Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập cơ khí

Được đăng lên bởi alex-hoang1
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 6521 lần   |   Lượt tải: 49 lần
ĐẠI HỌC KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP- ĐHTN
KHOA KĨ THUẬT CƠ KHÍ
TRUNG TÂM HỢP TÁC & ĐÀO TẠO QUỐC TẾ



BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Địa điểm thực tập: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VĨNH THÁI

GVHD:

Lương Anh Tuấn
Lê Mạnh Tú

Sinh viên thực tập:

MSSV:

1. Hoàng Minh Tú

0851020148

Thái Nguyên, Tháng 8- 2013

1

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CÔNG TY

LỜI CẢM ƠN

Thực tập tốt nghiệp là giai đoạn quan trọng cho sinh viên hiểu biết thêm về th ực t ế, g ắn k ết
thực tế với lý thuyết chuyên ngành, là tiền đ ề cho vi ệc th ực hi ện Lu ận văn T ốt nghi ệp. Th ực t ập
trong Công ty đã giúp sinh viên ngày càng hoàn thiện mình về kiến th ức chuyên môn cũng nh ư kinh
nghiệm cuộc sống. Qua đó, phần nào giúp sinh viên tự tin hơn, bản lĩnh hơn.
Nhờ lòng nhiệt tình và tâm huyết của ban lãnh đạo và nhân viên trong xí nghiệp đã truyền đạt
những kiến thức và kinh nghiệm hết sức quý báu giúp chúng em có đ ược nền tảng cho ngh ề nghi ệp
tương lai của mình.
Đặc biệt chúng em xin chân thành cám ơn anh …. đã hết lòng giúp đ ỡ và h ướng dẫn chúng
em trong suốt thời gian thực tập để chúng em có thể hoàn thành bản báo cáo này.
Chúng em xin chân thành cám ơn Thầy N. X Minh, Th ầy Anh Tu ấn, th ầy Mạnh Tú đã quan
tâm, giúp đỡ và định hướng cho nhóm về nghề nghiệp Kĩ sư Cơ Khí.
Chúng em hy vọng với hành trang kiến thức sau nh ững năm học tập ở trường và kinh nghi ệm
thực tiễn khi thực tập ở C.ty Vĩnh Thái chúng em có thể t ự tin đ ể ho ạt đ ộng trong lĩnh v ực chuyên
môn Cơ khí.
Nhóm sinh viên thực tập

2

NỘI DUNG THỰC TẬP

Được thực hiện tại các cơ sở sản xuất, dưới sự hướng dẫn trực ti ếp của các
cán bộ tại cơ sở. Nội dung chính bao gồm: Nghiên cứu tìm hi ểu công tác t ổ
chức, quản lý và kỹ thuật, công nghệ, thực hiện các công việc cụ thể c ủa m ột
cán bộ kỹ thuật Cơ khí.
Công tác thực tập của nhóm sinh viên ngành Kĩ Thuật C ơ Khí, khoa C ơ Khí,
Trường Đại học Kĩ Thuật Công Nghiệp bao gồm:

2.1 TÌM HIỂU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CƠ
SỞ THỰC TẬP :
 Mô hình tổ chức, quản lý của cơ sở
 Nhiệm vụ hoạt động của các Phòng, ban chức năng của cơ sở.
 Các sản phẩm chính của cơ sở sản xuất.
 Nguyên lý cơ bản và tính năng kỹ thuật các thi ết bị tại đ ơn nguyên mình

thực tập.
 Công tác quản lý kỹ thuật, thiết bị, điều độ sản xuất; chi ến lược sản

phẩm
 của cơ sở.
 Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm.
 Các liên kết thông tin phản hồi gi ữa c ơ sở sản xuất và th ị tr ường chính

của
 đơn vị.

2.2 HOẠT ĐỘNG KỸ THUẬT
Tự chọn hoặc được cán bộ hướng dẫn giao đề tài thực tập và triển khai th...
Đ I H C KĨ THU T CÔNG NGHI P- ĐHTN
KHOA KĨ THU T C KHÍ Ơ
TRUNG TÂM H P TÁC & ĐÀO T O QU C T

BÁO CÁO
TH C T P T T NGHI P
Đ a đi m th c t p: CÔNG TY TNHH C KHÍ VĨNH THÁIƠ
GVHD: L ng Anh Tu nươ
Lê M nh Tú
Sinh viên th c t p: MSSV:
1. Hoàng Minh Tú 0851020148
Thái Nguyên, Tháng 8- 2013
Báo cáo thực tập cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập cơ khí - Người đăng: alex-hoang1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Báo cáo thực tập cơ khí 9 10 543