Ktl-icon-tai-lieu

Bảo quản thực phảm

Được đăng lên bởi Lê Hoàn
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 3725 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BAÍO QUAÍN THÆÛC PHÁØØM
MÅÍ ÂÁÖU
Læång thæûc vaì thæûc pháøm laì váún âãö quan troüng säú mäüt cuía loaìi ngæåìi. Do âoï tçm
caïch náng cao saín læåüng cáy träöng vaì saín xuáút ra nhiãöu thæûc pháøm laì yãu cáöu vä cuìng cáúp
baïch. Nhæng chuïng ta âãöu biãút ràòng muäún tàng nàng suáút ngoaìi âäöng mäüt vaìi pháön tràm laì
ráút khoï khàn vaì phaíi âáöu tæ ráút nhiãöu lao âäüng, phán boïn, thuäúc træì sáu, thiãút bë, maïy
moïc...Nhæng nãúu baío quaín trong kho chè cáön thiãúu tháûn troüng hoàûc khäng tuán theo âuïng
caïc qui trçnh kyî thuáût thç trong mäüt nàm hao huût mäüt vaìi pháön tràm laì âiãöu chàõc chàõn seî xaíy
ra. Theo taìi liãûu cuía caïc næåïc coï trçnh âäü baío quaín tiãn tiãún nhæ Myî, Nháût ... thç säú læång
thæûc täøn tháút trong kháu baío quaín haìng nàm khäng dæåïi 5%. ÅÍ caïc næåïc nhiãût âåïi säú læång
thæûc täøn tháút trong baío quaín lãn tåïi 10%. Cho nãn giaím täøn tháút trong quaï trçnh saín xuáút,
baío quaín vaì chãú biãún læång thæûc, thæûc pháøm laì mäüt trong nhæîng tiãöm nàng âãø náng cao
nàng suáút cáy träöng, tàng täøng saín læåüng cuía chuïng .
Màût khaïc, nhiãöu loaûi thæûc pháøm coï tênh cháút theo muìa nháút âënh: gaì âeí træïng chuí yãúu
vaìo muìa heì, rau quaí cuîng thu hoaûch nhiãöu vaìo heì. Nhiãöu loaûi thæûc pháøm coï tênh cháút âëa
phæång : miãön biãøn coï nhiãöu täm caï, miãön nuïi chàn nuäi âæåüc thç coï nhiãöu thët sæîa ... Váún
âãö måí mang khu cäng nghiãûp âaî táûp trung dán säú khäng træûc tiãúp saín xuáút näng nghiãûp vaìo
mäüt khu væûc âoìi hoíi phaíi cung cáúp mäüt læåüng låïn læång thæûc, thæûc pháøm. Nhaì Næåïc cuîng
cáön luän luän coï mäüt læåüng læång thæûc, thæûc pháøm dæû træí cáön thiãút .
Vç nhæîng nguyãn nhán âaî nãu trãn âoìi hoíi phaíi baío quaín læång thæûc, thæûc pháøm. Âãø baío
quaín læång thæûc, thæûc pháøm coï hiãûu quaí thç cáön thæûc hiãûn âæåüc caïc nhiãûm vuû sau âáy
- Traïnh täøn tháút vãö khäúi læåüng hoàûc giaím täøn tháút âãún mæïc tháúp nháút .
- Traïnh laìm giaím cháút læåüng cuía caïc màût haìng baío quaín .
- Tçm biãûn phaïp laìm tàmg cháút læåüng cuía caïc màût haìng baío quaín .
- Giaï thaình cuía mäüt âån vë baío quaín laì tháúp nháút .
Âãø laìm âæåüc âiãöu âoï cáön phaíi nghiãn cæïu táút caí caïc quaï trçnh xaíy ra trong læång thæûc,
thæûc pháøm khi baío quaín âãø tæì âoï tçm moüi biãûn phaïp nhàòm âãö phoìng, ngàn chàûn hoàûc haûn
chãú nhæîng hiãûn tæåüng hæ haûi coï thãø xaíy ra .
Toïm laûi, baío quaín LT vaì TP laì mäüt ngaình kyî thuáût ráút quan troüng, noï coï yï nghé...
