Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập xây dựng

Được đăng lên bởi Vinh Thanh Nguyễn
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2028 lần   |   Lượt tải: 21 lần
BỘ GIAO GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA XÂY DỰNG
----------------------------------------------

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
SVTH

:

NGUYỄN THANH VINH

LỚP

:

52XD1

MSSV

:

52132078

Quy Nhơn, tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

ĐƠN VỊ THỰC TẬP

CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG
HUY HOÀNG
Số 67, đƣờng Ỷ Lan, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0563822477
Fax: 0563822577
Email: huyhoangqn@gmail.com
THỜI GIAN THỰC TẬP
5 tuần
Từ ngày 11 /11 / 2013 đến ngày 22 / 12 / 2013
Công trình: TRỤ SỞ KHO BẠC NHÀ NƢỚC TẤY SƠN, TT.Phú Phong, huyện
Tây Sơn, Tỉnh Bình Định
Chủ đầu tƣ: KHO BẠC NHÀ NƢỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH
Đơn vị TVTK: CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY

DỰNG HUY HOÀNG
QLDA: CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG
HUY HOÀNG
Đơn vị thi công: DNTN XÂY DỰNG NAM NGÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
….o0o….

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP
TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
Họ và tên: NGUYỄN THANH VINH
MSSV: 52132078
Lớp: 52XD1 Khoa: XÂY DỰNG
Trƣờng: ĐẠI HỌC NHA TRANG
Đƣợc sự giới thiệu của trƣờng ĐH Nha Trang , trong thời gian từ ngày 11/11/2013
đến ngày 22/12/2013 em đã thực tập tốt nghiệp tại công ty:
CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HUY HOÀNG
Trong thời gian thực tập, em đã tham gia vào những công việc sau:
1.Tìm hiểu và nguyên cứu hồ sơ thiết kế công trình:
TRỤ SỞ KHO BẠC NHÀ NƢỚC TÂY SƠN,TT. Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình
Định.
2.Tham gia nguyên cứu bản vẽ thi công, tiến hành thi công phần thô tầng 3, sàn mái của
công trình và phần xây tƣờng bao che.
3.Tìm hiểu và nguyên cứu quy trình thi công công trình.
4.Tham gia thi công hạng mục nhà bảo vệ, nhà xe, bể nƣớc và tƣờng rào của công
trình....
Theo yêu cầu của nhà trƣờng, để tiện đánh giá kết quả môn học , kính mong quý công ty
xác nhận và cho nhận xét về quá trình thực tập của em ở công ty.
Em xin chân thành cảm ơn!
Nhận xét của công ty:
Trong thời gian thực tập từ ngày 11/11/2013 đến ngày 22/12/2013:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Xác nhận của công

NỘI DUNG THỰC TẬP:

1. Đọc hiểu và áp dụng các quy định hiện hành của pháp luật về xây dựng công
trìn...
B GIAO GIÁO DC & ĐÀO TO
TRƢNG ĐI HC NHA TRANG
KHOA XÂY DNG
----------------------------------------------
BÁO CÁO
THC TP TT NGHIP
SVTH : NGUYN THANH VINH
LP : 52XD1
MSSV : 52132078
Quy Nhơn, tháng 12 năm 2013
báo cáo thực tập xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập xây dựng - Người đăng: Vinh Thanh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
báo cáo thực tập xây dựng 9 10 650