Ktl-icon-tai-lieu

Bảo vệ đường dây

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 2 lần
A. Giới thiệu chung về bảo vệ đường dây
Phương pháp và chủng loại thiết bị bảo vệ các đường dây (ĐZ) tải điện phụ thuộc
vào rất nhiều yếu tố như: ĐZ trên không hay ĐZ cáp, chiều dài ĐZ, phương thức nối đất của
hệ thống, công suất truyền tải và vị trí của ĐZ trong cấu hình của hệ thống, cấp điện áp của
ĐZ...

I. Phân loại các đường dây.
Hiện nay có nhiều cách để phân loại các ĐZ, theo cấp điện áp người ta có thể phân
biệt:



ĐZ hạ áp (low voltage: LV) tương ứng với cấp điện áp U < 1 kV.
ĐZ trung áp (medium voltage: MV): 1 kV ≤ U ≤ 35 kV.
ĐZ cao áp (high voltage: HV): 60 kV ≤ U ≤ 220 kV.
ĐZ siêu cao áp (extra high voltage: EHV): 330 kV ≤ U ≤ 1000 kV.

ĐZ cực cao áp (ultra high voltage: UHV): U > 1000 kV.
Thông thường các ĐZ có cấp điện áp danh định từ 110 kV trở lên được gọi là ĐZ
truyền tải và dưới 110 kV trở xuống gọi là ĐZ phân phối.
Theo cách bố trí ĐZ có: ĐZ trên không (overhead line), ĐZ cáp (cable line), ĐZ đơn
(single line), ĐZ kép (double line)...


II. Các dạng sự cố và bảo vệ để bảo vệ đường dây tải điện.
Những sự cố thường gặp đối với ĐZ tải điện là ngắn mạch (một pha hoặc nhiều pha),
chạm đất một pha (trong lưới điện có trung tính cách đất hoặc nối đất qua cuộn dập hồ
quang), quá điện áp (khí quyển hoặc nội bộ), đứt dây và quá tải.
Để chống các dạng ngắn mạch trong lưới hạ áp thường người ta dùng cầu chảy (fuse) hoặc
aptomat .
Để bảo vệ các ĐZ trung áp chống ngắn mạch, người ta dùng các loại bảo vệ:

Quá dòng cắt nhanh hoặc có thời gian với đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ
thuộc.

Quá dòng có hướng.

Bảo vệ khoảng cách.

Bảo vệ so lệch sử dụng cáp chuyên dùng.
Đối với ĐZ cao áp và siêu cao áp, người ta thường dùng các bảo vệ:

So lệch dòng điện.

Bảo vệ khoảng cách.

So sánh biên độ, so sánh pha.

So sánh hướng công suất hoặc dòng điện.
Sau đây chúng ta sẽ đi xét cụ thể các bảo vệ thường được dùng để bảo vệ ĐZ trong
hệ thống điện.

114

B. Các loại bảo vệ thường dùng để bảo vệ
đường dây
I. Bảo vệ quá dòng
I.1. Bảo vệ quá dòng có thời gian (51):
Bảo vệ quá dòng có thể làm việc theo đặc tính thời gian độc lập (đường 1) hoặc phụ
thuộc (đường 2) hoặc hỗn hợp (đường 3;4). Thời gian làm việc của bảo vệ có đặc tính thời
gian độc lập không phụ thuộc vào trị số dòng ngắn mạch hay vị trí ngắn mạch, còn đối với
bảo vệ có đặc tính thời gian phụ thuộc thì thời gian tác động tỉ lệ nghịch với dòng điện chạy
qua bảo vệ, dòng ngắn mạch càng lớn thì thời gian tác động càng bé.
t

I.1.1. Bảo vệ quá dòng với đặc
tuyến thời gian độc lập:
Ưu điểm của ...
A. Gii thiu chung v bo v đường dây
Phương pháp và chng loi thiết b bo v các đường dây (ĐZ) ti đin ph thuc
vào rt nhiu yếu t như: ĐZ trên không hay ĐZ cáp, chiu dài ĐZ, phương thc ni đất ca
h thng, công sut truyn ti và v trí ca ĐZ trong cu hình ca h thng, cp đin áp ca
ĐZ...
I. Phân loi các đường dây.
Hin nay có nhiu cách để phân loi các ĐZ, theo cp đin áp người ta có th phân
bit:
ĐZ h áp (low voltage: LV) tương ng vi cp đin áp U < 1 kV.
ĐZ trung áp (medium voltage: MV): 1 kV U 35 kV.
ĐZ cao áp (high voltage: HV): 60 kV U 220 kV.
ĐZ siêu cao áp (extra high voltage: EHV): 330 kV U 1000 kV.
ĐZ cc cao áp (ultra high voltage: UHV): U > 1000 kV.
Thông thường các ĐZ có cp đin áp danh định t 110 kV tr lên được gi là ĐZ
truyn ti và dưới 110 kV tr xung gi là ĐZ phân phi.
Theo cách b trí ĐZ có: ĐZ trên không (overhead line), ĐZ cáp (cable line), ĐZ đơn
(single line), ĐZ kép (double line)...
II. Các dng s c và bo v để bo v đường dây ti đin.
Nhng s c thường gp đối vi ĐZ ti đin là ngn mch (mt pha hoc nhiu pha),
chm đất mt pha (trong lưới đin có trung tính cách đất hoc ni đất qua cun dp h
quang), quá đin áp (khí quyn hoc ni b), đứt dây và quá ti.
Để chng các dng ngn mch trong lưới h áp thường người ta dùng cu chy (fuse) hoc
aptomat .
Để bo v các ĐZ trung áp chng ngn mch, người ta dùng các loi bo v:
Quá dòng ct nhanh hoc có thi gian vi đặc tính thi gian độc lp hoc ph
thuc.
Quá dòng có hướng.
Bo v khong cách.
Bo v so lch s dng cáp chuyên dùng.
Đối vi ĐZ cao áp và siêu cao áp, người ta thường dùng các bo v:
So lch dòng đin.
Bo v khong cách.
So sánh biên độ, so sánh pha.
So sánh hướng công sut hoc dòng đin.
Sau đây chúng ta s đi xét c th các bo v thường được dùng để bo v ĐZ trong
h thng đin.
114
Bảo vệ đường dây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo vệ đường dây - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bảo vệ đường dây 9 10 274