Ktl-icon-tai-lieu

Bench Vice Assembly

Được đăng lên bởi Mì Tiến Vua
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 174 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bench Vice Assembly

1

Bench Vice Assembly
In this project, you will create the Bench Vice assembly. Figures B through E shows the views
and dimensions of the components of the Bench Vice assembly.

Figure 1 The Bench Vice assembly

Figure 2 Views and dimensions of the base

2

Student Project

Figure 3 Views and dimensions of the Vice Jaw

Figure 4 Views and dimensions of various components of the Bench Vice assembly

Bench Vice Assembly

Figures 5 Views and dimensions of various components of the Bench Vice assembly

3

...
Bench Vice Assembly 1
In this project, you will create the Bench Vice assembly. Figures B through E shows the views
and dimensions of the components of the Bench Vice assembly.
Bench Vice Assembly
Figure 2 Views and dimensions of the base
Figure 1 The Bench Vice assembly
Bench Vice Assembly - Trang 2
Bench Vice Assembly - Người đăng: Mì Tiến Vua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bench Vice Assembly 9 10 51