Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập: Thiết kế khuôn với Solidwork

Được đăng lên bởi thucdang86
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 5193 lần   |   Lượt tải: 6 lần
lêi nãi ®Çu
Trong c«ng cuéc ®æi míi ®i lªn cña ®Êt níc . C«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i
ho¸ lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu nãi chung , trong ®ã c¬ khÝ ho¸ trong c¸c lÜnh
vùc s¶n xuÊt ®ang lµ mét yªu cÇu cÊp thiªt nãi riªng . Lµ mét sinh viªn
cña nghµnh c¬ khÝ chóng em lu«n ®îc nhµ trêng t¹o ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi
c¸c thiÕt bÞ vµ qui tr×nh s¶n xuÊt c¬ khÝ , b»ng thÝ nghiÖm vµ ®i thùc tËp .
Y thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc thùc tËp nhËn thøc , nã lµ bíc ®Öm
kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña mçi sinh viªn . Nªn trong thêi gian thùc tËp víi
sù gióp ®ì chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o : PGS – TS : TrÇn xu©n ViÖt ,
em ®· hÕt søc cè g¾ng hoµn thµnh nh÷ng c«ng viÖc ®îc giao .
V× vËy em cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi thùc tÕ s¶n xuÊt , qua ®ã cã sù nh×n
nhËn, ®¸nh gi¸ , so s¸nh gi÷a kiÕn thøc m×nh tiÕp thu ®îc trong trêng víi
thùc tiÔn s¶n xuÊt bªn ngoµi . Bªn c¹nh ®ã em còng häc hái ®îc rÊt nhiÒu
®Ó lµm hµnh trang cho viÖc x©y dùng ®Ò tµi tèt nghiÖp sau nµy vµ c¶ sau
khi ra trêng .
Víi sù gióp ®ì , híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o : PGS -TS : TrÇn xu©n
ViÖt , em ®îc giao nhiÖm vô t×m hiÓu phÇm mÒm Solids Works , phÇn
mÒm Master Cam lµ ®Þnh híng vÒ ®Ò tµi tèt nghiÖp sau nµy .
Trong thêi gian thùc tËp em ®· hoµn thµnh nh÷ng c¸c nhiÖm vô ®îc ®îc
giao.Tuy vËy kh«ng thÓ tr¸nh khái ®îc sai sãt do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ ,
nªn em rÊt mong ®îc sù quan t©m chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy vµ c« gi¸o
trong bé m«n C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y.
Qua ®©y cho phÐp em c¶m ¬n thÇy gi¸o : PGS – TS : TrÇn xu©n ViÖt
®· t¹o ®iÒu kiÖn vµ tËn t×nh híng dÉn ®Ó cho em hoµn thµnh tèt ®ît thùc
tËp nhËn thøc võa qua .
Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! ! !
Sinh viªn : Bïi Minh S¸ng
Vò Ngäc S¸ng

Ch¬ng 1. Giíi thiÖu s¶n phÈm nhùa
1.1. vËt liÖu nhiÖt dÎo.
§Þnh nghÜa : VËt liÖu nhiÖt dÎo lµ chÊt dÎo cã thÓ nung nãng cho mÒm ra
nhiÒu lÇn sau khi nguéi . Nã cã thÓ ®îc phun khu«n, ®îc nghiÒn vôn l¹i vµ
lËp l¹i qu¸ tr×nh ®ã. TÊt nhiªn lµ vËt liÖu chÊt dÎo sÏ bÞ mÊt phÈm chÊt khi
qu¸ tr×nh ®ã lÆp l¹i nhiÒu lÇn vµ sÏ mÊt ®i c¸c tÝnh chÊt mong ®îi …
VËt liÖu chÕ t¹o chi tiÕt hép cã tªn th¬ng m¹i lµ PolyPropylen (PP). Nã cã
n[ CH 2 = CH ] → [ − CH 2 − CH −] n

kÕt cÊu ho¸ häc nh sau:

VËt liÖu nhiÖt dÎo nµy thêng cøng vµ bÒn dai vÒ ®Æc tÝnh nhng thêng
kh«ng trong suèt do cÊu tróc tinh thÓ g©y c¶n trë cho sù truyÒn qua cña
¸nh s¸ng. VËt liÖu nµy thêng ®îc sö dông trong c«ng nghiÖp lµm ®å gia
dông.
Sù ph¸t triÓn cña tinh thÓ PolyPropylen ®ãng vai trß quan träng trong sù
thay ®æi c¸c tÝnh chÊt cña chóng. Do cÊu tróc cña PolyPropylen cã trËt ...
lêi nãi ®Çu
Trong c«ng cuéc ®æi míi ®i lªn cña ®Êt níc . C«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i
ho¸ lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu nãi chung , trong ®ã c¬ khÝ ho¸ trong c¸c lÜnh
vùc s¶n xuÊt ®ang lµ mét yªu cÇu cÊp thiªt nãi riªng . Lµ mét sinh viªn
cña nghµnh c¬ khÝ chóng em lu«n ®îc nhµ trêng t¹o ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi
c¸c thiÕt bÞ vµ qui tr×nh s¶n xuÊt c¬ khÝ , b»ng thÝ nghiÖm vµ ®i thùc tËp .
Y thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc thùc tËp nhËn thøc , nã lµ bíc ®Öm
kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña mçi sinh viªn . Nªn trong thêi gian thùc tËp víi
sù gióp ®ì chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o : PGS – TS : TrÇn xu©n ViÖt ,
em ®· hÕt søc cè g¾ng hoµn thµnh nh÷ng c«ng viÖc ®îc giao .
V× vËy em cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi thùc tÕ s¶n xuÊt , qua ®ã cã sù nh×n
nhËn, ®¸nh gi¸ , so s¸nh gi÷a kiÕn thøc m×nh tiÕp thu ®îc trong trêng víi
thùc tiÔn s¶n xuÊt bªn ngoµi . Bªn c¹nh ®ã em còng häc hái ®îc rÊt nhiÒu
®Ó lµm hµnh trang cho viÖc x©y dùng ®Ò tµi tèt nghiÖp sau nµy vµ c¶ sau
khi ra trêng .
Víi sù gióp ®ì , híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o : PGS -TS : TrÇn xu©n
ViÖt , em ®îc giao nhiÖm vô t×m hiÓu phÇm mÒm Solids Works , phÇn
mÒm Master Cam lµ ®Þnh híng vÒ ®Ò tµi tèt nghiÖp sau nµy .
Trong thêi gian thùc tËp em ®· hoµn thµnh nh÷ng c¸c nhiÖm vô ®îc ®îc
giao.Tuy vËy kh«ng thÓ tr¸nh khái ®îc sai sãt do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ ,
nªn em rÊt mong ®îc sù quan t©m chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy vµ c« gi¸o
trong bé m«n C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y.
Qua ®©y cho phÐp em c¶m ¬n thÇy gi¸o : PGS – TS : TrÇn xu©n ViÖt
®· t¹o ®iÒu kiÖn vµ tËn t×nh híng dÉn ®Ó cho em hoµn thµnh tèt ®ît thùc
tËp nhËn thøc võa qua .
Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! ! !
Sinh viªn : Bïi Minh S¸ng
Vò Ngäc S¸ng
Báo cáo thực tập: Thiết kế khuôn với Solidwork - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập: Thiết kế khuôn với Solidwork - Người đăng: thucdang86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Báo cáo thực tập: Thiết kế khuôn với Solidwork 9 10 399