Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập cơ khí chế tạo máy

Được đăng lên bởi mrchuoipt-gmail-com
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 17 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

CÔNG TY CP&CN ĐẠI DƯƠNG

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU................................................................................................................ 5
I - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.............................................6
1.1 Khái quát............................................................................................................ 6
1.2 - Cơ cấu tổ chức công ty:........................................................................................ 6
1.3 . Chức năng các phòng ban..................................................................................... 7
1.4.Chức năng-nhiệm vụ sản xuất.................................................................................. 9
1.5. Sản phẩm – Thị trường........................................................................................ 10
1.6 : Sản phẩm chính................................................................................................ 10
CHƯƠNG II : NỘI DUNG THỰC TẬP............................................................................... 12
I - NHIỆM VỤ CỦA CÁC SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP TẠI CÔNG TY...................................12
2.1 Mục đích - Yêu cầu............................................................................................. 12
2.2 Lịch thực tập..................................................................................................... 12
 Địa điểm thực tập : Công ty CP KT & TM ĐẠI DƯƠNG................................................12
2.3 - Kỹ thuật an toàn và nội quy công ty.................................................12
II - CÁC TRANG THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY......................................................................14
2.1 MÁY TIỆN CHÍNH XÁC HẠNG NẶNG VÀ MÁY TIỆN 16K20 :...................................14
2.1.1 Khái niệm....................................................................................................... 16
2.1.2 Nguyên lý....................................................................................................... 16
2.1.3 Các sản phẩm.................................................................................................. 16
2.1.4 Nội quy an toàn khi tiện...................................................................................... 16
2.1.5 Cấu tạo máy tiện.............................................................................................. 17
2.1.6 Nguyên lý h...


................................................................................................................ 5
 !.............................................6
............................................................................................................ 6
........................................................................................ 6
.....................................................................................7
 !"#$%..................................................................................9
&'$( )*+,-.........................................................................................10
/'$( 0................................................................................................ 10
"#$%...............................................................................12
&'( !)$%...................................12
1"20345............................................................................................. 12
6+78..................................................................................................... 12
*+,-./0123045"67809:'................................................12
2.3 - K thut an ton v ni quy công ty.................................................12
!;< !......................................................................14
=>?'&@AB'&?C:=D"...................................14
 ....................................................................................................... 16
94:;....................................................................................................... 16
#$( .................................................................................................. 16
9<=>?......................................................................................16
&@= .............................................................................................. 17
/94:;=@2<A /?B...............................................................18
C2DE"........................................................................................18
2.1.8 Dao tiện.................................................................................................. 19
F*,G7-H?,..............................................................................22
=>='...........................................................................................................23
2.3 MÁY PHAY ĐỨNG HOWA..............................................................................28
I@ !#JE"............................................................................................. 29
4:;=@2<.........................................................................................30
&I-,4 ...................................................................30
2.5. MÁY KHOAN:................................................................................................34
1E7>F&'#G;.......................................................35
H>?>;"G#..............................................................................35
K@.................................................................................................... 35
IL0G!MAN2O2-,-.......................................36
*,G7..............................................................................................36
"I+78?
Báo cáo thực tập cơ khí chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập cơ khí chế tạo máy - Người đăng: mrchuoipt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Báo cáo thực tập cơ khí chế tạo máy 9 10 998