Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tế cho sinh viên môi trường

Được đăng lên bởi duonggiang136
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 3323 lần   |   Lượt tải: 14 lần
HUẾ, THÁNG 6/2014
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO THỰC TẬP THAM QUAN
Năm học 2013-2014
I.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Mở đầu:
Là sinh viên khoa khoa học môi trường, ngoài việc tiếp thu tốt những kiến thức học trên
lớp, thì vấn đề thực tiễn là một phần không thể thiếu đối với những nhà môi trường trong
tương. Chính vì điều đó, ngay từ cuôi năm 2 chúng em đã được học học phần “Tham
quan thực tế” để có thể nâng cao kiến thức và kĩ năng làm việc của bản than trong suốt
qua trình học tập và nghề nghiệp trong tương lai.
1.2. Mục đích thực tế
 Quan sát các quy trình vận hành của các cơ sở. Cụ thể:
 Nhà máy nước Quảng Tế: Quy trình vận hành của hệ thống sản xuất nước từ khi
nhận nước từ nguồn cho đến khi cho ra sản phẩm, các công đoạn trong việc xử lý
bùn thải tại cơ sở được thực hiện như thế nào.
 Trạm quan trắc quốc gia tự động về môi trường không khí và môi trường
nước: Biết được cấu tạo của hệ thống đo tự động nước và không khí, nguyên lý
vận hành, thông số kĩ thuật cần đo và các hoạt động liên quan đến công tác bảo
dưỡng các thiết bị đo tự động
 Bãi chôn lấp rác Thủy Phương: nắm được quy trình thu gom rác tại các tại
phương, cấu tạo của của một bãi rác chôn lấp hợp vệ sinh như thế nào và quy trình
chon lấp được tiến hành như thế nào từ bắt đầu chon lấp cho đến khi hình thành
được bãi chon lấp hoàn chỉnh hợp vê sinh, các công đoạn xử lý mùi, nước rỉ rác tại
bãi chon lấp rác.
 Nhà máy bia Huế: xác đinh được cấu tạo hệ thống xử lý và quy trình xử lý nước
thải từ hoạt động sản xuất bia, xác định được các thông số chất lượng nước sau khi
xả thải ra môi trường ngoài.
 Vườn quốc gia Bạch Mã:Tìm hiểu về các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học tại
vườn quốc gia và tác dụng của du lịch sinh thái đến việc bảo tồn đa dạng sinh học
tại vườn quốc gia Bạch Mã.
 Từ các kiến thức tích lũy được qua chuyến tham quan thực tế sẽ có những định
hướng cụ thể trong tương lai về nghề nghiệp, công việc cần phải làm.
1.3.Phương pháp thực tế
- Thời gian: 5 ngày (ngày 12,13,14,16,19/6/2014)
- Nội dung:Tham quan, nhận thức
II.NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP

A.NHÀ MÁY NƯỚC QUẢNG TẾ
1- Khái quát về nhà máy nước Quảng Tế II
- Thông tin chung:
 Tên cơ sở: NHÀ MÁY NƯỚC QUẢNG TẾ II
 Địa chỉ: xã Xuân Thủy, thành phố Huế
 Trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xây dựng
và cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)
 Được xây dựng năm 1997 với công suất thiết kế toàn bộ là 55.000 m3/ngày
đêm bao gồm 02 đơn nguyên, công suất giai đoạn 1 gồm 1 đơn nguyên là
27.500 m3/n...
HUẾ, THÁNG 6/2014
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA MÔI TRƯỜNG
BÁO CÁO THỰC TẬP THAM QUAN
Năm học 2013-2014
I.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Mở đầu:
Là sinh viên khoa khoa học môi trường, ngoài việc tiếp thu tốt những kiến thức học trên
lớp, thì vấn đề thực tiễn là một phần không thể thiếu đối với những nhà môi trường trong
tương. Chính vì điều đó, ngay từ cuôi năm 2 chúng em đã được học học phần “Tham
quan thực tế” để có thể nâng cao kiến thức và kĩ năng làm việc của bản than trong suốt
qua trình học tập và nghề nghiệp trong tương lai.
1.2. Mục đích thực tế
Quan sát các quy trình vận hành của các cơ sở. Cụ thể:
Nhà máy nước Quảng Tế: Quy trình vận hành của hệ thống sản xuất nước từ khi
nhận nước từ nguồn cho đến khi cho ra sản phẩm, các công đoạn trong việc xử lý
bùn thải tại cơ sở được thực hiện như thế nào.
Trạm quan trắc quốc gia tự động về môi trường không khí và môi trường
nước: Biết được cấu tạo của hệ thống đo tự động nước và không khí, nguyên lý
vận hành, thông số kĩ thuật cần đo và các hoạt động liên quan đến công tác bảo
dưỡng các thiết bị đo tự động
Bãi chôn lấp rác Thủy Phương: nắm được quy trình thu gom rác tại các tại
phương, cấu tạo của của một bãi rác chôn lấp hợp vệ sinh như thế nào và quy trình
chon lấp được tiến hành như thế nào từ bắt đầu chon lấp cho đến khi hình thành
được bãi chon lấp hoàn chỉnh hợp vê sinh, các công đoạn xử lý mùi, nước rỉ rác tại
bãi chon lấp rác.
Nhà máy bia Huế: xác đinh được cấu tạo hệ thống xử lý và quy trình xử lý nước
thải từ hoạt động sản xuất bia, xác định được các thông số chất lượng nước sau khi
xả thải ra môi trường ngoài.
Vườn quốc gia Bạch Mã:Tìm hiểu về các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học tại
vườn quốc gia và tác dụng của du lịch sinh thái đến việc bảo tồn đa dạng sinh học
tại vườn quốc gia Bạch Mã.
Từ các kiến thức tích lũy được qua chuyến tham quan thực tế sẽ có những định
hướng cụ thể trong tương lai về nghề nghiệp, công việc cần phải làm.
1.3.Phương pháp thực tế
- Thời gian: 5 ngày (ngày 12,13,14,16,19/6/2014)
- Nội dung:Tham quan, nhận thức
II.NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP
báo cáo thực tế cho sinh viên môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tế cho sinh viên môi trường - Người đăng: duonggiang136
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
báo cáo thực tế cho sinh viên môi trường 9 10 942