Ktl-icon-tai-lieu

bảo dưỡng lái ô tô

Được đăng lên bởi tungtx1
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B¶o dìng hÖ thèng l¸i
1. B¶o dìng hµng ngµy
KiÓm tra ®é d¬ cña tay l¸i vµ xem cã bÞ kÑt kh«ng
2. B¶o dìng 1:
 KiÓm tra ®é b¾t chÆt vµ nÕu cÇn th× siÕt l¹i ªcu b¾t ®ßn quay ®øng.
 KiÓm tra viÖc chèt ªcu cña khíp cÇu vµ cam quay, ®é d¬ tay l¸i, ®é d¬
cña khíp cÇu chuyÓn híng. Dïng b¬m mì tra mì cho c¸c khíp cÇu cña ®Én
®éng l¸i.
 KiÓm tra møc dÇu cña hép c¬ cÊu l¸i, nÕu cÇn th× bæ xung. Sau khi b¶o
dìng kiÓm ho¹t ®éng cña hÖ thèng l¸i.
3. B¶o dìng 2:
 Lµm c¸c c«ng viÖc cña b¶o dìng 1 vµ thªm:
 KiÓm tra vµ nÕu cÇn th× siÕt l¹i ªcu b¾t chÆt tai kÑp c¸c ®¨ng vµ ªcu b¾t
vßng ch¾n dÇu cña mèi ghÐp then hoa.
KiÓm tra, siÕt chÆt vá c¬ cÊu l¸i víi khung xe vµ cét l¸i víi gi¸ ®ì ë
buång l¸i.
 KiÓm tra ®é d¬ vµ lùc cÇn thiÕt ®Ó lµm quay hÖ thèng l¸i, ®é b¾t chÆt
vµnh l¸i trªn trôc.
 Tra mì vµo c¸c khíp cÇu, bæ sung dÇu hoÆc thay dÇu ë hép c¬ cÊu
l¸i vµ bé trî lùc l¸i ( theo lÞch).

...
B¶o d ìng hÖ thèng l¸i
1. B¶o dìng hµng ngµy
KiÓm tra ®é d¬ cña tay l¸i vµ xem cã bÞ kÑt kh«ng
2. B¶o dìng 1:
KiÓm tra ®é b¾t chÆt vµ nÕu cÇn th× siÕt l¹i ªcu b¾t ®ßn quay ®øng.
KiÓm tra viÖc chèt ªcu cña khíp cÇucam quay, ®é tay l¸i, ®é
cña khíp cÇu chuyÓn híng. Dïng b¬m mì tra cho c¸c khíp cÇu cña ®Én
®éng l¸i.
KiÓm tra møc dÇu cña hép c¬ cÊu l¸i, nÕu cÇn th× bæ xung. Sau khi b¶o
dìng kiÓm ho¹t ®éng cña hÖ thèng l¸i.
3. B¶o dìng 2:
Lµm c¸c c«ng viÖc cña b¶o dìng 1 vµ thªm:
KiÓm tra vµ nÕu cÇn th× siÕt l¹i ªcu b¾t chÆt tai kÑp c¸c ®¨ng vµ ªcu b¾t
vßng ch¾n dÇu cña mèi ghÐp then hoa.
KiÓm tra, siÕt chÆt cÊu l¸i víi khung xe cét l¸i víi gi¸ ®ì ë
buång l¸i.
KiÓm tra ®é d¬ vµ lùc cÇn thiÕt ®Ó lµm quay hÖ thèng l¸i, ®é b¾t chÆt
vµnh l¸i trªn trôc.
Tra vµo c¸c khíp cÇu, sung dÇu hoÆc thay dÇu ë hép cÊu
l¸i vµ bé trî lùc l¸i ( theo lÞch).
bảo dưỡng lái ô tô - Người đăng: tungtx1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
bảo dưỡng lái ô tô 9 10 919