Ktl-icon-tai-lieu

bê tông 2

Được đăng lên bởi Thắng Phạm Ngọc
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 4416 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Bộ Môn Bêtông
Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 2

GVHD: Nguyễn Duy Bân
SVTH : Nguyễn Văn Mạnh

I) LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU
1) Chọn vật liệu sử dụng
Sử dụng bê tông cấp độ bền B15 có:
R b = 8,5 MPa ; R bt =0,75 MPa.
Sử dụng thép :
φ ≤ 10 nhóm thép A-I có R s = R sc = 225 MPa.
φ > 10 nhóm thép A-II có R s = R sc = 280 MPa.
2) Lựa chọn giải pháp kết cấu cho sàn
Lựa chọn giải pháp sàn sườn toàn khối ,không bố trí dầm phụ ,chỉ có các
dầm qua cột.
3) Chọn kích thước chiều dày sàn.
Ta chọn chiều dày sàn theo công thức
hs =

D
L1
m

Trong đó : D = 0,8÷1,4 phụ thuộc vào tải trọng (Chọn D = 1)
m = 30÷35 với bản loại dầm và 35÷45 với bản kê bốn cạnh
• Với sàn trong phòng
- Hoạt tải tính toán: p s = p c .n = 3.1,2 = 3,6 (KN/m 2 ) = 360 (daN/m
2
)
- Tĩnh tải tính toán (chưa kể trọng lượng của bản sàn BTCT)
Các lớp vật liệu
-Gạch ceramic dày 10 mm, γ0 =2000 daN/m 3
0,01.2000 = 20 daN/m 2
-Vữa lát dày 20 mm, γ 0 = 2000 daN/m 3
0,02.2000 = 40 daN/m 2
-Vữa trát dày 10 mm, γ 0 = 2000 daN/m 3
0,01.2000 = 20 daN/m 2

Tiêu chuẩn

n

Tính toán

20

1,1

22

40

1,3

52

20
Cộng:

1,3

26
100

Do không có tường xây trực tiếp lên sàn nên tĩnh tải tính toán: g 0 = 100
(daN/m 2 )
+ Chiều dày sàn trong phòng :
hs1 = (

1
1
÷ ).4,2 = (0,093
35 45
hs1 = 10 (cm)

÷ 0,12) m

→ Chọn
Vậy nếu kể cả tải trọng bản thân sàn BTCT thì.
+ Tĩnh tải tính toán của ô sàn trong phòng
g s = g 0 + γ bt hs1 .n = 100 + 2500.0,11.1,1 = 375 (daN/m 2 )
+ Tổng tải trọng phân bố tính toán trên sàn trong phòng
1

Bộ Môn Bêtông
Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 2

GVHD: Nguyễn Duy Bân
SVTH : Nguyễn Văn Mạnh

q s = p s + g s = 360

+ 375 = 735 (daN/m 2 )
• Với sàn hành lang
+ Hoạt tải tính toán: p hl = p c .n = 4.1,2 = 4,8 (KN/m 2 ) = 480 (daN/m 2 )
+ Tĩnh tải tính toán (chưa kể trọng lượng bản sàn BTCT)
g 0 = 100 (daN/m 2 )
+ Chiều dày hành lang:
Do nhịp của sàn hành lang nhỏ hơn nhịp trong phòng để dễ thi công
→ Chọn h2 = 10 (cm)
Vậy nếu kể cả tải trọng bản thân sàn BTCT thì
+ Tĩnh tải tính toán của ô sàn hành lang
g hl = g 0 + γ bt hs 2 .n = 100 + 2500.0,01.1,1 = 375 (daN/m 2 ).
+ Tổng tải trọng phân bố tính toán trên sàn hành lang
q hl = p tt + g hl = 480 + 375 = 855 (daN/m 2 ).
• Với sàn mái
+ Hoạt tải tính toán: p m = p c .n = 75.1,3 =97,5 (daN/m 2 ).
+ Tĩnh tải tính toán (chưa kể trọng lượng bản sàn BTCT)
Các lớp vật liệu
-Vữa trát trần dày 30 mm, γ 0 = 2000 daN/m 3
0,03.2000 = 60 daN/m 2
-Vữa lót dày 10 mm, γ 0 = 2000 daN/m 3
0,01.2000 = 40 daN/m 2
⇒ Tĩnh tải trên sàn mái là:

g 0 =104

Tiêu chuẩn

n

Tính toán

60

1,3

...
Bộ Môn Bêtông GVHD: Nguyễn Duy Bân
Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 2 SVTH : Nguyễn Văn Mạnh
I) LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU
1 ) Chọn vật liệu sử dụng
Sử dụng bê tông cấp độ bền B15 có:
R
b
= 8,5 MPa ; R
bt
=0,75 MPa.
Sử dụng thép :
φ
10 nhóm thép A-I có R
s
= R
sc
= 225 MPa.
φ
> 10 nhóm thép A-II có R
s
= R
sc
= 280 MPa.
2) Lựa chọn giải pháp kết cấu cho sàn
Lựa chọn giải pháp sàn sườn toàn khối ,không bố trí dầm phụ ,chỉ có các
dầm qua cột.
3) Chọn kích thước chiều dày sàn.
Ta chọn chiều dày sàn theo công thức
h
s
=
1
L
m
D
Trong đó : D = 0,8÷1,4 phụ thuộc vào tải trọng (Chọn D = 1)
m = 30÷35 với bản loại dầm và 35÷45 với bản kê bốn cạnh
Với sàn trong phòng
- Hoạt tải tính toán: p
s
= p
c
.n = 3.1,2 = 3,6 (KN/m
2
) = 360 (daN/m
2
)
- Tĩnh tải tính toán (chưa kể trọng lượng của bản sàn BTCT)
Các lớp vật liệu Tiêu chuẩn n Tính toán
-Gạch ceramic dày 10 mm,
0
γ
=2000 daN/m
3
0,01.2000 = 20 daN/m
2
20 1,1 22
-Vữa lát dày 20 mm,
2000
0
=
γ
daN/m
3
0,02.2000 = 40 daN/m
2
40 1,3 52
-Vữa trát dày 10 mm,
2000
0
=
γ
daN/m
3
0,01.2000 = 20 daN/m
2
20 1,3 26
Cộng: 100
Do không có tường xây trực tiếp lên sàn nên tĩnh tải tính toán: g
0
= 100
(daN/m
2
)
+ Chiều dày sàn trong phòng :
=÷=
2,4).
45
1
35
1
(
1s
h
(0,093 ÷ 0,12) m
Chọn
=
1s
h
10 (cm)
Vậy nếu kể cả tải trọng bản thân sàn BTCT thì.
+ Tĩnh tải tính toán của ô sàn trong phòng
=+=
nhgg
sbts
.
10
γ
100 + 2500.0,11.1,1 = 375 (daN/m
2
)
+ Tổng tải trọng phân bố tính toán trên sàn trong phòng
1
bê tông 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bê tông 2 - Người đăng: Thắng Phạm Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
bê tông 2 9 10 311