Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập : Máy hàn dầm thép

Được đăng lên bởi dinhhienck
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B¸o c¸o thùc tËp
LêI NãI §ÇU
Ch¬ng tr×nh thùc tËp thuËt mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña
sinh viªn c¸c chuyªn ngµnh thuËt n¨m thø 4. Gióp sinh viªn tiÕp xóc lµm quen
t×m hiÓu c¸c vÊn ®Ò thuËt, chøc s¶n xuÊt t¹i c¸c s¶n xuÊt thuéc
chuyªn ngµnh m×nh theo häc. Cñng cè lý thuyÕt ®· häc, ®èi chiÕu gi÷a lý thuyÕt vµ
thùc tiÔn c«ng viÖc. RÌn luyÖn t¸c phong lµm viÖc, ý thøc chøc, luËt s¶n
xuÊt.
Líp c«ng nghÖ Hµn - ®îc giíi thiÖu thùc tËp t¹i c«ng ty khÝ X©y
dùng Th¨ng Long trùc thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng Th¨ng Long. mét trong
nh÷ng ®¬n ®Çu ngµnh trong viÖc s¶n xuÊt c¸c kÕt cÊu thÐp (chñ yÕu kÕt kÊu
hµn) phôc c¸c ngµnh x©y dùng, khÝ c«ng tr×nh, giao th«ng, thuû lîi ..vv. N¬i
®©y tËp trung nhiÒu c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i thuéc lÜnh vùc C¬ khÝ, ®Æc biÖt lµ
c¸c thiÕt bÞ thuéc ngµnh Hµn nãi riªng.
Trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp, em ®· quan s¸t t×m hiÓu qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, s¶n
xuÊt c¸c côm chi tiÕt khÝ nãi chung, ®Æc biÖt c¸c chi tiÕt s¶n xuÊt b»ng ph-
¬ng ph¸p hµn. Nghiªn cøu, ®äc, c¸c b¶n thuËt, ®ång thêi t×m hiÓu c¸c
thiÕt bÞ hµn hiÖn cã cña c«ng ty.
Thêi gian thùc tËp kh«ng nhiÒu, song ®îc quan t©m cña thÇy Thµnh - trî
lý thùc tËp cña bé m«n, sù gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn vµ sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña chó
Minh - qu¶n ®èc ph©n xëng kÕt cÊu thÐp, chó Hoµn - c¸n bé phßng tæ chøc c«ng ty
cïng c¸c c¸n , c«ng nh©n thuéc hai ph©n xëng kÕt cÊu thÐp, vµ dÇn thÐp, ®· gióp
em hoµn thµnh tèt c«ng viÖc thùc tËp nµy.
C«ng ty khÝ & X©y dùng Th¨ng Long lµ mét c«ng ty thµnh viªn trùc
thuéc Tæng c«ng ty X©y ®ùng Th¨ng Long mét c«ng ty chuyªn s¶n suÊt c¸c kÕt
cÊu thÐp, phôc c¸c ngµnh x©y l¾p, thi c«ng cÇu ®êng, x©y dùng, khÝ c«ng
tr×nh thuéc c¸c lÜnh vùc x©y dùng, giao th«ng, c¬ khÝ ..vv. C«ng ty bao gåm 4 ph©n
xëng: Ph©n xëng kÕt cÊu thÐp, Ph©n xëng dÇm thÐp, Ph©n xëngkhÝ, Ph©n xëng
1
Báo cáo thực tập : Máy hàn dầm thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập : Máy hàn dầm thép - Người đăng: dinhhienck
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Báo cáo thực tập : Máy hàn dầm thép 9 10 188