Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Ứng dụng TL494 thiết kế mạch DC DC Buck converter

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2019 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LỜI NÓI ĐÀU
Ngày nay , trong nền công nghiệp hóa ,hiện đại hóa giúp cho con người tiết kiệm được thời gian và
sứ lao động . Đồng thời tạo điều kiện tốt đế nước ta thúc đây quá trình hội nhập nên kinh tế thế giới ,
bắt kịp sự phát triển về khoa học kỹ thuật ở các nước phát triển đế ứng dụng vào sản xuất.
Đe có thể bắt kịp sự phát triển khoa học công nghệ ứng dụng vào trong nền sản xuất hàng hóa tại
Việt Nam thì ngành tự’ động hóa phải thực sự nỗ lực , cải tiến mạnh mẽ các công nghệ sản xuất tiến
tiến , hiện đại trên thế giới .
Hơn thế ngành giáo dục cũng phải nồ lực đây mạnh các chương trình đào tạo ký sư ngành tự động
hóa đế đáp úng được việc cung cấp nhân lực trong các ngành công nghiệp trong nước ,trực tiếp tham
gia việc thiết kế chế tạo và điều khiển máy móc thiết bị . Điều này đòi hỏi ngành giao dục phải đào
tạo và cung cấp một đội ngũ chuyên gia , kỹ sư có trình độ và có kinh nghiệm cao cho các ngành công
nghiệp .
Là một sinh viên ngành tự động hóa , em cảm thấy rất tự hào khi được học tập và nghiên cứu các bộ
môn trong ngành tự động hóa . Việc kết hợp học tập lý thuyết trên lớp và thực hành tại các xưởng em
cảm thấy rất hữu ích .
Và đặc biệt là trong đợt thực tập cuối khóa này chúng em đã có cơ hội kiểm nghiệm tính đúng đắn và
ứng dụng những kiến thức lý thuyết đã được học .
Đe tài thực tập cuối khóa của chúng em là ứng dụng TL494 thiết kế mạch DC DC Buck converter”
với 3 nội dung chính :
•

Tìm hiếu công nghê :IC TL494 và mạch dc dc Buck Converter.

•

Tính toán mạch lực.

•

Tính toán mạch điều khiến.

Em xin chân thành cám ơn thầy giáo Nguyễn Duy Đỉnh đã quan tâm và hướng dẫn , giúp đỡ nhóm
22 lớp CĐ TĐH 3 - K52 tận tụy, nhiệt tình .
Em xin chân thành cám ơn !

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ
• IC TL494 VÀ MẠCH DC DC BUCK CONVERTER
1.1.Tìm hiểu về IC TL494.
a-Giới thiệu về IC TL494
16

o

n n n n n n n n TL494xD
AWLYWW

so-16
D
SUFFIX
CASE
751 B

16«^

uuuuuuuu
1

16

nnnnnnnn
TL494XN
o

PDIP-16
N
SUFFIX
CASE
648

AWLYYWW

uuuuuuuu
1

Hình 1.1 : ICTL494 IC TL494 là một trong
các mạch nguồn.

những IC được sử dụng nhiều trong

Hình 1.2 sơ đồ chân IC TL494

• Nhiệm vụ của các chân:
•

chân

1,2 nhận điện áphồi tiếp về tụ' động điều khiến điện ápra

•

chân

3 đầu ra của mạch so sánh ,có thế

lấy tín hiệu báo sự

cố P,G từ chân

này.
•

chân 4 chân lệch điều khiến hiến IC h/đ hay không ,khi chân 4 =0v thì IC hoạt động,nếu chân
4>0v thì IC khoá

•

chân 5,6 hai chân của mạch dao động

•

chân

7,9,10 nối đất

•

chân

8 chân dao động ra

•

chân

11...
LỜI NÓI ĐÀU

 !"#$%&'()%*+!,-'
./01*234%,5*'*26789%:"
#;2./01*236789%:
<+1=!811> 18?*89%:
-'"
@A*67B8$ 1(*A+C1!
*%:( 1*'1
%2*.0"#%DE678
%:!!B%-4+!*
"
F!-1!;8::13,-%*.!
1!"<3, C%- '1*95;
8::G%H"
<I. 1,%&;JA!2H/
67G C%J3"
Đe tài thực tập cuối khóa của chúng em ứng dụng TL494 thiết kế mạch DC DC Buck converter”
với 3 nội dung chính :
K L+%-MNOLFPQP66R%O;;"
K LH* 1"
K LH*%"
S9(*AT*%UV%#WJ)%('6XY
ZZ 'O#L#@[\]^Z,7+"
S9(*A_
Báo cáo Ứng dụng TL494 thiết kế mạch DC DC Buck converter - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Ứng dụng TL494 thiết kế mạch DC DC Buck converter - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Báo cáo Ứng dụng TL494 thiết kế mạch DC DC Buck converter 9 10 758