Ktl-icon-tai-lieu

BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi lydaoctgttp47
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1004 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
PGS. TS. TRẦN CHỦNG
Viện KHCN Xây dựng
Tóm tắt: Sự xuống cấp sớm các công trình xây dựng chủ yếu do không được bảo trì. Song bảo trì
là gì và làm thế nào để bảo trì trở thành một phần công việc không thể tách rời trong hoạt động xây
dựng? Bài báo này bàn về một vài nội dung học thuật để hiểu đầy đủ về bản chất của bảo trì công
trình xây dựng.
1. Mở đầu
Đảm bảo tuổi thọ công trình ngày nay đã trở thành nội dung quan trọng của chiến lược quản lý tài
sản ở nhiều nước trên thế giới. Từ trước năm 1980 phần lớn các nước đều coi việc quản lý loại tài
sản này như là một chế độ duy tu, bảo dưỡng nhằm thoả mãn hơn nhu cầu của người sử dụng.
Ngày nay, các nước tiên tiến trên thế giới đều cho rằng chiến lược quản lý loại tài sản này phải được
thiết lập trên cơ sở đảm bảo chất lượng dài hạn thông qua các biện pháp kỹ thuật và pháp lý xuyên
suốt các giai đoạn từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và khai thác nhằm đảm bảo và duy trì sự làm
việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong suốt quá trình khai thác sử
dụng. Chiến lược này được thể hiện cụ thể thông qua chế độ bảo trì công trình xây dựng.
2. Vòng đời của dự án đầu tư xây dựng
Trước khi bàn về vấn đề bảo trì công trình xây dựng, chúng ta cùng nhau trao đổi về khái niệm
vòng đời của dự án đầu tư xây dựng. Luật Xây dựng 2003 đã quy định về hoạt động xây dựng mà
nội hàm của hoạt động xây dựng là các công việc xuyên suốt từ chủ trương đầu tư đến kết thúc tuồi
thọ công trình. Như vậy một dự án đầu tư xây dựng cũng giống như bất kỳ một dự án đầu tư nào đều
có vòng đời của nó. Để đưa dự án từ một ý tưởng ban đầu thành hiện thực thông thường phải trải
qua bảy giai đoạn cơ bản [2]:
- Nghiên cứu lập dự án (báo cáo khả thi);
- Tính toán và thiết kế kỹ thuật;
- Cung cấp vật tư, thiết bị;
- Thực hiện thi công xây dựng;
- Vận hành thử và hoàn chỉnh;
- Đưa vào khai thác sử dụng công trình và bảo trì;
- Xử lý công trình (tháo dỡ, phá bỏ khi đã hết tuổi thọ thiết kế).
Vòng đời của một công trình xây dựng được mô tả trên hình 1.

Tất nhiên trong thực tế, mức độ xen kẽ gối đầu giữa các giai đoạn cũng như sự phân phối trách
nhiệm sẽ thay đổi một cách đáng kể từ dự án này qua dự án khác.
Chúng ta cần hiểu, bảo trì là sự đảm bảo rằng các tài sản vật chất tiếp tục thực hiện được các
chức năng xác định của chúng. Bất kỳ một tài sản vật chất nào được đưa vào sử dụng đều nhằm
thực hiện một hoặc nhiều chức năng cụ thể. Vì thế khi chúng ta bảo trì một tài sản, trạng thái mà ta
muốn b...
BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
PGS. TS. TRẦN CHỦNG
Viện KHCN Xây dựng
Tóm tt: Sự xuống cấp sớm các công trình xây dựng chủ yếu do không được bảo trì. Song bảo trì
làm thế nào để bảo trì trthành một phần công việc không th tách rời trong hoạt động xây
dựng? Bài báo này bàn vmột vài nội dung học thuật để hiểu đầy đủ về bản chất của bảo trì công
trình xây dựng.
1. Mở đầu
Đảm bảo tuổi thọ công trình ngày nay đã trở thành nội dung quan trọng của chiến lược quản lý tài
sản nhiều nước trên thế giới. Từ trước m 1980 phần lớn các nước đều coi việc quản loại tài
sản này như mt chế độ duy tu, bảo dưỡng nhằm thoả mãn hơn nhu cầu ca người sử dụng.
Ngày nay, các nước tiên tiến trên thế giới đều cho rằng chiến lược quản lý loi tài sn này phải được
thiết lập trên sở đảm bảo chất lượng dài hạn thông qua các biện pháp kỹ thuật và pháp lý xuyên
suốt các giai đoạn từ chuẩn bị đầu tư, thực hin đầu tư và khai thác nhằm đảm bảo và duy trì sự làm
việc bình thường, an toàn của công trình theo quy đnh ca thiết kế trong suốt quá trình khai thác s
dụng. Chiến lược này được thể hiện c thể thông qua chế độ bảo trì công trình xây dựng.
2. Vòng đời của dự án đầu tư xây dựng
Trước khi bàn vvấn đề bảo trì công trình xây dựng, chúng ta cùng nhau trao đi v khái niệm
vòng đời của dự án đầu xây dựng. Luật Xây dựng 2003 đã quy định về hoạt động xây dựng mà
nội hàm của hot động y dựng là các công việc xuyên suốt từ chủ trương đầu đến kết thúc tuồi
thọ công trình. Như vậy một dự án đầu tư xây dựng cũng giống như bất kỳ một dự án đầu tư nào đều
vòng đời của nó. Để đưa dự án từ mt ý tưởng ban đầu thành hiện thực thông tng phải trải
qua bảy giai đoạn cơ bản [2]:
- Nghiên cứu lập dự án (báo cáo khả thi);
- Tính toán và thiết kế k thuật;
- Cung cấp vật tư, thiết bị;
- Thực hiện thi công xây dựng;
- Vận hành thử và hoàn chỉnh;
- Đưa vào khai thác sử dụng công trình và bảo trì;
- Xử lý công trình (tháo dỡ, phá bỏ khi đã hết tuổi thọ thiết kế).
Vòng đi của mt công trình xây dựng được mô t trên hình 1.
BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - Trang 2
BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - Người đăng: lydaoctgttp47
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 9 10 7