Ktl-icon-tai-lieu

Báo giá xử lý nước thải 500m3/ngày/đêm.

Được đăng lên bởi Trương Đức Thọ
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo giá hệ thống xử lý nước thải thủy sản; Q = 500m3/ngày

TÊN CÔNG TY

: gửi A Hải

NGƯỜI NHẬN

: Phòng kỹ thuật

Số điện thoại

:

Ngày báo giá: 10/02/2011

Số Fax

:

Số báo giá

NGƯỜI BÁO GIÁ : Nguyễn Minh

: 119/BG/2011

Số ĐT liên hệ: 0939 242 311

BÁO GIÁ
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN
CÔNG SUẤT: 500 M3/NGÀY

I. DỮ LIỆU THIẾT KẾ
1.1. Lưu lượng và tính chất nước thải:
Nước thải của Công ty chủ yếu phát sinh từ các hoạt động sản xuất
Nước thải sinh hoạt có đặc điểm là chứa rất nhiều dầu mỡ, các chất lơ lửng, hàm lượng chất hữu
cơ rất cao, nhiều Nitơ và Phốtpho. Đồng thời trong nước thải cũng chứa rất nhiều các vi sinh vật gây
bệnh.
Bảng 1: Thành phần đặc trưng của nước thải .
Chất ô nhiễm
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Chất rắn tổng cộng (TS)
 Hoà tan (TDS)
 Lơ lửng (SS)
Chất rắn lắng được
BOD520
COD
Tổng lượng cacbon hữu cơ
Nitơ-Tổng (tính theo N)
 Hữu cơ
 Amoni tự do
 Nitrit
 Nitrat
Photpho- Tổng (tính thao P)
 Hữu cơ
 Vô cơ

Đơn vị
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Công ty TNHH TB &CN Môi trường Không Gian Xanh

Phòng kỹ thuật 0939 242 311 0917 30 30 37

Thấp
350
250
100
5
110
250
80
20
8
12
0
0
4
1
3

Nồng độ
Trung bình
720
500
220
10
220
500
160
40
15
25
0
0
8
3
5

Cao
1200
850
350
20
400
1000
290
85
35
50
0
0
15
5
10
Page 1 of 7

Báo giá hệ thống xử lý nước thải thủy sản; Q = 500m3/ngày
Nồng độ
Thấp
Trung bình
Cao
6
7
7
8
8.
Tổng Colifom
No/100mL
10 -10
10 -10
107-109
9.
Cacbon hữu cơ bay hơi
g/L
<100
100-400
>400
Nguồn: Wastewater Engineering.Treatment, Disposal, Reuse. Mc GRAW-HILL International Edition.
Third Edition. 1991
Chất ô nhiễm

Đơn vị

Nước thải ngành thủy sản có nồng độ ô nhiễm rất cao. Để bảo vệ môi trường, nước thải từ quá trình
sản xuất của công ty sẽ được xử lý tại hệ thống xử lý tập trung đạt QCVN 11-2008 (Cột B) trước khi xả
vào nguồn tiếp nhận.

1.2. Yêu cầu thiết kế
Trạm xử lý nước thải được thiết kế đảm bảo yêu cầu xử lý với công suất 500m 3/ngày.đêm.
Nước thải sau xử lý đạt: QCVN 11-2008 cột B
Bảng 2: Giá trị các thông số ô nhiễm theo QCVN 11-2008
STT

THÔNG SỐ

ĐƠN VỊ

GIÁ TRỊ C
A

B

-

6-9

5.5-9

1

pH

2

BOD5(20oC)

mg/l

30

50

3

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

mg/l

50

100

4

Độ màu

Pt-co

20

150

5

COD

mg/l

50

150

6

Mùi

K khó chịu

K khó chịu

7

Nitrat (NO3-) (tính theo N)

mg/l

30

50

8

Dầu mở động khoáng

mg/l

5

5

9

Crom VI

mg/l

0.05

0.10

10

Crom III

mg/l

0.20

1

11

Sắt

Mg/l

1

5

12

Đồng

Mg/l

2

2

13

Clo dư

Mg/l

1

2

Công ty TN...
Báo giá hệ thống xử lý nước thải thủy sản; Q = 500m
3
/ngày
TÊN CÔNG TY : gửi A Hải
NGƯỜI NHẬN : Phòng kỹ thuật
Số điện thoại : Ngày báo giá: 10/02/2011
Số Fax : Số báo giá : 119/BG/2011
NGƯỜI BÁO GIÁ : Nguyễn Minh Số ĐT liên hệ: 0939 242 311
BÁO GIÁ
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN
CÔNG SUẤT: 500 M
3
/NGÀY
I. DỮ LIỆU THIẾT KẾ
1.1. Lưu lượng và tính chất nước thải:
Nước thải của Công ty chủ yếu phát sinh từ các hoạt động sản xuất
Nước thải sinh hoạt đặc điểm chứa rất nhiều dầu mỡ, các chất lửng, hàm lượng chất hữu
rất cao, nhiều Nitơ Phốtpho. Đồng thời trong nước thải cũng chứa rất nhiều các vi sinh vật gây
bệnh.
Bảng 1: Thành phần đặc trưng của nước thải .
Chất ô nhiễm Đơn vị
Nồng độ
Thấp Trung bình Cao
1. Chất rắn tổng cộng (TS)
Hoà tan (TDS)
Lơ lửng (SS)
2. Chất rắn lắng được
3. BOD520
4. COD
5. Tổng lượng cacbon hữu cơ
6. Nitơ-Tổng (tính theo N)
Hữu cơ
Amoni tự do
Nitrit
Nitrat
7. Photpho- Tổng (tính thao P)
Hữu cơ
Vô cơ
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
350
250
100
5
110
250
80
20
8
12
0
0
4
1
3
720
500
220
10
220
500
160
40
15
25
0
0
8
3
5
1200
850
350
20
400
1000
290
85
35
50
0
0
15
5
10
Công ty TNHH TB &CN Môi trường Không Gian Xanh Page 1 of 7
Phòng kỹ thuật 0939 242 311 0917 30 30 37
Báo giá xử lý nước thải 500m3/ngày/đêm. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo giá xử lý nước thải 500m3/ngày/đêm. - Người đăng: Trương Đức Thọ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Báo giá xử lý nước thải 500m3/ngày/đêm. 9 10 959