Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập nhiệt điện ninh bình

Được đăng lên bởi Duc Le
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 1 lần
trêng ®¹i häc b¸ch khoa hµ néi
khoa ®iÖn
----------
b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
hä vµ tªn sinh viªn : T«ng Ngäc Giang
gi¸o viªn híng dÉn : NguyÔn Xu©n Hoµng
ViÖt
líp : ht®-tct®l
M· sè sinh viªn : ®l02-3015
Hµ Néi : Ngµy 10 Th¸ng 02 N¨m 2007
NhËn xÐt cña c¬ quan
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
1
Báo cáo thực tập nhiệt điện ninh bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập nhiệt điện ninh bình - Người đăng: Duc Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Báo cáo thực tập nhiệt điện ninh bình 9 10 733