Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thưc tâp tôt nghiêp

Được đăng lên bởi mrviadavid-gmail-com
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2231 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU
Việc ứng dụng công nghệ điều khiển CNC vào ngành chế tạo máy công cụ, đã đem lại rất
nhiều lợi ích không những cho các nhà sản xuất máy công cụ về việc giảm tối đa công việc chế
tạo các chi tiết cơ khí phức tạp, mà còn giúp cho các nhà sản xuất cơ khí nhờ sử dụng máy công
cụ CNC cho năng suất và độ chính xác cao nên đã nâng cao được tính cạnh tranh của sản
phẩm.Ngày nay việc ứng dụng công nghệ điều khiển CNC đặc biệt bộ điều khiển CNC có nhiều
trục cho máy công nghiệp (các loại máy không phải là máy cái) đã tạo một bước nhảy vọt trong
ngành chế tạo máy.
Trong công nghiệp chế tạo dầm thép kết cấu, phục vụ cho xây dựng nhà khung, cầu đường
sắt, nhà máy, xưởng...có đặc thù là phải gia công các đầu dầm như khoan lỗ, phay cắt các mộng
ghép dầm việc gia công này đặc biệt gia công dầm cầu đòi hỏi độ chính xác lắp lẫn rất cao. Để
giải quyết bài toán này ở Việt Nam với cách làm hiện nay là khoan theo vạch dấu, cách làm này
không công nghiệp và cho chất lượng cũng như năng suất thấp. Câu hỏi được đưa ra là làm thế
nào có thể gia công các loại dầm có kích thước lớn đáp ứng được hai chỉ tiêu là nâng cao năng
suất và nâng cao chất lượng dầm gia công? Để trả lời câu hỏi này cần có thiết bị gia công tổ hợp
(thiết bị có nhiều trục chính) gia công đồng thời nhiều mặt cùng một lúc là tối ưu nhất. Sự kết
hợp máy tổ hợp gia công nhiều mặt với công nghệ điều khiển CNC nhiều trục là một giải pháp
tốt nhất. Vì vậy để hiện đại hóa công nghệ chế tạo dầm thép kết cấu có kích thước lớn và độ
chính xác cao, tránh được tình trạng hiện nay việc sản xuất thép kết cấu trong nước còn rất lạc
hậu so với các nước trong khu vực, mặt khác các doanh nghiệp Việt Nam phải nhập các thiết bị
rất đắt tiền của nước ngoài về trong khi đó các nhà khoa học có ý tưởng lại không được thực
hiện. Đó là những đòi hỏi từ thực tế trong nước.
Qua thời gian thực tập tại Công Ty Cổ Phần Máy CNC Hà Nội,với sự hướng dẫn tận tình
của thầy Bùi Ngọc Tuyên,ban lãnh đạo công ty cũng như các kỹ sư trong công ty đã định hướng
cho nhóm em làm về đề tài tốt nghiệp : Nghiên cứu thiết kế chế tạo tổ hợp máy khoan- hàncắt điều khiển CNC nhằm để sản xuất ra các kết cấu dầm thép phục vụ cho công trình xây dựng
cầu đường sắt.Để chuẩn bị cho quá trình làm đồ án tốt nghiệp đạt kết quả tốt,trong thời gian
thực tập này nhóm em đã tìm hiểu khái quát các nội dung liên quan đề tài.Nội dung chính của
báo cáo thực tập bao gồm:
1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Chương 1: Các phương pháp hàn.
Chương 2:...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
!"
 #$%&'("')*
+$,,-.,&'("+$/&0
1&"2$(*34*5#$!*6*&'
,78*9::2;
!,< ,' =2:5>'?!
8
@!,AB,",(4CA5/
&D(5E888;9F ,'*AA5* G,*D2
B,A*9:*AA-H2$( D, I!"*8J
'K:E*> * *" 
," 5#L51&"",84H5#5*!*  
;* A;$5> >,5#*M34*1
&"4*" 5#A*NJ!' /4HA;:O*P#,
<:O;!$=*Q/9F2 . )5"8RC
#,P#,*9>!2',,
)"8ST;*AB,";$5> >2
$(*!5#S!*&'("B,"!5>-!" 
T&>5>!C9*,*,'T,:O
!"D6*5>!;*?;U5E5#C
8J; %-HVC!5>8
W*/*CT,Công Ty Cổ Phần Máy CNC Nội>&C5>ITS
6*ABùi Ngọc Tuyên:* L5X&5!O5>
; ),YNghiên cứu thiết kế chế tạo tổ hợp máy khoan- hàn-
cắt điều khiển CNCZ&'("!*"AB,,!S(4C
A5/&D8J7:OK!S Q),K')!/*
CT,;SK2 3K*82$6*
:CT,:*QY
[
báo cáo thưc tâp tôt nghiêp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thưc tâp tôt nghiêp - Người đăng: mrviadavid-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
báo cáo thưc tâp tôt nghiêp 9 10 664