Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo truyền nhiệt ống chùm

Được đăng lên bởi Windy Pham
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 880 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Truyền nhiệt ống chùm
I. TRÍCH YẾU:
1.1. Mục đích thí nghiệm:
-Khảo sát quá trình truyền nhiệt ống chùm với số chặng khác nhau.
-Kết luận hệ thống hoạt động tốt hay không.
-Tính tổn thất nhiệt và lượng nhiệt trao đổi.
1.2. Kết quả thí nghiệm:
Lưu lượng dòng nóng Gn = 8 lít/phút
Bảng 1: trao đổi nhiệt 4 chặng

8 lít/phút
12 lít/phút
16 lít/phút
20 lít/phút

t1
52
44
42
39

t2
30
30
30
30

t3
44
38
37
35

t4
39
34
33
32

t2
31
30
30
30

t3
36
33
32
32

t4
44
40
41
40

Bảng 2 :trao đổi nhiệt 2 chặng

8 lít/phút
12 lít/phút
16 lít/phút
20 lít/phút

t1
48
43
42
42

II. LÝ THUYẾT THÍ NGHIỆM:
2.1 Các quá trình cơ bản dẫn truyền nhiệt năng:
Trong công nghiệp (đặc biệt là trong công nghiệp hóa học và thực phẩm), nhiều quá trình
cần được tiến hành ở những điều kiện nhiệt độ xác định để đảm bảo năng suất và chất
lượng sản phẩm. Để giữ được nhiệt độ quá trình theo yêu cầu, người ta thường tiến hành
các quá trình đun nóng, làm nguội, ngưng tụ.. Đó là các quá trình nhiệt.
Quá trình truyền nhiệt gồm:
- Truyền nhiệt ổn định: nhiệt độ chỉ thay đổi theo không gian, không thay đổi theo thời
gian. Chỉ xảy ra trong thiết bị làm việc liên tục.
- Truyền nhiệt không ổn định: nhiệt độ thay đổi cả theo không gian và thời gian. Xảy ra
trong các thiết bị làm việc gián đoạn hay trong giai đoạn đầu và cuối của quá trình liên tục.
Nhiệt được truyền từ vật này sang vật khác theo 3 phương thức: Dẫn nhiệt, đối lưu nhiệt và
bức xạ nhiệt. Trong thực tế, quá trình truyền nhiệt thường xảy ra đồng thời theo cả 2, 3
phương thức. Tùy từng trường hợp cụ thể mà ảnh hưởng của một hiện tượng nào đó không
đáng kể so với toàn bộ quá trình thì có thể bỏ qua.
Ngưng tụ là quá trình chuyển hơi nước hay khí sang trạng thái lỏng bằng 2 cách:
- Làm nguội hơi (hoặc khí)
- Nén và làm nguội hơi (khí) đồng thời

GVHD: Thầy Nguyễn Sỹ Xuân Ân

Page 1

Truyền nhiệt ống chùm
Dùng nước để lấy nhiệt cho hơi ngưng tụ có thể tiến hành theo 2 cách:
- Ngưng tụ gián tiếp: có tường ngăn cách giữa hơi và nước
- Ngưng tụ trực tiếp: hơi và nước tiếp xúc với nhau
a)Dẫn nhiệt:
Dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt trong nội bộ vật thể hoặc thông qua tiếp xúc trực tiếp trên bề
mặt.
b)Đối lưu nhiệt:

Đối lưu nhiệt là sự truyền nhiệt sinh ra bởi sự chuyển động của dòng chất khí
(chất lỏng).
 Khí nóng luôn di chuyển trên và khí lạnh chìm xuống. Quy trình này được gọi là
đối lưu tự nhiên.
 Đối lưu nhiệt cũng có thể bị tác động cưỡng bức bởi gió hoặc dùng quạt.

Một số ví dụ thông thường về đối lưu nhiệt:
Khí nóng đi ra từ cửa quạt hút (cưỡ...
Truyền nhiệt ống chùm
I. TRÍCH YẾU:
1.1. Mục đích thí nghiệm:
-Khảo sát quá trình truyền nhiệt ống chùm với số chặng khác nhau.
-Kết luận hệ thống hoạt động tốt hay không.
-Tính tổn thất nhiệt và lượng nhiệt trao đổi.
1.2. Kết quả thí nghiệm:
Lưu lượng dòng nóng G
n
= 8 lít/phút
Bảng 1: trao đổi nhiệt 4 chặng
t
1
t
2
t
3
t
4
8 lít/phút 52 30 44 39
12 lít/phút 44 30 38 34
16 lít/phút 42 30 37 33
20 lít/phút 39 30 35 32
Bảng 2 :trao đổi nhiệt 2 chặng
t
1
t
2
t
3
t
4
8 lít/phút 48 31 36 44
12 lít/phút 43 30 33 40
16 lít/phút 42 30 32 41
20 lít/phút 42 30 32 40
II. LÝ THUYẾT THÍ NGHIỆM:
2.1 Các quá trình cơ bản dẫn truyền nhiệt năng:
Trong công nghiệp (đặc biệt là trong công nghiệp hóa học và thực phẩm), nhiều quá trình
cần được tiến hành ở những điều kiện nhiệt độ xác định để đảm bảo năng suất và chất
lượng sản phẩm. Để giữ được nhiệt độ quá trình theo yêu cầu, người ta thường tiến hành
các quá trình đun nóng, làm nguội, ngưng tụ.. Đó là các quá trình nhiệt.
Quá trình truyền nhiệt gồm:
- Truyền nhiệt ổn định: nhiệt độ chỉ thay đổi theo không gian, không thay đổi theo thời
gian. Chỉ xảy ra trong thiết bị làm việc liên tục.
- Truyền nhiệt không ổn định: nhiệt độ thay đổi cả theo không gian và thời gian. Xảy ra
trong các thiết bị làm việc gián đoạn hay trong giai đoạn đầu và cuối của quá trình liên tục.
Nhiệt được truyền từ vật này sang vật khác theo 3 phương thức: Dẫn nhiệt, đối lưu nhiệt và
bức xạ nhiệt. Trong thực tế, quá trình truyền nhiệt thường xảy ra đồng thời theo cả 2, 3
phương thức. Tùy từng trường hợp cụ thể mà ảnh hưởng của một hiện tượng nào đó không
đáng kể so với toàn bộ quá trình thì có thể bỏ qua.
Ngưng tụ là quá trình chuyển hơi nước hay khí sang trạng thái lỏng bằng 2 cách:
- Làm nguội hơi (hoặc khí)
- Nén và làm nguội hơi (khí) đồng thời
GVHD: Thầy Nguyễn Sỹ Xuân Ân Page 1
Báo cáo truyền nhiệt ống chùm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo truyền nhiệt ống chùm - Người đăng: Windy Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Báo cáo truyền nhiệt ống chùm 9 10 217