLU:................................................................................35
2.2. NHÓM ĐƯỜNG DÂY TRUNG KẾ LTG (LINE TRUNK GROUP)..............41
2.2.1. Chức năng của LTG:.................................................................................41
2.2.2. Chức năng các Module trong LTG :.........................................................42
2.2.3. Phân Loại LTG:........................................................................................48
2.3. MẠNG CHUYỂN MẠCH SN (SWITCGING NETWORK )...........................50
2.3.1. Giới Thiệu.................................................................................................50
2.3.2. Vị Trí Của SN Và Giao Tiếp Bên Ngoài:..................................................51
2.3.4. Cấu Trúc Của SN:.....................................................................................52
2.3.5. Các Loại SN:.............................................................................................52
Nguyễn Tuấn Anh LTVT-9B 1 CĐ Phát Thanh Truyền Hình 1
báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập - Người đăng: Tựa Vào Vai Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
báo cáo thực tập 9 10 886