Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập công ty cổ phẩn merufa Phân xưởng sản xuất găng tay phẫu thuật

Được đăng lên bởi Khoa Phan
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 3049 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
PHÂN XƯỞNG GĂNG
Giảng viên hướng dẫn: KS. VÕ THANH HƯỞNG
Sinh viên thực hiện: PHAN VĂN KHOA
MSSV: 10079641
Lớp: DHTB6
Khóa học : 2010 – 2014

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
PHÂN XƯỞNG GĂNG
Giảng viên hướng dẫn: KS. VÕ THANH HƯỞNG
Sinh viên thực hiện: PHAN VĂN KHOA
MSSV: 10079641
Lớp: DHTB6
Khóa học : 2010 – 2014

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2014

BÁO CÁO THỰC TẬP

LỜI CÁM ƠN
Lời đầu tiên cho em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể Ban Giám Hiệu khoa
Công Nghệ Hóa Học – Trƣờng ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh đã tạo
điều kiện cho em đƣợc hoàn thành khóa thực tập này, đây là một cơ hội tốt
để cho em có thể thực hành các kỹ năng đƣợc học trên lớp và cũng giúp ích
rất lớn để em ngày càng tự tin về bản thân mình hơn.
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Thầy Giáo– Giáo viên hƣớng
dẫn Kỹ sƣ Võ Thanh Hƣởng trong suốt thời gian vừa qua đã không quản
ngại khó khăn và đã nhiệt tình chỉ dạy, giúp đỡ để em có thể hoàn thành tốt
khóa thực tập này.
Em xin gửi lời cảm ơn đến toàn bộ các cán bộ nhân viên Công ty
MERUFA, đặc biệt là chị Nguyễn Thụy Bảo Khuyên – Trƣởng phòng kỹ
thuật , những ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn, chỉ bảo và đã cho em nhiều kinh
nghiệm quý báu trong suốt thời gian thực tập tại công ty.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể bạn bè, ngƣời thân, gia
đình những ngƣời đã luôn bên cạnh em, cổ vũ tinh thần lớn lao và đã ủng hộ
em trong suốt thời gian qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2014
Sinh viên thực hiện
PHAN VĂN KHOA

BÁO CÁO THỰC TẬP

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

Tên cơ quan thực tập: ................... Công ty cổ phần Merufa ............................
Nhận xét: ....... Trong thời gian thực tập ở Công ty cổ phần Merufa. ................
... Sinh viên Phan Văn Khoa đã có ý thức chấp hành nội quy của công ty, cố....
... gắng học hỏi, hăng hái nghiên cứu và tìm hiểu các quy trình, hoạt động tổ ...
.... chức của đơn vị để phục vụ cho việc nghiên cứu báo cáo thực tập của mình.
............................................................ .................................................................
..............................................................................................................................
...........................................................................................
TRƯỜNG ĐI HC CÔNG NGHIP TPHCM
KHOA CÔNG NGH HÓA HC
BÁO CÁO THC TP TT NGHIP
CÔNG TY C PHN MERUFA
PHÂN XƯỞNG GĂNG
Giảng viên hướng dn: KS. VÕ THANH HƯỞNG
Sinh viên thc hin: PHAN VĂN KHOA
MSSV: 10079641
Lp: DHTB6
Khóa hc : 2010 2014
Tp. H Chí Minh, tháng 1 năm 2014
Báo cáo thực tập công ty cổ phẩn merufa Phân xưởng sản xuất găng tay phẫu thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập công ty cổ phẩn merufa Phân xưởng sản xuất găng tay phẫu thuật - Người đăng: Khoa Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Báo cáo thực tập công ty cổ phẩn merufa Phân xưởng sản xuất găng tay phẫu thuật 9 10 44