Ktl-icon-tai-lieu

Belt drive preventive maintenance and safety manual

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt NamTable of Contents

Si

nh
Vi
en
Ky
T

hu
at

.C

om

BELT DRIVE
PREVENTIVE MAINTENANCE
& SAFETY MANUAL

The Driving Force in Power Transmission®

Diễn Đàn Sinh Viên Kỹ Thuật Việt NamTABLE OF CONTENTS

nh
Vi
en
Ky
T

hu
at

.C

om

Click any page number to go directly to that page.
Foreword
Why Have a Preventive Maintenance Program? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Maintaining a Safe Working Environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Drive Shutdown & Thorough Inspection
Simple Inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Preventive Maintenance Checklist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Preventive Maintenance Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Measuring Belt Tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Installation
How to Install Belts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
How to Install Taper-Lock® and QD® Bushed Sheaves and Sprockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Belt Storage and Handling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Belt Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Belt Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Belt Styles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Belt Drive Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Noise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Sprocket Corrosion Prevention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Troubleshooting Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
The Driving Force in Power Transmission
®
BELT DRIVE
PREVENTIVE MAINTENANCE
& SAFETY MANUAL
BELT DRIVE
PREVENTIVE MAINTENANCE
& SAFETY MANUAL
Table of Contents
SinhVienKyThuat.Com
Din Đàn Sinh Viên K Thut Vit Nam
http://sinhvienkythuat.com
Belt drive preventive maintenance and safety manual - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Belt drive preventive maintenance and safety manual - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Belt drive preventive maintenance and safety manual 9 10 972