Ktl-icon-tai-lieu

bảo quản trứng gà tươi bằng màng chitosan_2

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản số 01/2007

Trường Đại học Nha Trang

VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

NGHIÊN CỨU BẢO QUẢN TRỨNG GÀ TƯƠI
BẰNG MÀNG BỌC CHITOSAN KẾT HỢP PHỤ GIA
PGS.TS Trần Thị Luyến
Khoa Chế biến - Trường ĐH Nha Trang
ThS. Lê Thanh Long
Khoa CK&CN - Đại học Nông Lâm Huế
Chitosan là một polymer sinh học được điều chế từ chitin, một thành phần quan trọng của vỏ tôm, cua có
nhiều ứng dụng trong bảo quản thực phẩm do khả năng kháng khuẩn của nó. Ở nhiệt độ thường, trứng gà tươi
bọc màng chitosan nồng độ 1,5% có bổ sung 0,05% Sodium Benzoate hoặc 1% Sorbitol có khả năng duy trì
hạng chất lượng ở mức A đến 15-20 ngày sau khi đẻ. Trong khi đó, trứng gà tươi không qua bọc màng chỉ duy
trì hạng chất lượng ở mức A không quá 5 ngày, đồng thời các chỉ tiêu chất lượng khác (hao hụt khối lượng, chỉ
số màu lòng đỏ trứng) đều có biến đổi lớn hơn so với trứng có xử lý màng bọc chitosan. Kết quả nghiên cứu
cũng cho thấy màng bọc không tạo cảm giác khác lạ cho người sử dụng so với trứng tươi thương phẩm cùng
loại về chất lượng cảm quan bề mặt.
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trứng gà tươi từ lâu được sử dụng như loại
thực phẩm giàu dinh dưỡng rẻ tiền trong bữa
ăn hằng ngày. Ở nước ta, do điều kiện khí hậu
nóng ẩm nên trứng dễ hư hỏng. Trong quá
trình bảo quản, quá trình trao đổi khí và ẩm
cùng với sự xâm nhập của vi sinh vật qua các
lỗ khí trên bề mặt vỏ trứng gây nên hao hụt
khối lượng và biến đổi các thành phần bên
trong trứng. Do đó việc sử dụng các màng phủ
trên bề mặt vỏ trứng nhằm hạn chế trao đổi khí
và chống nhiễm khuẩn, kéo dài thời gian bảo
quản được nhiều tác giả trong và ngoài nước
quan tâm.
Hiện nay chitosan đang được quan tâm
nghiên cứu, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đời
sống [10],[13]. Do có khả năng tạo màng, hạn
chế mất nước, kháng khuẩn, kháng nấm nên từ
lâu được nhiều tác giả trong và ngoài nước
nghiên cứu ứng dụng có kết quả trong bảo
quản thực phẩm. Trên đối tượng trứng gà tươi
thương phẩm, các kết quả nghiên cứu của Lee

