Ktl-icon-tai-lieu

bể lắng

Được đăng lên bởi tansom93
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1307 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
VIỆN KHCN & QL MÔI TRƯỜNG
BỘ MÔN KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI

GVHD : Trần Thị Ngọc Diệu
SVTH : Lê Thị Thúy Vi
Lớp HP : 112302301

Nội Dung Chính
1

2

Cơ sở lý thuyết

Phân loại bể lắng

3

GVHD : Trần Thị Ngọc Diệu

Phương pháp tổng quát tính toán Bể Lắng

Đặc điểm của các loại bể lắng

SVTH: Lê Thị Thúy Vi

GVHD : Trần Thị Ngọc Diệu

SVTH: Lê Thị Thúy Vi

1.Cơ sở lý thuyết
Mỗi hạt rắn không hòa tan trong nước thải khi lắng sẽ chịu
tác động của 2 lực :
Trọng lượng
P

Phụ thuộc
vào : khối
lượng , kích
thước và tỉ
trọng của
hạt.
GVHD : Trần Thị Ngọc Diệu

Lực Cản
P1

Phụ thuộc
vào : kích
thước , hình
dạng , tốc độ
rơi của hạt
rắn và độ
nhớt của
nước thải.
SVTH: Lê Thị Thúy Vi

1.Cơ sở lý thuyết
Loại

Mô tả

Ứng dụng

Lắng
từng
hạt
riêng
lẻ

Xảy ra đối với nước thải có hàm lượng chất
rắn lơ lửng thấp. Các hạt được lắng xuống
riêng lẻ, không xảy ra phản ứng đáng kể
nào đối với các hạt lân cận.

Loại bỏ đá, cát trong nước
thải.

Tạo bông
cặn

Trong quá trình lắng các hạt liên kết lại với
nhau hoặc tạo thành bông cặn do đó tăng
trọng lượng và lắng nhanh hơn.

Loại bỏ một phần SS ở
nước thải chưa xử lý và
nước thải sau quá trình
xử lý sinh học.

Lắng tập
thể

Lực tương tác giữa các hạt đủ lớn để ngăn Xảy ra ở bể lắng thứ cấp đặt
cản các hạt bên cạnh. Mặt phân cách giữa
sau bể xử lý sinh học.
chất lỏng và chất rắn xuất hiện ở phía trên
khối lắng

Lắng
Nén

Diễn ra khi hàm lượng chất các hạt đủ để tạo
nên một cấu trúc nào đó và các hạt này
phải được đưa lên tục vào cấu trúc đó.

GVHD : Trần Thị Ngọc Diệu

Diễn ra ở đáy của các bể
lắng thứ cấp và trong các
thiết bị cô bùn.
SVTH: Lê Thị Thúy Vi

1.Cơ sở lý thuyết
 Lắng các phần tử kết hạt :
 Lý thuyết chung : khi một hạt cho vào một chất lỏng tĩnh, nó chịu tác
dụng của trọng lực P và lực đẩy F của chất lỏng gây ra do độ nhớt và
quán tính

P = (ρ1 – ρ2)gV ; F = (Cs. ρ1.V2)/2
Trong đó : ρ1, ρ2 – tỉ khối của hạt và chất lỏng ; d,V,S – đường
kính ,diện tích và thể tích hạt ; g – gia tốc trọng trường ; C – hệ số kéo

 Trạng thái cân bằng thiết lập rất nhanh , sự lắng của các hạt
giống như một quả cầu nhỏ chuyển động với tốc độ không đổi
V0 :
(ρ1 – ρ2).g.d
2
V0 = 4/3 .
C.ρ1

GVHD : Trần Thị Ngọc Diệu

SVTH: Lê Thị Thúy Vi

1.Cơ sở lý thuyết
Chế độ thủy lực :
Giá trị của hệ số kéo C được xác định bằng sự chảy rối , và phụ
thuộc vào tốc độ rơi, sự chảy rối được đặc trưng bằng số Raynon ,
xác định bằng công thức :
Re = ρ1.V.d .ɳ-1 ( trong đó : ɳ : độ nhớt động học)

GV...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
VIỆN KHCN & QL MÔI TRƯỜNG
BỘ MÔN KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI
GVHD : Trần Thị Ngọc Diệu
SVTH : Lê Thị Thúy Vi
Lớp HP : 112302301
bể lắng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bể lắng - Người đăng: tansom93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
bể lắng 9 10 321