Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập công nghệ chế biến chả giò

Được đăng lên bởi kiemhieptinh
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 3395 lần   |   Lượt tải: 17 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM


BÁO CÁO THỰC TẬP
TÌM HIỂU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
CHẢ GIÒ DA XỐP TẠI CÔNG TY VISSAN

GVHD: NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

SVTH

LỚP

TRẦN MINH HÃI
NGUYỄN THÀNH DUY
VÕ TẤN ĐẠT
BÙI NGỌC HOAN

DHTP6A
DHTP6A
DHTP6A
DHTP6A

MSSV
10294531
10041771
10290851
10284801

TP.HCM, Tháng 05 năm 2014
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HCM
VIỆN CN SINH HỌC & THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Họ & tên sinh viên:
1 Trần Minh Hãi
2 Bùi Ngọc Hoan
3 Võ Tấn Đạt
4 Nguyễn Thành Duy

Lớp DHTP6A
Lớp DHTP6A
Lớp DHTP6A
Lớp DHTP6A

MSSV: 10294531
MSSV: 10284801
MSSV: 10290851
MSSV: 10041771

Họ & tên GVHD: Nguyễn Thị Thanh Bình
Tên ĐVTT:
Công ty VISSAN
Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, phường 13, Bình Thạnh, Tp HCM.
Thời gian thực tập: Từ 01/07/2013 đến 01/08/2013
Tên đề tài thực tập: “Tìm hiểu qui trình sản xuất các sản phẩm chế biến tại Công ty
VISSAN”
Nội dung thực tập:

1. Tìm hiểu tổng quan về Công ty VISSAN: Lịch sử hình thành, phát triển, lĩnh vực
hoạt động, sơ đồ mặt bằng, cơ cấu tổ chức bố trí nhân sự và các nhóm mặt hàng chủ
yếu ….

2. Tìm hiểu về nguyên liệu sản xuất
- Tìm hiểu về nguyên liệu chính trong sản xuất các sản phẩm chế biến: đặc điểm, tiêu
3.
-

chuẩn chất lượng, các dạng hư hỏng và cách thức bảo quản nguyên liệu
Tìm hiểu về các nguyên liệu phụ (nếu có) và bao bì
Tìm hiểu qui trình sản xuất chả giò tại công ty VISSAN
Phân tích đầy đủ các công đoạn của qui trình sản xuất các sản phẩm
Tìm hiểu về các biện pháp kiểm tra và đảm bảo chất lượng trên dây chuyền sản xuất
Tìm hiểu về sản phẩm: qui cách đóng gói, yêu cầu chất lượng, cách thức bảo quản,
vận chuyển và phân phối sản phẩm

4. Giới thiệu một vài thiết bị sản xuất chính: tên gọi, nơi sản xuất, đặc điểm cấu tạo,
nguyên lý hoạt động, thao tác vận hành, bản vẽ …

5. Tìm hiểu về Hệ thống Quản lý Chất lượng, công tác đảm bảo An toàn vệ sinh thực
phẩm, An toàn lao động, xử lý môi trường tại công ty VISSAN.
* Tùy thuộc vào sự chấp thuận và bố trí của Công ty, nội dung thực tập này có thể sẽ
được điều chỉnh.
Tp. HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2013
Giáo viên hướng dẫn

Nguyễn Thị Thanh Bình

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN
Kính gửi: Viện Công Nghệ Sinh Học Và Thực Phẩm
Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Tôi tên:.............................................................................
Chức vụ:......
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM

BÁO CÁO THỰC TẬP
TÌM HIỂU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
CHẢ GIÒ DA XỐP TẠI CÔNG TY VISSAN
GVHD: NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
SVTH LỚP MSSV
TRẦN MINH HÃI DHTP6A 10294531
NGUYỄN THÀNH DUY DHTP6A 10041771
VÕ TẤN ĐẠT DHTP6A 10290851
BÙI NGỌC HOAN DHTP6A 10284801
Báo cáo thực tập công nghệ chế biến chả giò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập công nghệ chế biến chả giò - Người đăng: kiemhieptinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
Báo cáo thực tập công nghệ chế biến chả giò 9 10 926