Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tâp nhà máy dầu thực vật Vocar

Được đăng lên bởi Bieu Oc
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 794 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo thực tâp nhà máy dầu thực vật Vocar

NHẬN XÉT
 Nhận xét của giáo viên hướng dẫn:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Tp Hồ Chí Minh, ngày

tháng 04 năm 2010

Xác nhận của giáo viên hướng dẫn

GVHD: Th.S Trương Thị Mỹ Linh

1

Báo cáo thực tâp nhà máy dầu thực vật Vocar

Chú thích

AV

Chỉ số acid

BHA

Butylat Hydroxy Anisol

BHT

Butylat Hydroxy Toluen

IV

Chỉ số iod

PoV

Chỉ số peroxyt

SV

chỉ số xà phòng hoá

TBHQ

Tert butyl hydro quinon

GVHD: Th.S Trương Thị Mỹ Linh

2

Báo cáo thực tâp nhà máy dầu thực vật Vocar

MỤC LỤC

Trang

Lời cảm ơn
Nhận xét
Chú thích
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VOCARIMEX ........................................5
1. Giới thiệu chung về công ty .............................................................................6
2. Lịch sử hình thành từ sau Giải Phóng Miền Nam .............................................7
3. Sơ đồ tổ chức ................................................................................................. 11
4. Xu hướng phát triển của doanh nghiệp ........................................................... 12
5. Thiết bị công nghệ và sản phẩm ..................................................................... 14
PHẦN 2: TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU....................................................... 15
1. Tầm quan trọng của dầu thực vật ................................................................... 16
2. Tổng quan nguyên liệu hạt dầu....................................................................... 16
3. Bảo quản nguyên liệu chứa dầu............
Báo o thực tâp nhà máy dầu thực vật Vocar
GVHD: Th.S Trương Thị Mỹ Linh 1
NHẬN XÉT
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2010
Xác nhn của giáo viên hướng dẫn
Báo cáo thực tâp nhà máy dầu thực vật Vocar - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tâp nhà máy dầu thực vật Vocar - Người đăng: Bieu Oc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Báo cáo thực tâp nhà máy dầu thực vật Vocar 9 10 591