Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty Vietfoof

Được đăng lên bởi Trúc Quỳnh
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quy trình sản xuất thạch sữa chua ABC
BỘ CÔNG THƢƠNG

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
QUY TRÌNH SẢN XUẤT THẠCH RAU CÂU
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VIỆT NAM
Giảng viên hướng dẫn: HOÀNG THỊ TRÚC QUỲNH
Sinh viên thực hiện: VÕ THỊ CẪM LINH
MSSV: 3005120159
Lớp : 12CDTP2
Khoá : 2012-2015

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THÁNG 3/2015
SVTT : Võ Thị Cẩm Linh

Trang 1

Quy trình sản xuất thạch sữa chua ABC
LỜI NÓI ĐẦU

SVTT : Võ Thị Cẩm Linh

Trang 2

Quy trình sản xuất thạch sữa chua ABC

MỤC LỤC

I.

Tổng quan nhà máy....................................................................................................... 7
1. Giới thiệu sơ lược về công ty .................................................................................... 7
2. Lịch sử hình thành và phát triển ................................................................................ 7
3. Sơ đồ bố trí mặt bằng nhà máy................................................................................ 13
4. Sơ đồ tổ chức và bố trí nhân sự ............................................................................... 14
5. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty .......................................................... 14

II. Nguyên liệu và thành phẩm ........................................................................................ 15
1. Kiểm tra nguyên liệu đầu vào.................................................................................. 15
2. Kiểm tra nguyên liệu trong quá trình sản xuất ....................................................... 16
a.

Nhóm hương liệu, nhóm bột màu. ....................................................................... 17

b. Nhóm bột màu ...................................................................................................... 18
3. Khảo sát và chất lượng bán thành phẩm ................................................................. 21
a.

Sơ đồ kiểm soát bán thành phẩm ......................................................................... 21

b. Phân loại sản phẩm .............................................................................................. 22
c.

Quy trình kiểm soát .............................................................................................. 23

d. Lưu kho sản phẩm loại 1 ......................................................................................... 24
e. Xuất kho sản phẩm: ...............................................
Quy trình sn xut thch sa chua ABC
SVTT : Võ Th Cm Linh Trang 1
B CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG ĐẠI HC CÔNG NGHIP THC PHM
TP.HCM
KHOA CÔNG NGH THC PHM
BÁO CÁO THC TP TT NGHIP
ĐỀ TÀI:
QUY TRÌNH SN XUT THCH RAU CÂU
CÔNG TY C PHN THC PHM VIT NAM
Giảng viên hướng dn: HOÀNG TH TRÚC QUNH
Sinh viên thc hin: VÕ TH CM LINH
MSSV: 3005120159
Lp : 12CDTP2
Khoá : 2012-2015
THÀNH PH H CHÍ MINH
THÁNG 3/2015
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty Vietfoof - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty Vietfoof - Người đăng: Trúc Quỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty Vietfoof 9 10 820