1
BAÍO QUAÍN THÆÛC PHÁØØM
MÅÍ ÂÁÖU
Læång thæûc vaì thæûc pháøm laìún âãö quan troüng säúüt cuía loaìi ngæåìi. Do âoï tçm
caïch náng cao saín læåüng cáy träöng vaì saín xuáút ra nhiãöu thæûc pháøm laì yãu cáöu vä cuìng cáúp
baïch. Nhæng chuïng ta âãöu biãút ràòng muäún tàng nàng suáút ngoaìi âäöng mäüt vaìi pháön tràm laì
ráút khoï khàn vaì phaíi âáöu tæ ráút nhiãöu lao âäüng, phán boïn, thuäúc træì sáu, thiãút bë, maïy
moïc...Nhæng nãúu baío quaín trong kho chè cáön thiãúu tháûn troüng hoàûc khäng tuán theo âuïng
caïc qui trçnh kyî thuáût thç trong mäüt nàm hao huût mäüt vaìi pháön tràm laì âiãöu chàõc chàõn seî xaíy
ra. Theo taìi liãûu cuía caïc næåïc coï trçnh âäü baío quaín tiãn tiãún nhæ Myî, Nháût ... thç säú læång
thæû
c täøn tháút trong kháu baío quaín haìng nàm khäng dæåïi 5%. ÅÍ caïc næåïc nhiãût âåïi säú læång
thæûc täøn tháút trong baío quaín lãn tåïi 10%. Cho nãn giaím täøn tháút trong quaï trçnh saín xuáút,
baío quaín vaì chãú biãún læång thæûc, thæûc pháøm laìüt trong nhæîng tiãöm nàng âãø náng cao
nàng suáút cáy träöng, tàng täøng saín læåüng cuía chuïng .
Màût khaïc, nhiãöu loaûi thæûc pháøm coï tênh cháút theo muìa nháút âënh: gaì âeí træïng chuíúu
vaìo muìa heì, rau quaí cuîng thu hoaûch nhiãöu vaìo heì. Nhiãöu loaûi thæûc pháøm coï tênh cháút âëa
phæång : miãön biãøn coï nhiãöu täm caï, miãön nuïi chàn nuäi âæåüc thç coï nhiãöu thët sæîa ... Váún
âãöí mang khu cäng nghiãûp âaîûp trung dán säú khäng træû
c tiãúp saín xuáút näng nghiãûp vaìo
mäüt khu væûc âoìi hoíi phaíi cung cáúp mäüt læåüng låïn læång thæûc, thæûc pháøm. Nhaì Næåïc cuîng
cáön luän luän coï mäüt læåüng læång thæûc, thæûc pháøm dæû træíön thiãút .
Vç nhæîng nguyãn nhán âaî nãu trãn âoìi hoíi phaíi baío quaín læång thæûc, thæûc pháøm. Âãø baío
quaín læång thæûc, thæûc pháøm coï hiãûu quaí thç cáön thæûc hiãûn âæåüc caïc nhiãûm vuû sau âáy
- Traïnh täøn tháút vãö khäúi læåüng hoàûc giaím täøn tháút âãún mæïc tháúp nháút .
- Traïnh laìm giaím cháút læåüng cuía caïc màût haìng baío quaín .
- Tçm biãûn phaïp laìm tàmg cháút læåüng cuía caïc màût haìng baío quaí
n .
- Giaï thaình cuía mäüt âån vë baío quaín laì tháúp nháút .
Âãø laìm âæåüc âiãöu âoïön phaíi nghiãn cæïu táút caí caïc quaï trçnh xaíy ra trong læång thæûc,
thæûc pháøm khi baío quaín âãøì âoï tçm moüi biãûn phaïp nhàòm âãö phoìng, ngàn chàûn hoàûc haûn
chãú nhæîng hiãûn tæåüng hæ haûi coï thãø xaíy ra .
Toïm laûi, baío quaín LT vaì TP laìüt ngaình kyî thuáût ráút quan troüng, noï coï yï nghéa låïn vãö
màût kinh tãú. Noï giuïp cho ngæåìi laìm cäng taïc kyî thuáût biãút caïch täø chæïc âãø giaím täøn tháút
trong quaï trçnh baío quaín . Baío quaín täút LT vaì TP seî âãö phoìng âæåüc naû
n âoïi do thiãn tai,
âëch hoüa gáy ra, seî náng cao âæåüc mæïc saín xuáút, mæïc sinh hoaût .
Bảo quản thực phảm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo quản thực phảm - Người đăng: Lê Hoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Bảo quản thực phảm 9 10 691