SH [6], Bhale [12], Cengiz [4] đã cho thấy việc
sử dụng màng bọc chitosan trên bề mặt trứng
gà tươi đã có tác dụng đáng kể biến đổi chất
lượng bên trong và hạn chế hao hụt khối lượng
trứng khi bảo quản ở nhiệt độ thường. Tuy vậy
các nghiên cứu trên chỉ mới dừng lại ở việc sử
dụng dung dịch chitosan riêng rẽ (dạng hòa tan
trong dung dịch acid acetic) mà chưa tiến hành
nghiên cứu sử dụng chitosan ở dạng kết hợp với
các phụ gia khác nhằm tăng hiệu quả bảo quản
của chitosan trên đối tượng trứng tươi. Việc
nghiên cứu sử dụng dung dịch chitosan trong bảo
...
Tp chí Khoa hc – Công ngh Thy sn s 01/2007
Trường Đại hc Nha Trang
VN ĐỀ NGHIÊN CU
NGHIÊN CU BO QUN TRNG GÀ TƯƠI
BNG MÀNG BC CHITOSAN KT HP PH GIA
PGS.TS Trn Th Luyến
Khoa Chế biến - Trường ĐH Nha Trang
ThS. Lê Thanh Long
Khoa CK&CN - Đại hc Nông Lâm Huế
Chitosan là mt polymer sinh hc được điu chế t chitin, mt thành phn quan trng ca v tôm, cua có
nhiu ng dng trong bo qun thc phm do kh năng kháng khun ca nó. nhit độ thường, trng gà tươi
bc màng chitosan nng độ 1,5% có b sung 0,05% Sodium Benzoate hoc 1% Sorbitol có kh năng duy trì
hng cht lượng mc A đến 15-20 ngày sau khi đẻ. Trong khi đó, trng gà tươi không qua bc màng ch duy
trì hng cht lượng mc A không quá 5 ngày, đồng thi các ch tiêu cht lượng khác (hao ht khi lượng, ch
s màu lòng đỏ trng) đều có biến đổi ln hơn so vi trng có x lý màng bc chitosan. Kết qu nghiên cu
cũng cho thy màng bc không to cm giác khác l cho người s dng so vi trng tươi thương phm cùng
loi v cht lượng cm quan b mt.
ĐẶT VN ĐỀ
Trng gà tươi t lâu được s dng như loi
thc phm giàu dinh dưỡng r tin trong ba
ăn hng ngày. nước ta, do điu kin khí hu
nóng m nên trng d hư hng. Trong quá
trình bo qun, quá trình trao đổi khí và m
cùng vi s xâm nhp ca vi sinh vt qua các
l khí trên b mt v trng gây nên hao ht
khi lượng và biến đổi các thành phn bên
trong trng. Do đó vic s dng các màng ph
trên b mt v trng nhm hn chế trao đổi khí
và chng nhim khun, kéo dài thi gian bo
qun được nhiu tác gi trong và ngoài nước
quan tâm.
Hin nay chitosan đang được quan tâm
nghiên cu, ng dng trong nhiu lĩnh vc đời
sng [10],[13]. Do có kh năng to màng, hn
chế mt nước, kháng khun, kháng nm nên t
lâu đưc nhiu tác gi trong và ngoài nước
nghiên cu ng dng có kết qu trong bo
qun thc phm. Trên đối tượng trng gà tươi
thương phm, các kết qu nghiên cu ca Lee
SH [6], Bhale [12], Cengiz [4] đã cho thy vic
s dng màng bc chitosan trên b mt trng
gà tươi đã có tác dng đáng k biến đổi cht
lượng bên trong và hn chế hao ht khi lượng
trng khi bo qun nhit độ thường. Tuy vy
các nghiên cu trên ch mi dng li vic s
dng dung dch chitosan riêng r (dng hòa tan
trong dung dch acid acetic) mà chưa tiến hành
nghiên cu s dng chitosan dng kết hp vi
các ph gia khác nhm tăng hiu qu bo qun
ca chitosan trên đối tượng trng tươi. Vic
nghiên cu s dng dung dch chitosan trong bo
qun trng gà tươi nước ta là khá mi và chưa
có mt công trình nào công b đầy đủ. Các công
b ch dng li mc th nghim thăm dò, vi
nhng đánh giá cm quan đơn gin chưa phù
hp vi các tiêu chun ca trng gà tươi thương
phm [1],[2].
Mc tiêu nghiên cu là đánh giá hiu qu
bo qun ca màng bc chitosan có hoc
không có kết hp vi các ph gia đặc trưng
(kháng khun, gi m to màng) trên đối tượng
trng gà tươi thương phm bo qun nhit
3
bảo quản trứng gà tươi bằng màng chitosan_2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bảo quản trứng gà tươi bằng màng chitosan_2 - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
bảo quản trứng gà tươi bằng màng chitosan_2 9 10 788