Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập Điện Điện Tử

Được đăng lên bởi dinhvuongle1702
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1381 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC NHA TRANG

BÁO CÁO THỰC TẬP

Mục lục

Lời mở đầu………………………………………………………………….....2
Chương I KHÁI QUÁT CHÍNH VỀ XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN THÍ NGHIỆM ………....3
I KHÁI QUÁT VỀ XÍ NGHIỆP……………………………………………………………3
I.1. Mô hình tổ chức bộ máy…………………………………………………………….…..………3
I.2. Ban lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn trực thuộc……………………………...….……
6
I.3. Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh………………………………………….......……..9
Chương II NHỮNG NỘI DUNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI XÍ NGHIỆP
CƠ ĐIỆN THÍ NGHIỆM.................................................................................... ...............11
I TÌM HIỂU VỀ CẤU TẠO , CHỨC NĂNG CỦA CÁC TU,TI VÀ CÁC PHÉP KIỂM
ĐỊNH................................................................................................................... ...............11
1. Cấu tạo ,chức năng và đặc trưng đo lường của TU và TI................................ ..............11
2. Các phép kiểm định TU, TI............................................................................. ..............14
II TÌM HIỂU VỀ CẤU TẠO MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI 1 PHA VÀ BA PHA TRÊN
LƯỚI 22KV, THAM QUAN CÁCH SỬA CHỮA BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP PHÂN
PHỐI.................................................................................................................... ..............14
1. Cấu tạo nguyên lý hoạt động Máy biến áp 1 pha và 3 pha............................................14
1.1 Khái niệm chung............................................................................................. .............14
1.2 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.................................................................... ...............17
Lõi thép………………………………………………………………………….….....…17
Dây quấn…………………………………………………………………………………19
Vỏ máy…………………………………………………………………..………….……20
1.3 Nguyên lí làm việc của máy biến áp………………………………………….....……22
Chương III CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU…………………………….…….….…….30

1.Cấu tạo và nguyên lý làm việc của công tơ điện 1 pha………………………...….…...30
2. Kiểm tra công tơ……………………………………………………………....…........32
3.Sơ đồ đấu dây công tơ điện 1 pha và 3 pha…………………………………....….…….33
4. Trình tự các bước tiến hành kiểm định công tơ điện…………………………….….….33
5. Các phương pháp kiểm định và tính toán xử lý sai số……………………..….………39

1

ĐẠI HỌC NHA TRANG

BÁO CÁO THỰC TẬP

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
ĐẠI HỌC NHA TRANG BÁO CÁO THỰC TẬP
Mục lục
Lời mở đầu………………………………………………………………….....2
Chương I KHÁI QUÁT CHÍNH VỀ XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN THÍ NGHIỆM ………....3
I KHÁI QUÁT VỀ XÍ NGHIỆP……………………………………………………………3
I.1. Mô hình tổ chức bộ máy…………………………………………………………….…..………3
I.2. Ban lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn trực thuộc……………………………...….……
6
I.3. Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh………………………………………….......……..9
Chương II NHỮNG NỘI DUNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI XÍ NGHIỆP
CƠ ĐIỆN THÍ NGHIỆM...................................................................................................11
I TÌM HIỂU VỀ CẤU TẠO , CHỨC NĂNG CỦA CÁC TU,TI VÀ CÁC PHÉP KIỂM
ĐỊNH..................................................................................................................................11
1. Cấu tạo ,chức năng và đặc trưng đo lường của TU và TI..............................................11
2. Các phép kiểm định TU, TI...........................................................................................14
II TÌM HIỂU VỀ CẤU TẠO MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI 1 PHA VÀ BA PHA TRÊN
LƯỚI 22KV, THAM QUAN CÁCH SỬA CHỮA BẢO TRÌ MÁY BIẾN ÁP PHÂN
PHỐI..................................................................................................................................14
1. Cấu tạo nguyên lý hoạt động Máy biến áp 1 pha và 3 pha............................................14
1.1 Khái niệm chung..........................................................................................................14
1.2 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động...................................................................................17
Lõi thép………………………………………………………………………….….....…17
Dây quấn………………………………………………………………………………19
Vỏ máy…………………………………………………………………..……….……20
1.3 Nguyên lí làm việc của máy biến áp………………………………………….....……22
Chương III CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU…………………………….…….….…….30
1.Cấu tạo và nguyên lý làm việc của công tơ điện 1 pha………………………...….…...30
2. Kiểm tra công tơ……………………………………………………………....…........32
3.Sơ đồ đấu dây công tơ điện 1 pha và 3 pha…………………………………....….…….33
4. Trình tự các bước tiến hành kiểm định công tơ điện…………………………….….….33
5. Các phương pháp kiểm định và tính toán xử lý sai số……………………..….………39
1
Báo cáo thực tập Điện Điện Tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập Điện Điện Tử - Người đăng: dinhvuongle1702
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Báo cáo thực tập Điện Điện Tử 9 10 884