Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HÀNG TUẦN: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM SƠN

Được đăng lên bởi quy-nguyen1
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 7222 lần   |   Lượt tải: 202 lần
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Khoa cơ khí
Bộ môn công nghệ
Hà Nội, ngày 03… tháng 03… năm 2013…

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HÀNG TUẦN
Mã SV

0441010014

Họ và tên:

NGUYỄN VĂN QUY

Khoa/Trung tâm

CƠ KHÍ

Giáo viên phụ trách

NGUYỄN TRỌNG MAI

Tên doanh nghiệp đến thực

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM SƠN

tập

Tên cán bộ phụ trách thực

NGUYỄN VĂN HINH

tập tại doanh nghiệp
Thời gian thực

Từ:14/01

Đến:22/03

Từ:14/01

Đến:22/03

tập
Khoảng

thời

gian báo cáo

1. Tóm tắt những nội dung đã học được trong tuần
Tìm hiểu quy trình công nghệ gia công chi tiết điển hình đang
sản xuất của phân xưởng
Trong quá trình thực tập tuần qua em cũng đã được quan sát và tham gia vào các
công việc của phân xưởng.Phân xưởng là xưởng chế tạo mẫu các loại máy móc
trong nông nghiệp nên yêu cầu về độ chính xác rất cao.Sản xuất các loại máy
móc chia ra từng công đoạn gia công các chi tiết sau đó lắp ghép lại đòi hỏi phải
tinh toán rất kĩ trước khi gia công để khi lắp ghép lại mới đạt được độ chính xác
cao.hiện tại phân xưởng đang chế tạo các bộ phận của các máy nông nghiệp như
máy cày máy lồng và các động cơ của máy em cũng đã được tham gia vào gia
công các bộ phận này: bánh lồng và chế tạo lưỡi cày.Chúng em được chú quản
đốc giao cho:
+ Em được tìm hiểu quá trình chế tạo ra những bánh lồng :sử dụng thanh thép
chữ V sử dụng máy lốc để lốc tròn , cắt các thanh chữ V , chế tạo mặt bích sau
đó khoan 6 lỗ trên mặt bích để bắt bu long, cắt các mảnh thép hình hình thang
1/2

nhỏ, sử dụng phương pháp hàn để hàn các bộ phận vơi nhau.Chúng em cũng đã
đươc tham gia vào hàn bánh lồng sử dụng máy cắt để cắt các mảnh thép và
thanh tháp chư V.
+Về chế tạo cày trong máy cày nông nghiệp: chúng em được tham gia vào quá
trình cắt gọt , mài , khoan lỗ, hàn bắp cày lưỡi cày.
Trong quá trình tham gia gia công các chú các anh trong xưởng cũng đã tận tình
chỉ bảo cho chúng em.
Em xin trình bày quy trình công nghệ gia công một chi tiết trong chế tạo động
cơ các loại máy trong sản xuất các loại máy móc của phân xưởng hiện nay.

I.

QUY TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT
2/2

Quy trình công nghệ gia công trục bánh răng:
Trước khi gia công 1 chi tiết các kí sư và công nhân cũng phải phân tích chi tiết
làm đúng các bước trước thiết kế quy trình công nghệ trước khi bước vào quá
trình gia công.
•

Phần I : Ph©n tÝch chi tiÕt gia c«ng
I. Ph©n tÝch chøc n¨ng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña chi tiÕt gia c«ng :
1. Chøc n¨ng cña chi tiÕt:
Trôc s¬ cÊp cña hép gi¶m tèc lµ mét thµnh phÇn c¬ b¶n n»m trong
kÕt cÊu cña hép cã chøc n¨n...
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Khoa cơ khí
Bộ môn công nghệ
Hà Nội, ngày 03… tháng 03… năm 2013…
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HÀNG TUẦN
Mã SV 0441010014 Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUY
Khoa/Trung tâm CƠ KHÍ
Giáo viên phụ trách NGUYỄN TRỌNG MAI
Tên doanh nghiệp đến thực
tập
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM SƠN
Tên cán bộ phụ trách thực
tập tại doanh nghiệp
NGUYỄN VĂN HINH
Thời gian thực
tập
Từ:14/01 Đến:22/03
Khoảng thời
gian báo cáo
Từ:14/01 Đến:22/03
1. Tóm tắt những nội dung đã học được trong tuần
Tìm hiểu quy trình công nghệ gia công chi tiết điển hình đang
sản xuất của phân xưởng
Trong quá trình thực tập tuần qua em cũng đã được quan sát và tham gia vào các
công việc của phân xưởng.Phân ởng xưởng chế tạo mẫu các loại máy móc
trong nông nghiệp nên yêu cầu về đ chính xác rất cao.Sản xuất các loại máy
móc chia ra từng công đoạn gia công các chi tiết sau đó lắp ghép lại đòi hỏi phải
tinh toán rất kĩ trước khi gia công để khi lắp ghép lại mới đạt được độ chính xác
cao.hiện tại phân xưởng đang chế tạo các bộ phận của các máy nông nghiệp như
máy cày máy lồng và các động của máy em cũng đã được tham gia vào gia
công các bộ phận này: bánh lồng và chế tạo lưỡi cày.Chúng em được chú quản
đốc giao cho:
+ Em được m hiểu quá trình chế tạo ra những bánh lồng :sử dụng thanh thép
chữ V sử dụng máy lốc để lốc tròn , cắt các thanh chữ V , chế tạo mặt bích sau
đó khoan 6 lỗ trên mặt bích để bắt bu long, cắt các mảnh thép hình nh thang
1/2
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HÀNG TUẦN: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM SƠN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HÀNG TUẦN: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM SƠN - Người đăng: quy-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HÀNG TUẦN: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NAM SƠN 9 10 730