Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên đề : Dự án sản xuất gạch không nung

Được đăng lên bởi mantbvl
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 809 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo TTTN

VHD: Th.S Nguyễn Hạnh Tâm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Tên chuyên đề: Dự án sản xuất gạch không nung
NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Chương 1:
GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phong Dinh được Phòng Đăng
Ký kinh doanh Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Vĩnh Long cấp giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 19/01/2009 được chuyển đổi được đổi tư
Doanh nghiệp Tư nhân Phong Dinh. Khi mới thành lập công ty chủ yếu hoạt
động tropng quá lĩnh vực sản xuất và kinh doanh đồ gỗ gia dụng, bàn ghế,
thiết bị văn phòng. Trong quá trình hoạt động công ty không ngưng phát
triển, đa dạng hóa ngành nghề, đăng ký thay đổi bổ sung lần thứ 8 ngày
16/10/2014 công ty đăng ký kinh doanh chính chức 22 ngành nghề theo ma
ngành kinh tế. Về quy mô, năng lực tài chính của công ty cũng tưng bước
được cải thiện, cuối năm 2012 vốn kinh doanh của công ty 7.486.226.618
đồng đến cuối năm 2014 tổng nguồn vốn kinh doanh của công ty tăng lên
15.946.582.582 đồng. Vốn điều lệ đặng ký 7.600.000.000 đ do hai thành viên
góp vốn.
1.2 Trụ sở chính
-Số:618/11 Khóm 1, Phường Cái Vồn, Thị xa Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
-Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thanh Phong – Giám đốc
-Điện thoại:84-0703-728666
-Fax:84-0703728888
-Ma số thuế:1500547554
1.3 Ngành nghề kinh doanh
Công ty TNHH xây dựng Thương mại Phong Dinh được đăng ký với 22
nhóm ngành nghề kinh doanh.

SVTH: Nguyễn Minh Mẫn –MSSV::1134020067

1

Báo cáo TTTN
VHD: Th.S Nguyễn Hạnh Tâm
-Xây dựng các công trình dân dụng, bưu chính viễn thông, công trình thủy lợi,
công trình giao thông, chuẩn bị mặt bằng xây dựng
-Sản xuất, kinh doanh cửa sắt cửa nhôm, inox,
-Sản xuất, mua bán đồ gỗ, đồ mộc gia dụng, thiết bị văn phòng…hoạt động
thiết kế chuyên dụng trang trí nội thất
-Sản xuất và mua bán vật liệu xây không nung, mua bán vật liệu, thiết khác
trong xây dựng.
-Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa
1.4 Cơ cấu tổ chức, nhân sự
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC
GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM
ĐỐC

PHÒNG
TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

PHÒNG KỸ
THUẬT

PHÒNG
TỔNG HỢP

Xưởng sản
xuất

Tổng số lao động thường trực tại công ty:50 người
-Giám đốc: Người đại diện theo pháp luật của công ty, phụ trách
chung, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của công...
Bo co TTTN VHD: Th.S Nguyn Hnh Tâm

 !"#$!!
%&'()*+
,-!.
/&&
.0.01 233 4546  2789:$! 

 !"#$%&'()*+,-,./
 !0&&'12345246553'7889
!:-;<10/-=$'
>?-@'A0*BCDE',B1 !FG!HIJ1$I
$JKB-;?@'A?L > 9-A
?7I!M!1NI!8J8C'0&.O1
2P4254652Q!R.661NST
1 $;)N@'I01R=!U9J<
D:I'V6526BV !=!W;QOP;66P;P2O
F$'V652Q8'FBV !=!0X
2Y;3QP;YO6;YO6F;)VN'0:Z W;P55;555;555!1BX
M-BV;
.0;2<=>
%"V[P2O422M2I\A)FIKET]L^I()*+
%\:S-A-0'/[_'`!abAV
%:[OQ%5W5c%W6OPPP
%d!E[OQ%5W5cW6OOOO
%^TCV'$[2Y55YQWYYQ
.0?!4!#7@A:
EB<66
M1N !;
SVTH: Nguyn Minh Mn –MSSV::1134020067 2
báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên đề : Dự án sản xuất gạch không nung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên đề : Dự án sản xuất gạch không nung - Người đăng: mantbvl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên đề : Dự án sản xuất gạch không nung 9 10 613