Ktl-icon-tai-lieu

barrier

Được đăng lên bởi vuongkhaigiang
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2002 IS Catalog

Page
Introduction ............................................................................................................................ 299
SafeSnap DC, Single-channel
Z705/Z805, Z710/Z810, Z713/Z813, Z715/Z815, Z715.1KZ815.1K,
Z722/Z822, Z726/Z826, Z728/Z828 and Z728.H/Z828.H ................................................................. 300
SafeSnap DC, Dual-channel
Z755/Z855, Z757/Z857, Z764/Z864, Z765/Z865 and Z772/Z872 ..................................................... 301
Z778/Z878, Z779/Z879, Z779.H/Z879.H, Z786/Z886, Z788/Z888
Z788.H/Z888.H and Z796/Z896 ......................................................................................................... 302
SafeSnap, DC Dual-channel Specials
Z788.R/Z888.R, Z788.R.H/Z888.R.H, Z787/Z887 and
Z787.H/Z887.H ................................................................................................................................... 303
SafeSnap, AC Single-channel
Z905, Z910, Z915, Z915.1K and Z928 ............................................................................................... 304
SafeSnap, AC Dual-channel
Z955, Z961, Z961.H, Z964, Z966 and Z966.H ................................................................................... 305
SafeSnap, AC 3-channel
Z954 .................................................................................................................................................... 306
SafeSnap, AC Star Connection
Z960, Z965, Z967, Z972 and Z978 .................................................................................................... 307
SafeSnap, Dummy Zener
Z799 .................................................................................................................................................... 308
SafeSnap Plus
Z715.F, Z728.F and Z728.H.F ............................................................................................................ 309
Z765.F, Z779.F and Z779.H.F ............................................................................................................ 310
Z787.F and Z787.H.F ......................................................................................................................... 311
Z960.F ................................................................................................................................................. 312
Z961.F and Z966.F ..................................................................................................
2002 IS Catalog
298
Pepperl+Fuchs
®
Inc. • Telephone (330) 486-0002 • FAX (330) 425-4607
E-mail: greemteam@us.pepperl-fuchs.com • www.am.pepperl-fuchs.com
Introduction............................................................................................................................ 299
SafeSnap DC, Single-channel
Z705/Z805, Z710/Z810, Z713/Z813, Z715/Z815, Z715.1KZ815.1K,
Z722/Z822, Z726/Z826, Z728/Z828 and Z728.H/Z828.H ................................................................. 300
SafeSnap DC, Dual-channel
Z755/Z855, Z757/Z857, Z764/Z864, Z765/Z865 and Z772/Z872..................................................... 301
Z778/Z878, Z779/Z879, Z779.H/Z879.H, Z786/Z886, Z788/Z888
Z788.H/Z888.H and Z796/Z896 ......................................................................................................... 302
SafeSnap, DC Dual-channel Specials
Z788.R/Z888.R, Z788.R.H/Z888.R.H, Z787/Z887 and
Z787.H/Z887.H ................................................................................................................................... 303
SafeSnap, AC Single-channel
Z905, Z910, Z915, Z915.1K and Z928 ............................................................................................... 304
SafeSnap, AC Dual-channel
Z955, Z961, Z961.H, Z964, Z966 and Z966.H ................................................................................... 305
SafeSnap, AC 3-channel
Z954.................................................................................................................................................... 306
SafeSnap, AC Star Connection
Z960, Z965, Z967, Z972 and Z978 .................................................................................................... 307
SafeSnap, Dummy Zener
Z799.................................................................................................................................................... 308
SafeSnap Plus
Z715.F, Z728.F and Z728.H.F ............................................................................................................ 309
Z765.F, Z779.F and Z779.H.F ............................................................................................................ 310
Z787.F and Z787.H.F ......................................................................................................................... 311
Z960.F................................................................................................................................................. 312
Z961.F and Z966.F............................................................................................................................. 313
High-current Barriers
ZH-101/Ex, ZH-102/Ex, ZH-103/Ex, ZH-112/Ex and ZH-201/Ex ..................................................... 314
Installation Diagram
Mounting illustration .......................................................................................................................... 315
Page
barrier - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
barrier - Người đăng: vuongkhaigiang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
barrier 9 10 444