Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập sản xuất Công ty TNHH lam sơn

Được đăng lên bởi quy-nguyen1
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3676 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường CĐ nghề kỹ thuật công nghệ

Báo cáo thực tập sản xuất

Lời cảm ơn
Trải qua 8 tuần thực tập tại Công ty, em và các bạn cùng nhóm đã đợc làm việc
trong một môi trờng thân thiện, đợc tiếp xúc và sản xuất với hệ thống máy móc kỹ
thuật hiện đại. Trong một thời gian ngắn em đã quen với môi trờng làm việc nghiêm
túc, đúng tác phong công nghiệp. Từ đó đúc kết đợc những kinh nghiệm sản xuất quý
giá phục vụ cho sau này, đồng thời cũng nhận ra những thiếu sót của bản thân khi tham
gia sản xuất.
Để có đợc những kết quả nh vậy là nhờ công lao to lớn của thầy cô đã tận tình
hớng dẫn chỉ bảo trong suốt quá trình học tập tại trờng và sự giúp đỡ tận tình của Cán
bộ công nhân tại Công ty…
Lời đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu nhà trờng, các phòng ban
chức năng, các thầy cô giáo đã giảng dạy trong suốt thời gian qua. Thầy cô đã tận tình
giảng dạy và tạo điều kiện liên hệ cho em và các bạn tới thực tập tại Công ty. Bên cạnh
đó, em cũng xin cảm ơn tới Quý Công ty, cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty, các phòng ban
chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi cho em tham gia thực tập tại Công ty. Cảm ơn Cán
bộ phụ trách đã hớng dẫn em tham gia sản xuất và làm quen với môi trờng lao động.
Lời cuối cùng cho em gửi lời cảm ơn tới anh em công nhân trong Công ty đã
nhiệt tình giúp đỡ em hòa nhập với môi trờng làm việc và chỉ ra cho em những thiếu
sót trong quá trình sản xất.
Một lần nữa em xen gửi lời cảm ơn chân thành tời thầy cô, Quý Công ty, bạn bè
đã giúp đỡ em!
Sinh viên

Nguyễn Danh Long

Phần I.

Nguyễn Danh Long

Lớp: Cắt gọt Kim Loại 3

Trờng CĐ nghề kỹ thuật công nghệ

Báo cáo thực tập sản xuất

Giới thiệu chung về doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH lam sơn
2. Giám đốc hiện tại của doanh nghiệp: Ông Đặng Thế Nguyện
3. Địa chỉ: CN3, Cụm CN Đông Anh, xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội
Điện thoại: 043 9686873

Fax:043 9686785

Mã số thuế: 0101048311
Số tài khoản: 102010000537702
Tại Ngân hàng Công thơng chi nhánh Đông Anh – Hà Nội.
4 Cơ sở pháp lý của doanh nghiệp:
Công ty TNHH Lam Sơn đợc thành lập từ ngày 15 tháng 03 năm 2009. Công ty
có trụ sở và nhà xởng tại CN3 – khu CN Nguyên Khê - Đông Anh – Hà nội, đợc sở
kế hoạch và đầu t thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty
TNHH Lam Sơn số 0102000969 ngày 23 tháng 11 năm 2006.
5. Loại hình doanh nghiệp:
Công ty TNHH Lam Sơn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hạch toán kinh tế độc
lập, có t cách pháp nhân, tự chủ về tài chính, có con dấu riêng, hoạt động theo Luật
Doanh nghiệp và các quy ...
Trêng C§ nghÒ kü thuËt c«ng nghÖ B¸o c¸o thùc tËp s¶n xuÊt
Lêi c¶m ¬n
Tr¶i qua 8 tuÇn thùc tËp t¹i C«ng ty, em vµ c¸c b¹n cïng nhãm ®· ®îc lµm viÖc
trong mét m«i trêng th©n thiÖn, ®îc tiÕp xóc vµ s¶n xuÊt víi hÖ thèng m¸y mãc kü
thuËt hiÖn ®¹i. Trong mét thêi gian ng¾n em ®· quen víi m«i trêng lµm viÖc nghiªm
tóc, ®óng t¸c phong c«ng nghiÖp. Tõ ®ã ®óc kÕt ®îc nh÷ng kinh nghiÖm s¶n xuÊt quý
gi¸ phôc vô cho sau nµy, ®ång thêi còng nhËn ra nh÷ng thiÕu sãt cña b¶n th©n khi tham
gia s¶n xuÊt.
§Ó cã ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nh vËy lµ nhê c«ng lao to lín cña thÇy c« ®· tËn t×nh
híng dÉn chØ b¶o trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp t¹i trêng vµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña C¸n
bé c«ng nh©n t¹i C«ng ty
Lêi ®Çu tiªn cho em göi lêi c¶m ¬n tíi Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng, c¸c phßng ban
chøc n¨ng, c¸c thÇy c« gi¸o ®· gi¶ng d¹y trong suèt thêi gian qua. ThÇy c« ®· tËn t×nh
gi¶ng d¹y vµ t¹o ®iÒu kiÖn liªn hÖ cho em vµ c¸c b¹n tíi thùc tËp t¹i C«ng ty. Bªn c¹nh
®ã, em còng xin c¶m ¬n tíi Quý C«ng ty, c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o C«ng ty, c¸c phßng ban
chøc n¨ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em tham gia thùc tËp t¹i C«ng ty. C¶m ¬n C¸n
bé phô tr¸ch ®· híng dÉn em tham gia s¶n xuÊt vµ lµm quen víi m«i trêng lao ®éng.
Lêi cuèi cïng cho em göi lêi c¶m ¬n tíi anh em c«ng nh©n trong C«ng ty ®·
nhiÖt t×nh gióp ®ì em hßa nhËp víi m«i trêng lµm viÖc vµ chØ ra cho em nh÷ng thiÕu
sãt trong qu¸ tr×nh s¶n xÊt.
Mét lÇn n÷a em xen göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh têi thÇy c«, Quý C«ng ty, b¹n bÌ
®· gióp ®ì em!
Sinh viªn
NguyÔn Danh Long
PhÇn I.
NguyÔn Danh Long Líp: C¾t gät Kim Lo¹i 3
Báo cáo thực tập sản xuất Công ty TNHH lam sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập sản xuất Công ty TNHH lam sơn - Người đăng: quy-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Báo cáo thực tập sản xuất Công ty TNHH lam sơn 9 10 150