Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập công ty Thăng Long

Được đăng lên bởi acheng6789
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1218 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo Cáo Thực Tập

Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU
Trong cơ chế thị trường có sự quản lí vĩ mô của Nhà nước như hiện nay, các
Doanh nghiệp phải chủ động về hoạt động sản xuất kinh doanh, điều này đã đặt ra
cho các Doanh nghiệp những yêu cầu và đòi hỏi mới nhằm đáp ứng kịp thời với
những thay đổi để có thể tồn tại và tiếp tục phát triển. Thực tế cho thấy để đứng vững,
thắng thế trên thị trường, chủ doanh nghiệp phải có những đối sách thích hợp mà một
trong những điều kiện tiên quyết đó là quan tâm đặc biệt tới công tác sửa chữa, bảo
dưỡng thiết bị và trang thiết bị những thiết bị hiện đại nhằm làm tăng năng xuất lao
động, giảm chi phí, là tiền đề đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu
quả. Mặt khác tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có biện pháp hạ giá thành, nâng
cao chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp được thị trường chấp nhận và có sức cạnh
tranh với sản phẩm cùng loại của các doanh nghiệp khác. Sửa chữa bảo dưỡng các
thiết bị máy, máy điện, khuôn gá là một phần quan trọng của công tác sửa chữa bảo
dưỡng thiết bị. Nó có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lí trang thiết bị
của doanh nghiệp.
Công ty Kim khí Thăng Long là doanh nghiệp Nhà nước thuộc sở Công nghiệp
Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 522/QĐ-TCCQ ngày 13/3/1969 của Ủy
ban hành chính Thành phố Hà Nội trên cơ sở sát nhập 3 xí nghiệp: Xí nghiệp đèn pin,
Xí nghiệp đèn bão, Xí nghiệp khóa Hà Nội.
Để quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng hiệu quả.
Công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị là công cụ đắc lực với chức năng là phục hồi
khả năng làm việc của thiết bị với đầy đủ các tính năng mong muốn và đảm bảo thời
gian phục vụ như hoặc gần như thiết bị mới chế tạo. Vì vậy, việc đi sâu nghiên cứu
công tác sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị máy, máy điện và khuôn gá tại Công ty Cổ
phần Kim khí Thăng Long có một ý nghĩa quan trọng, qua đó có thể tìm ra những
phương hướng mang tính đề suất và những biện pháp khả thi nhằm nâng cao hơn nữa
công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị tại Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long.

Sinh viên: Phạm Ngọc Sáng

1

MSV:CĐ5.50520405.134

Báo Cáo Thực Tập

Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hà Nội

Xuất phát từ ý nghĩa cơ bản về lí luận và thực tiễn công tác sửa chữa bảo dưỡng
thiết bị, với mong muốn được kết hợp những kiến thức quý báu được các thầy cô
trang bị khi còn ngồi trên ghế nhà trường và những kinh nghiệm bổ ích được tiếp thu
trong quá trình thực tập tốt nghiệp ở Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long...

 !
 !"#$
% !&& '()*'(+,- .#' )"'/'0
$% !&1"23'4 5  6'$&7-& 
1"'8 '99:*  &;&$ 9<,"'9'71#
=2#. !&& 1'> $?&(
1' )- ! 2"'@'0A ! $B1#A
.C A A1 A !'* 6DD+,
'(# &# )')'A*'(+,- . !
<E0-$*' )- !$. !&A !&$&*$#@
,?&F. !&'?,&G7*
&FH* $. !&-$<IB1A.C$
 A$"#$"' !#-$(&3J$B1A
.C A< 4'0A !J$ A
. !&<
K"L-DM. !&(NK !&
O( '?G&PQ"'>RSSTQUVKKQ"WXTXTWYZY["
A&>O( 2N$G&X+ !&\] !&'^& #
] !&'^A/#] !&-O( <
U9*'(+,- .. !&" !<
K$B1A.C A;'=7D&;:
-D ! A '3"'$D>'A
 &;;03 A *<_`G"#!' @ 27
$B1A.C$ A$"#$"' !-$* K"K8
&3L -DM(aJ#'9`1
&'),1A !&$&- 6@1
$B1A.C A* K"K8&3L -DM<
"#$%&'()"*"+%,-,.,/.0.,-120
W
Báo cáo thực tập công ty Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập công ty Thăng Long - Người đăng: acheng6789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Báo cáo thực tập công ty Thăng Long 9 10 630